Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Käynnissä

Hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla.

Hankkeen taustat

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuteen kuuluu valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Liikennevirasto, Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat solmineet lähes 50 vuotta vireillä olleen hankkeen edistämisestä aiesopimuksen syksyllä 2015.

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys. Nykyisin tie kulkee Lahden keskustan ja Hollolan kunnan tiiviisti rakennetun kaupunkimaisen alueen läpi. Valtatie 12 on ainoita kaupunkiseudun halki kulkevia valtateitä Suomessa, eikä sille ole tällä hetkellä olemassa vaihtoehtoisia reittejä. Tien päivittäiset liikennemäärät Lahden seudulla ovat suuria (15 000 - 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa), ja tiellä kulkee pitkämatkan raskasta liikennettä ja vaarallisten aineiden kuljetuksia. Väylän turvallisuustaso on erittäin heikko, minkä lisäksi sen nykyinen reitti estää maankäytön kehittämistä niin Lahdessa kuin Hollolassa.

Liikennevirasto hyväksyi Lahden eteläistä kehätietä koskeva tiesuunnitelman 3.6.2016. Maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamisen mahdollistava tiesuunnitelma on hyväksytty jo aiemmin, ja se on saanut lainvoiman.

Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2021 loppupuolella.

Tutustu ja tulosta hankkeen hankinta-aikataulu tästä.

$curSection.bigImageAltText.data

Tutustu myös hankkeen tiesuunnitelmavaiheen havainnekuviin tästä.
(Tarkemman tiedon hankkeen kohdasta löydät kunkin sivun alareunasta.)

Hankkeessa tehtävät parannustoimenpiteet

Lahden eteläinen kehätie -hankeosassa valtatie parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi sekä Okeroisten ja Kujalan (vt 4) välillä nelikaistaiseksi valtatieksi. Tielle rakennetaan tunnelit Patomäen ja Liipolan asuinalueiden kohdille sekä eritasoliittymät mm. Soramäkeen, Nostavalle, Okeroisiin, Launeelle ja Kujalaan. Hankkeeseen sisältyy myös siltatöitä eli uusien siltojen rakentamista ja olemassa olevien korjaus- ja levennystöitä. Yhteensä siltapaikkoja on 36. Suurimmat sillat ovat Vähäjoen ja Luhdanjoen vihersillat sekä Kujalan risteyssilta.

Hankeosassa rakennetaan lisäksi meluvalleja, -aitoja ja -seiniä yli 5,4 kilometriä ja parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä noin 8 kilometrin matkalla.
 
Maantie 167 Lahden eteläinen sisääntulotie -hankeosassa sisääntulotie parannetaan nelikaistaiseksi rakentamalla toinen ajorata nykyisen ajoradan itäpuolelle noin 3,2 kilometrin matkalle. Tie siirtyy valmistuttuaan Lahden kaupungin kunnossapitoon ja omistukseen.
 
Maantietä 167 koskeva tiesuunnitelma on hyväksytty, ja valmistelevia töitä, kuten maaperätutkimuksia ja mittauksia on käynnistetty jo alkukesällä 2016.

Tutustu hankkeen tiesuunnitelmavaiheen havainnevideoon

Tiesuunnitelmavaiheen uudessa havainnevideossa on mukana Launeen eritasoliittymän tarkennettu suunnitteluratkaisu.

 

Hankkeen tavoitteet

Sujuvampi ja turvallisempi liikenne

Tien siirtäminen kulkemaan eteläisempää reittiä – Lahden eteläinen kehätie – parantaa merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ohjatessaan läpikulkevan liikenteen pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta.

Maantien 167 parantaminen nelikaistaiseksi reilun kolmen kilometrin matkalla varmistaa sujuvan siirtymisen Lahden eteläisen kehätien ja Lahden itäpuolella kulkevan valtatien 4 välillä, toisin sanoen siirtymisen Orimattilan suuntaan.

Elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisen edellytysten parantaminen

Eteläisellä kehätiellä saavutetaan merkittäviä säästöjä kuljetuskustannuksissa, koska nykyisen tien liikennevalojen aiheuttamat pysähdykset jäävät pois. Turvallisemman ja sujuvamman liikenteen myötä myös kuljetusten häiriöherkkyys pienenee.

Kehätie edistää Nostavan logistiikka-alueen kehittymistä ja luo toimivat, tehokkaat kulkuyhteydet Kujalan ja Lotilan teollisuus- ja logistiikka-alueille.

Maankäytön kehittämisen näkökulmasta Lahden eteläinen kehätie tehostaa Lahden asemanseudun, Askon alueen, Sopenkorven sekä Hollolan keskustan kehittämistä.

Viihtyisämpi asuinympäristö ja pohjaveden pilaantumisen ehkäiseminen

Nykyinen valtatie 12 sijoittuu keskelle Lahden kaupungin keskustaa ja Hollolan kunnan tiivisti rakennettua kaupunkimaista aluetta. Asumisviihtyisyys paranee, kun läpikulkuliikenne ohjataan pois kaupunkimaisilta alueilta, ja liikennemelu, päästöt ja ruuhkaisuus vähenevät liikennemäärien pienentyessä.

Valtatien 12 siirto uudelle eteläisemmälle reitille pienentää pohjaveden pilaantumisriskiä erittäin tärkeällä Salpausselän pohjaveden muodostumisalueella.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna 2018. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2021 loppupuolella.
 
Hankekokonaisuus kuuluu Suomen hallituksen kevään 2016 kehysriihessä päättämiin lähivuosina käynnistettäviin liikennehankkeisiin. Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee eduskunta sekä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan valtuustot.
 
Hankkeen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 275 miljoonaa euroa. Vt 12 Lahden eteläisen kehätien osalta investointikustannuksen arvioidaan olevan 258 miljoonaa euroa ja mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien 17 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus on 72 % (198 miljoonaa euroa) sekä Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan yhteinen rahoitusosuus 28 % (77 miljoonaa euroa).
 
Tutustu ja tulosta hankkeen hankinta-aikataulu tästä.

Ajankohtaista

Sivu päivitetty 20.11.2017