E18 Hamina–Vaalimaa

Käynnissä

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke käsittää 32 kilometrin pituisen uuden moottoritien rakentamisen ja siihen liittyviä muita tiejärjestelyjä. Maaliskuussa 2018 valmistunut tieosuus oli viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle.

Hankkeen kokonaisuuteen kuuluu Vaalimaan raskaan liikenteen järjestelyjen rakentaminen. Lisäksi kevyen liikenteen väyliä parannetaan ja niitä rakennetaan lisää.

Elinkaarimallilla (Public Private Partnership) toteutettavan hankkeen tilaaja on Liikennevirasto. Palveluntuottajana toimii Tieyhtiö Vaalimaa Oy, joka vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektijohtaja

Juha Sillanpää

  • +358 (0)295 34 3608
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • +358 (0)29 534 3573
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Tieyhtiö Vaalimaa Oy

toimitusjohtaja

Jaakko Kouvalainen

  • +358 (0)40 546 8073
  • etunimi.sukunimi@vaalimaa.eu

YIT Rakennus Oy

Asiakaspalvelu ja paikallisviestintä

Venla Ristola

  • etunimi.sukunimi@yit.fi

Liikennevirasto

Hankkeen viestintä

  • e18vaalimaa@ahjocomms.fi

Hankkeen taustat

Valtatie 7 on kapea ja sen varrella on tiheästi liittymiä. Tien kautta Haminan ja Vaalimaan väliä ajoi päivittäin 6000 ajoneuvoa, joista 3500 ylitti rajan. Näistä 30 % oli raskasta liikennettä. Tämä aiheutti ruuhka-aikoina rajalle jopa 30 kilometrin pituisia rekkajonoja. Tien kapasiteetti ei riittänyt sitä käyttävän liikenteen tarpeisiin, ja liikennemäärien on ennustettu yli kaksinkertaistuvan tällä vuosikymmenellä. Virojoki–Vaalimaa-välillä on myös paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Tiejaksolla tapahtui vuosittain keskimäärin kuusi henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Liikennekuolemia on tapahtunut joka vuosi vähintään yksi. 

Hankkeen tavoitteet

Maaliskuussa 2018 valmistunut uusi moottoritie rakennettiin valtatie 7:n pohjoispuolelle. Valtatie jäi moottoritien rinnakkaistieksi ja sitä parannetaan vuoden 2018 aikana. Moottoritie liittyy länsipäästään Haminan ohikulkutiehen ja itäosastaan Vaalimaan rajalle. 

Nopeat ja sujuvat kulkuyhteydet lisäävät alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Vuoteen 2040 mennessä henkilövahinkoon johtavien liikenneonnettomuuksien määrä vähenee 60 %. Matka-aika lyhenee kahdeksalla minuutilla vuoteen 2014 verrattuna ja matkantekoa on nykyistä helpompi ennustaa.

Asukkaat valtatien varrella eivät enää kärsi raskaan liikenteen aiheuttamista päästö- ja turvallisuushaitoista. Uudet melusuojaukset vähentävät meluhaittoja merkittävästi. Pohjavedenottamisalueet suojellaan, ja arvokkaat ympäristö- ja kulttuurikohteet huomioidaan. 

Sujuva tieyhteys mahdollistaa Kaakkois-Suomen monipuolisen kehittämisen. Parempien liikenneyhteyksien ansiosta kauppa, turismi ja elinkeinoelämä vilkastuvat. Moottoritie houkuttelee investoijia ja matkustajamäärät kasvavat.  

Moottoritie valmistui etuajassa ja ennakoitua selvästi edullisemmin

Liikennevirasto käynnisti rakentamista valmistelevat työt marraskuussa 2014. Palvelusopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2015, jonka jälkeen YIT Rakennus Oy aloitti rakentamisen. Rakentaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi kaukana asutusalueista, jolloin rakennusaikaiset häiriöt liikenteelle saadaan pidettyä mahdollisimman vähäisinä.

Raskaan liikenteen odotusalue otettiin käyttöön tammikuussa 2017, ja moottoritien ensimmäinen tieosuus Lelusta Kattilaisiin avautui liikenteelle 10. helmikuuta 2017. Tieosuus on noin viisi kilometriä pitkä, ja sen varrella sijaitsee kaksi eritasoliittymää sekä neljä siltaa: Lelun ja Kattilaisten risteyssillat sekä Hirvelänkallion ja Lelun vihersillat.

Ystävänpäivänä 2018 avattiin moottoritien toinen osuus Kattilaisista Virojoelle. Noin 20 kilometriä pitkä tieosuus sisältää kolme eritasoliittymää ja 23 siltaa. Tieosuudella sijaitsevat muun muassa E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien pisin, noin 120 metriä pitkä Jänismäen silta sekä Kärmekorven vihersilta.

Viimeinen ja koko HaminaVaalimaa välisen moottoritien viimeistelevä noin seitsemän kilometrin pituinen tieosuus Virojoelta Vaalimaalle avattiin liikenteelle 1. maaliskuuta 2018. Tieosuuden varrella on yksi eritasoliittymä, kahdeksan siltaa sekä 225 metriä pitkä Vaalimaan tunneli.

 

 

Rakentaminen jatkuu Virojoella ja vanhalla seiskatiellä

Moottoritien valmistuttua työt jatkuvat maantien 170 eli vanhan seiskatien  kunnostamisella. Tie päällystetään lähes kokonaan uudelleen, minkä lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väylää. Työt alkavat huhti–toukokuussa ja valmistuvat marraskuussa 2018.

Lisäksi Liikennevirasto ja Virolahden kunta aloittavat Virojoen keskustassa erillisurakan. Väyliä sekä ajoneuvoille että kevyelle liikenteelle parannetaan ja maantien 170 kiertoliittymästä rakennetaan uusi sisääntulotie.

Erillisurakan työt alkoivat kesäkuussa ja valmistuvat loppuvuonna 2018.

 

Hankkeen kustannukset

Palvelusopimuksen arvo on noin 378 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyvät suunnittelu, rakentaminen, tien kunnossapito ja rahoitus. 

Investointikustannukset ovat kokonaissummasta 265 miljoonaa euroa (MAKU 2005, 150). Hanke on saanut yleissuunnitelmavaiheessa EU:n TEN-verkon rahoitustukea. Investoinnin hyötykustannussuhde on 1,1. 

Palvelusopimus Liikenneviraston ja Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n välillä on solmittu vuoteen 2034 asti.

 

 

Sivu päivitetty 14.06.2018