Espoo–Salo-oikorata

Suunnitteilla

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma 95 kilometrille uutta rataa. Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta.

Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnitelma

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään ja yleissuunnitelma on aina laadittava hankkeissa, joihin on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset.

Aikaisemmat suunnitelmat ja maakuntakaavoitus

Liikennevirasto on laatinut vuonna 2010 alustavan yleissuunnitelman Espoo–Salo-oikoradan linjausvaihtoehdoista. Alustavan yleissuunnitelman lisäksi laadittiin lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely). Suunnittelutyö on tuottanut aineistoa maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Myös radan toteutettavuus ja alustava kustannusarvio on varmistettu jatkosuunnittelua ajatellen. Hanketta on tehty vuorovaikutuksessa maakuntaliittojen, alueen kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liittojen alueella on hyväksytty uusi vaihemaakuntakaava, missä on osoitettu oikoradan sijainti yleispiirteisesti.

Lisätietoja Espoo-Salo oikorataan liittyvästä maakuntakaavoituksesta

Varsinais-Suomen liitto: LINKKI
Uudenmaan liitto: LINKKI

Tarkastelussa oli useita kohteita ja vaihtoehtoja

Espoossa hanke rajautuu Espoon aseman länsipuolella tapahtuvaan erkanemiseen rantaradasta ja Salossa Salon aseman eteläpuolella nykyiseen rantarataan. Välillä Espoo–Lohja tarkasteltiin yhtä maastokäytävävaihtoehtoa, joka oli esitetty voimassa olleessa maakuntakaavassa. Lohjan kaupungin alueella tarkasteltiin kahta pää-maastokäytävävaihtoehtoa, sekä kolmea alavaihtoehtoa. Lisäksi tarkasteltiin niiden yhteyksiä Hanko–Hyvinkää-radalle.

Välillä Lohja–Salo tarkasteltiin kahta toisistaan poikkeavaa pää-maastokäytävävaihtoehtoa. Eteläinen vaihtoehto noudatteli vuonna 1979 suunnitellun ELSA-radan linjausta, ja toinen tarkasteltava vaihtoehto linjattiin E18-moottoritien pohjoispuolelle. Näiden välille tarkasteltiin lisäksi alavaihtoehtoja. Saloon tultaessa ”moottoritievaihtoehto” yhtyy vanhaan ELSA-linjaukseen.

Maakuntakaavoissa oleva ja jatkosuunnitteluun valittu linjaus on esitetty suunnitelmakartoissa ja pituusleikkauksissa. Kaikki YVA:ssa tutkitut linjausten päävaihtoehdot on esitetty yleiskartassa.

Kaksiraiteisena sekaliikenneratana oikoradan rakentamiskustannukset ovat alustavan yleissuunnitelman perusteella 1,4–1,5 miljardia euroa.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.

YVA-arviointiselostus

Sivu päivitetty 31.05.2018