Kokkolan meriväylä

Suunnitteilla

Hanke käsittää Kokkolan nykyisen väylän syventämisen 14,0 metrin kulkusyvyyteen sekä väylään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennys- ja laajennustyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kokkolan satama.

Kokkolan meriväylä

Nykytila

Kokkolan väylän nykyinen kulkusyvyys on 13 metriä. Satamassa liikennöi aluksia, joiden syväys on tätä suurempi, joten ne joudutaan jättämään vajaalastiin. Kokkolan sataman kautta kuljetettujen ulkomaankuljetusten määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun alkupuolen lukemista.  Myös transito- ja konttikuljetusten määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2016 Kokkolan sataman kautta kuljetettiin 6,2 miljoonaa tonnia ulkomaankaupan kuljetuksia, josta transitoa oli noin 3,4 miljoonaa tonnia. Viennin osuus kuljetuksista on erittäin merkittävä (75 %). Liikenteen kavu on jatkunut alkuvuonna 2017.

Kokkolan sataman liikenteen kehitysnäkymät ovat hyvät ja nykyisen väylän kulkusyvyyden riittämättömyys ilmeinen. Suurimmat liikenteen kasvuodotukset ovat irtotavaraliikenteessä. Tämän liikenteen odotetaan kasvavan erityisesti Venäjän liikenteen osalta. Kotimaan kuljetuksissa suurimmat lisäpotentiaalit koskevat Kolarin ja Soklin kaivosten kuljetuksia. Myös Siilinjärven pasutteen kuljetusten odotetaan kasvavan.

Hanke

Hanke käsittää Kokkolan nykyisen väylän syventämisen 14,0 metrin kulkusyvyyteen sekä väylään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennys- ja laajennustyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kokkolan satama

Aikataulu

  • Hankkeen yleissuunnitelma on valmis.
  • Lupahakemus on jätetty aluehallintovirastolle lokakuussa 2014, joka teki lupapäätöksen 2015. Päätöksestä on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.
  • Hankkeeseen liittyviä pohjatutkimuksia ja selvityksiä on tehty kuluvan vuoden aikana jatkosuunnittelua varten.
  • Hallitus on esittänyt vuotta 2018 koskevassa talousarvioesityksessä hankkeen käynnistämistä.
  • Hankkeen jatkosuunnittelu on käynnissä ja siinä tähdätään hankkeen toteutuksen käynnnistämiseen kesällä 2018
  • Hankkeen toteutus kestää 3 avovesikautta
  • Käyttöönotto voi tapahtua vuoden 2020 lopussa

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on tammikuussa 2017 tehdyn tarkistuksen mukaan 37,5 M€ (MAKU 3/2015) ja kustannusennuste valtion väylän osalta on 44,3 M€ (MAKU 2010=100, 130). Hankkeen keväällä 2017 tarkistetun hankearvion mukainen h/k-suhde on 1,9.

Sivu päivitetty 17.11.2017