E18 Hamina–Vaalimaa

Käynnissä

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke käsittää 32 kilometrin pituisen uuden moottoritien rakentamisen ja siihen liittyviä muita tiejärjestelyjä. Rakennettava tieosuus on viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle.

Kokonaisuuteen kuuluu Vaalimaan raskaan liikenteen järjestelyjen rakentaminen. Lisäksi kevyen liikenteen väyliä parannetaan ja niitä rakennetaan lisää.

Elinkaarimallilla (Public Private Partnership) toteutettavan hankkeen tilaaja on Liikennevirasto. Palveluntuottajana toimii Tieyhtiö Vaalimaa Oy, joka vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektijohtaja

Lars Westermark

  • +358 (0)29 534 3838
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Juha Sillanpää

  • +358 (0)295 34 3608
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

projekti-insinööri

Jetro Matilainen

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Tieyhtiö Vaalimaa Oy

toimitusjohtaja

Jaakko Kouvalainen

  • +358 (0)40 546 8073
  • etunimi.sukunimi@vaalimaa.eu

YIT Rakennus Oy

Asiakaspalvelu ja paikallisviestintä

Venla Ristola

  • etunimi.sukunimi@yit.fi

Liikennevirasto

Hankkeen viestintä

  • e18vaalimaa@ahjocomms.fi

Hankkeen taustat

Valtatie 7 on kapea ja sen varrella on tiheästi liittymiä. Haminan ja Vaalimaan väliä ajaa päivittäin 6000 ajoneuvoa, joista 3500 ylittää rajan. Näistä 30 % on raskasta liikennettä. Tämä aiheuttaa ruuhka-aikoina rajalle jopa 30 kilometrin pituisia rekkajonoja. Tien kapasiteetti ei riitä sitä käyttävän liikenteen tarpeisiin, ja liikennemäärien ennustetaan yli kaksinkertaistuvan tällä vuosikymmenellä. Virojoki–Vaalimaa-välillä on myös paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Tiejaksolla tapahtuu vuosittain keskimäärin kuusi henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Liikennekuolemia on tapahtunut joka vuosi vähintään yksi. 

Hankkeen tavoitteet

Uusi moottoritie rakennetaan valtatie 7:n pohjoispuolelle. Valtatie jää moottoritien rinnakkaistieksi ja sitä parannetaan. Moottoritie liittyy länsipäästään Haminan ohikulkutiehen ja itäosastaan Vaalimaan rajalle. 

Nopeat ja sujuvat kulkuyhteydet lisäävät alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Vuoteen 2040 mennessä henkilövahinkoon johtavien liikenneonnettomuuksien määrä vähenee 60 %. Matka-aika lyhenee kahdeksalla minuutilla vuoteen 2014 verrattuna ja matkantekoa on nykyistä helpompi ennustaa.

Asukkaat valtatien varrella eivät enää kärsi raskaan liikenteen aiheuttamista päästö- ja turvallisuushaitoista. Uudet melusuojaukset vähentävät meluhaittoja merkittävästi. Pohjavedenottamisalueet suojellaan, ja arvokkaat ympäristö- ja kulttuurikohteet huomioidaan. 

Sujuva tieyhteys mahdollistaa Kaakkois-Suomen monipuolisen kehittämisen. Parempien liikenneyhteyksien ansiosta kauppa, turismi ja elinkeinoelämä vilkastuvat. Moottoritie houkuttelee investoijia ja matkustajamäärät kasvavat.  

Hankkeen eteneminen

Liikennevirasto käynnisti rakentamista valmistelevat työt marraskuussa 2014. Palvelusopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2015, jonka jälkeen YIT Rakennus Oy aloitti rakentamisen. Rakentaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi kaukana asutusalueista, jolloin rakennusaikaiset häiriöt liikenteelle saadaan pidettyä mahdollisimman vähäisinä. 

Raskaan liikenteen odotusalue otettiin käyttöön tammikuussa 2017, ja moottoritien ensimmäinen tieosuus Lelusta Kattilaisiin avautui liikenteelle 10. helmikuuta 2017. Tieosuus on noin viisi kilometriä pitkä, ja sen varrella sijaitsee kaksi eritasoliittymää sekä neljä siltaa: Lelun ja Kattilaisten risteyssillat sekä Hirvelänkallion ja Lelun vihersillat. 

Lelun risteyssillan pilareiden kuorirakenteeseen on kuvattu Haminan asemakaava ja rakenne on valaistu sisältäpäin LED-valoin. Vihersiltojen avulla säilytetään eläinten ekologiset käytävät, joita pitkin eläimet voivat kulkea alueelta toiselle. 

 

Myös moottoritietyömaan muut työt Kattilaisista Virojoelle ja Virojoelta Vaalimaalle ovat edenneet suunnitelmien mukaan, samoin Vaalimaan tunnelin työt etenevät aikataulussa.

Moottoritie avataan kokonaisuudessaan liikenteelle keväällä 2018. 

 

Hankkeen kustannukset

Palvelusopimuksen arvo on noin 378 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyvät suunnittelu, rakentaminen, tien kunnossapito ja rahoitus. 

Investointikustannukset ovat kokonaissummasta 265 miljoonaa euroa (MAKU 2005, 150). Hanke on saanut yleissuunnitelmavaiheessa EU:n TEN-verkon rahoitustukea. Investoinnin hyötykustannussuhde on 1,1. 

Palvelusopimus Liikenneviraston ja Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n välillä on solmittu vuoteen 2034 asti.

 

 

Sivu päivitetty 27.12.2017