Vt 5 Mikkelin kohta

Käynnissä

Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Hanke valmistuu vuonna 2017.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektijohtaja

Hannu Nurmi

  • 029 534 3574
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projekti-insinööri

Joonas Hämäläinen

  • 029 534 3536
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Destia Oy

Työpäällikkö

Harri Korhonen

  • 0400 943 596
  • etunimi.sukunimi@destia.fi

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Jari Lievonen

  • 040 536 0021
  • etunimi.sukunimi@destia.fi

Viestintätoimisto Selander & Co. Oy

Viestintäkonsultti

Marko Sykkö

  • 0500721155
  • etunimi.sukunimi@viestintaselander.fi

Lisätietoa

Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu keskusteluun verkossa.

 

Vt 5 Mikkelin kohta

$curSection.bigImageAltText.data

Hankkeen taustat

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jota pitkin kulkee päivittäin noin 15 000–20 000 ajoneuvoa. Mikkelin keskusta-alueen ohittava tie toimii sekä Itä-Suomen alueen kannalta tärkeänä runkoyhteytenä että Mikkelin kaupungin sisäisen liikenteen väylänä.

Väylän käyttäjämäärän on arvioitu kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Valtatien tämänhetkiset edellytykset eivät Mikkelin kohdalla vastaa kasvavia liikennemääriä. Eritasoliittymät ovat vanhanaikaisia, ja nykyisistä liittymäjärjestelyistä seuraa liikenteen ruuhkautumista sekä puutteita turvallisuudessa. Liikenneonnettomuuksien määrällä mitattuna tiejakso on vilkkaiden pääteiden synkimpiä.
$curSection.bigImageAltText.data
Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät tien valmistuttua 50%.

Tavoitteet

Hankkeessa rakennetaan toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja Aseman välille sekä parannetaan eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehditaan rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia.


Valtatien eteläpuolella kulkeva Rinnekatu parannetaan ja siirretään valtatien viereen. Myös kevyen liikenteen yhteyksiä alueella parannetaan. Melusuojauksia rakennetaan Urpolan koulun ja tien varrella olevien asutusalueiden kohdalle yhteensä noin 4 km:n matkalle.

Pursialan vedenottamon veden laadun turvaamiseksi pohjavesialueelle rakennetaan valtatielle pohjavesisuojaus. Sekä valtatieltä että kaupungin alueelta tulevat hulevedet ohjataan jatkossa pohjavesialueen ulkopuolelle.

Vaikutukset luonnonoloihin pyritään minimoimaan pystyttämällä hyppypuita liito-oraville Pitkäjärven liittymään ja rakentamalla suojaverkko Veturitallinlahdelle estämään nuorten lokkien lentämistä ajoradalle.

$curSection.smallImageAltText.data

Eteneminen

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistui urakkatarjouspyyntövalmiuteen kesäkuussa 2014. Urakka kilpailutettiin alkukesällä 2014, rakentaminen alkoi syyskuussa 2014. 

Pohjoinen ajorata saatiin liikennöintikuntoon syyskuussa 2015, jolloin valtatien liikenne ohjattiin kulkemaan uutta väylää. Eteläisen kaistan rauhoituttua, päästiin purkamaan vanhoja siltoja ja tekemään pohjatöitä. Vuonna 2016 eteläisen ajoradan viimeistelytyöt jatkuvat, uusittu tie valmistuu vuonna 2017.

Kustannukset

Hankkeen rakennussuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa. Liikenneviraston osuus kustannuksista on enintään 24 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin osuus 5 miljoonaa euroa.

Hankkeen on laskettu olevan liikennetaloudellisesti kannattava, hyöty/kustannussuhteen ollessa 2,0.

Ajankohtaista hankkeessa

Sivu päivitetty 10.08.2017