Espoo–Lohja–Salo alustava yleissuunnittelu ja YVA

Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 alustavan yleissuunnitelman Espoo–Salo-oikoradan linjausvaihtoehdoista. Alustavan yleissuunnitelman lisäksi laadittiin lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely). Suunnittelutyö on tuottanut aineistoa maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Myös radan toteutettavuus ja alustava kustannusarvio on varmistettu jatkosuunnittelua ajatellen. Hanketta on tehty vuorovaikutuksessa maakuntaliittojen, alueen kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Maakuntakaavoitus

Alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen on Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liittojen alueella tehty maakuntakaavoitusta, missä on osoitettu yleispiirteinen aluevaraus uudelle ratalinjaukselle.

Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liittojen vaihemaakuntakaavoissa radan linjaukseksi on valittu koko oikoradan osuudella päävaihtoehto M ja Varsinais-Suomen alueella lisäksi alavaihtoehto Mk.

Lisätietoja Espoo-Salo oikorataan liittyvästä maakuntakaavoituksesta

Varsinais-Suomen liitto: LINKKI

Uudenmaan liitto: LINKKI

Tarkastelussa oli useita kohteita ja vaihtoehtoja

Espoossa hanke rajautuu Espoon aseman länsipuolella tapahtuvaan erkanemiseen rantaradasta ja Salossa Salon aseman eteläpuolella liittymiseen nykyiseen rantarataan. Välillä Espoo–Lohja tarkasteltiin yhtä maastokäytävävaihtoehtoa, joka oli esitetty voimassa olleessa maakuntakaavassa. Lohjan kaupungin alueella tarkasteltiin kahta pää-maastokäytävävaihtoehtoa, sekä kolmea alavaihtoehtoa. Lisäksi tarkasteltiin niiden yhteyksiä Hanko–Hyvinkää-radalle.

Välillä Lohja–Salo tarkasteltiin kahta toisistaan poikkeavaa pää-maastokäytävävaihtoehtoa. Eteläinen vaihtoehto noudatteli vuonna 1979 suunnitellun ELSA-radan linjausta, ja toinen tarkasteltava vaihtoehto linjattiin E18-moottoritien pohjoispuolelle. Näiden välille tarkasteltiin lisäksi alavaihtoehtoja. Saloon tultaessa ”moottoritievaihtoehto” yhtyy vanhaan ELSA-linjaukseen.

Kaikki linjausvaihtoehdot on esitetty suunnitelmakartoilla. Maakuntakaavoissa valittu linjaus on esitetty suunnitelmakarttojen lehdillä 1-6, 14-15 ja 19-21.

Jatkosuunnittelu

Espoo–Salo-oikoradan jatkosuunnittelusta tai toteuttamisesta ei ole päätöksiä, mutta se on tarpeen sisällyttää maankäytön suunnitelmiin pitkän aikavälin varauksena ottaen huomioon Helsinki–Turku-yhteysvälin strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä.

Suunnittelutyön jatkuessa seuraava iso suunnitteluvaihe tulisi olemaan ratalain mukainen yleissuunnitelma. Lähivuosina tullaan mahdollisesti tekemään pienenpiä selvityksiä ratateknisen- ja maankäytön jatkosuunnittelun tueksi.  

Kaksiraiteisena sekaliikenneratana oikoradan rakentamiskustannukset ovat alustavan yleissuunnitelman perusteella 1,4–1,5 miljardia euroa.

YVA-arviointiselostus

Sivu päivitetty 15.09.2017