E18 Turun kehätie

Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Se kuuluu myös Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon ydinverkkokäytävään. TEN-T tieverkko halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Suomi on sitoutunut toteuttamaan TEN-T ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä. Turun kehätie on tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimalle. Turun kehätietä parannetaan kolmessa eri osahankkeessa (Naantali-Raisio, Raision keskustan kohta, Kausela-Kirismäki) ja ne etenevät kukin omassa tahdissaan.

E18 Turun kehätie (kt 40) kuuluu EU:n TEN-T Skandinavia - Välimeri -ydinverkkokäytävään. Turun kehätie liittää Turun ja Naantalin TEN-T satamat ja toisen Suomen TEN-T lentokentistä, Turun lento-aseman, ydinverkkokäytävään. Lisäksi Turun kehätie yhdistää Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtateiden vt 8, vt 9, vt 10 ja vt 1 välistä liikennettä. Tieyhteys on merkittävä kuljetusten välittäjä Turun ja Naantalin satamien ja Pietarin välillä. Yhteysväliä on viime vuosina kehitetty sekä Turun ja Helsingin välillä, että Helsingin ja Vaalimaan välillä. Turun kehätien osuudelle ei kuitenkaan ole viime vuosien aikana toteutettu merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ja tiejakso on palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi.

Turun kaupunkiseudulla kehätiellä on valtakunnallisen tehtävänsä lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa. Turun kaupunkiseudun alueelle on laadittu rakennemalli 2035, jonka mukaan kehätien varren maankäyttöä tehostetaan nykyisestään painottuen asumisessa kehätien sisäpuolelle ja työpaikoissa kehätien varteen. Lisäksi tavoitteena on vähentää raskasta läpikulkuliikennettä Turun ja Raision keskustoista ja siirtää satamaliikenne käyttämään enenevissä määrin kehätietä.

Kehittämisen lähtökohdat

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut kehittämisselvityksen E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Kaarina. Kehätiellä on Varsinais-Suomen suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Ehdotettujen toimenpiteiden valintaan ovat vaikuttaneet käyttäjien palvelutasotarpeet, maankäytön kehittämissuunnitelmat sekä TEN-T ydinverkon vaatimukset. Kehittämisselvitys sisältää myös kehätien tehokkaampaa käyttöä edistäviä liikenteen ohjauksen sekä liikkumisen ohjauksen toimia. Suunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa Turun kaupunkiseudun rakennemalliin pohjautuvan liikennejärjestelmätyön kanssa ja kehätien kehittäminen on yksi liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitehtävistä sekä maakunnallisessa (Varsinais-Suomen liikennestrategia) että Turun kaupunkiseudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Turun kehätien keskeisimmät liikenteelliset ongelmat kohdistuvat sen liittymiin. Valo-ohjatuissa liittymissä toimivuus ruuhka-aikoina on äärirajoilla ja mm. kuljetukset sekä muu päätien liikenne joutuu toistuvasti pysähtymään. Huonoin toimivuus kohdistuu satamayhteyksien solmupisteenä olevaan Raision eritasoliittymään (E8 / E18), jonka läpäisee n. 50 000 autoa/vrk. Sujuvuuden lisäksi liittymissä on turvallisuuspuutteita. Liikenteen edelleen kasvaessa ongelmat laajenevat merkittävästi ja tie ruuhkautuu yhä enemmän liittymien sekä kaksikaistaisten osuuksien osalta estäen sujuvaa ja turvallista liikennettä sekä haitaten erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia.

Kuvassa alla näkyy, miten E18 Turun kehätien liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina ja kasvu jatkuu kovana edelleen.

Merkittäviä parantamistarpeita on välillä Vanto-Raisionkaari, Raision keskustassa ja Raision eritasoliittymässä sekä välillä Kausela-Kirismäki. Lisäksi puutteita on rinnakkaisväyläverkossa, jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen järjestelyissä.

Turun kehätien kehittäminen TEN-T ydinverkon vaatimuksia vastaavaksi arvioidaan maksavan noin 340 M€ ja se sisältyy Liikenneviraston laatimaan TEN-T verkon kehittämismuistioon. Kehätietä on mahdollista kehittää vaiheittain kohti vaadittua tasoa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut ehdotuksen kehätien vaiheittaisesta toteutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Sivu päivitetty 11.06.2018