Kt 77 parantaminen, Viitasaari

Käynnissä

Kantatietä 77 parannetaan keskeisellä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä yhteydellä välillä Viitasaari–Keitele. Tavoitteena on lisätä kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja sujuvoittaa liikennettä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 0295 34 3127
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kantatie 77 parantaminen välillä Taimoniemi- Keitele, Viitasaari

$curSection.bigImageAltText.data

Hankkeen yleiskuvaus

Kantatietä 77 parannetaan keskeisellä länsirannikon ja Itä-Suomen välisellä yhteydellä välillä Taimoniemi–Keitele. Hankkeessa muun muassa parannetaan näkyvyyttä  vähentämällä tien korkeuseroja ja oikaisemalla kaarteita. Tietä myös levennetään. Kesällä 2015 käynnistynyt hanke päättyy vuonna 2017.

Noin 22 kilometrin tieosuus kantatietä 77 parannetaan kantatietasoiseksi väyläksi. Tiellä nykyhetkellä oleva 70 km/h nopeusrajoitus nostetaan parantamisen jälkeen 80 km/h:n.

Haasteina niin turvallisuudelle kuin sujuvalle liikenteelle ovat tähän asti olleet tien kapeus, puuttuvat pientareet, suuret korkeuserot ja kaltevuudet sekä jyrkät kaarteet. Tien yleiskunto on ollut huono ja tiellä on ollut paljon reunapainumia. Ohitusmahdollisuuksia on ollut vähän ja osuudella on useita yleisten ja yksityisten teiden risteyskohtia. Myös valaistus on ollut niukkaa.

Entistä turvallisempi ja leveämpi kantatie 77

Kantatiestä 77 halutaan tehdä entistä turvallisempi ja liikenteestä sujuvampaa. Tie levenee 150 cm ja tien geometriasta tulee nykyiset ohjeet täyttävä. Aikaisempaa huomattavasti leveämmät pientareet parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Lisäksi liittymiin rakennetaan kääntymiskaistoja, mikä tuo kaivattua ohitus- ja väistötilaa. Suurimmat liittymät myös valaistaan.

Sujuvammin poikittaissuunnassa

Tien parantaminen kantatietasoiseksi väyläksi mahdollistaa pysyvän 80 km/h nopeuden. Vain kylien ja suurimpien liittymien kohdalle jää alhaisempi nopeusrajoitus.

Kantatie 77 on keskeinen yhteys länsirannikon ja Itä-Suomen välillä. Liikenteestä poikittaissuunnassa tulee entistä sujuvampaa, kun hanke saadaan päätökseen.

$curSection.smallImageAltText.data

Ympäristöarvot otetaan huomioon

Hanke sijaitsee osittain pohjavesialueella, minkä takia kokonaisuuteen sisältyy myös pohjaveden suojaamiseen liittyviä toimenpiteitä. Alueen pohjavesiä ei ole suojattu aikaisemmin.

Kantatie 77:n parannettavalle alueelle osuvat myös Natura-alue ja koskiensuojelualue, jotka otetaan hankkeen toteutuksessa huomioon.

Hankkeessa käytetään sekoitusjyrsintämenetelmää. Menetelmässä sekoitetaan keskenään vanha kulutuskerrospäällyste, vanha kantava kerros ja lisäkiviaines. Näin saadaan yhtenäinen hyvin kantava pinta sekä uudelle levitettävälle että vanhalle tien osalle, eikä saumakohtia synny. Sekoitusjyrsintä on erittäin kustannustehokas menetelmä vanhojen päällysteiden hyödyntämiseen ja myös ympäristön kannalta hyvä ratkaisu vähentäen kaatopaikalle menevää jätemäärää. Kaikki hakealueella olevat vanhat päällysteet hyödynnetään rakenteissa.

Vuoden 2016 työt saatu päätökseen

Parantaminen välillä Taimoniemi–Keitele on edennyt suunnitellusti ja työt on nyt saatu päätökseen vuodelta 2016.
 
Viimeisimpänä valmistuivat päällystystyöt, ja jo loppukesästä saatiin päätökseen hankkeeseen kuuluvien neljän sillan – Kärnän, Kyrönpuron, Toulatjoen ja Suvannonjoen siltojen –  korjaustyöt.  Muita kuluneen vuoden aikana valmistuneita kohteita ovat valtatien 4 ja Niemelän tilan välinen noin 3,5 km mittainen tieosuus sekä Toulaudentien liittymän ja Keiteleen rajan välinen osuus, jonka pituus on noin 8,6 km. Valmista tuli myös tievalaistuksien kanssa.
 
Liikennettä sujuvoittaa nyt myös valtatieltä 4 oikealle kantatielle 77 kääntymistä helpottava eriytetty kaista.
 
Vuonna 2017 koko hankealueelle, hieman yli 22 kilometriä kantatietä, tehdään vielä viimeinen päällystekerros.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Kesällä 2015 käynnistetty hanke saadaan päätökseen kesän 2017 aikana.

Hankkeen kustannusarvio on 12,8 miljoonaa euroa. Hankkeesta vastaa Liikennevirasto ja urakoitsija on Destia Oy.

Sivu päivitetty 15.11.2016