Vt 9 Jännevirran silta

Käynnissä

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteä silta, vanhan sillan ollessa elinkaarensa päässä. Uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin maantie- ja vesiliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkijoille.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Hannu Nurmi

  • 029 5343574
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projekti-insinööri

Jetro Matilainen

  • 029 5343573
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kreate Oy

Työmaapäällikkö

Mika Huhtala

  • 0400 6911569
  • etunimi.sukunimi@kreate.fi

Kreate Oy (työmaahan liittyvissä ongelmatilanteissa viikonloppuisin)

Työmaainsinööri

Markus Tarvainen

  • 050 4022247
  • etunimi.sukunimi@kreate.fi

Valtatie 9 Jännevirran silta

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Valtatie 9 on tärkeä Joensuu–Kuopio välinen tie.

Nykyinen silta on tullut elinkaarensa päähän, ja uusi silta varmistaa sujuvan ja turvallisen liikennöinnin. Uuden sillan ajorata on leveämpi, ja sillalle tulee lisäksi 4 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä.

Uusi kiinteä Jännevirran silta rakennetaan salmen yli nykyisen sillan eteläpuolelle. Syväväylä siirretään sillan keskiaukkoon. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 km:n matkalla sillan molemmilla puolin. Lisäksi hankkeessa parannetaan yksityisteiden liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä uusitaan tie- ja katuvalaistusta. 

Hankkeen virtuaalimalli

(video Ely-keskus)

Hankkeen taustat

Nykyinen vuonna 1951 valmistunut silta on vanha, painorajoitettu ja avattava silta. Matalan alikulkukorkeuden vuoksi siltaa joudutaan avaamaan vesiliikenteelle yli 500 kertaa vuodessa. Avaukset aiheuttavat sekä valtatielle että vesiväylälle merkittäviä häiriöitä ja viivytyksiä. Kääntösillan koneisto on alkuperäinen ja käyttövarmuudeltaan epäluotettava.

Nykyinen silta ei täytä erikoiskuljetusten tavoitetieverkon vaatimuksia korkeus- ja leveysmittojen sekä kantavuuden osalta. Lisäksi sillalla oleva vain 1,75 metriä leveä kevyen liikenteen väylä on turvaton jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on turvallisempi ja sujuvampi liikennöinti niin maantie- kuin vesiliikenteessä. Kiinteä 25 metriä korkean alikulkukorkeuden omaava silta poistaa maantie- ja vesiliikenteen häiriöt, kun sillan avauksia ei enää tarvita. Lisäksi pelastusajoneuvot pääsevät jatkossa viivytyksettä Jännevirran yli, ja elinkeinoelämän kuljetukset eivät joudu painorajoitusten vuoksi käyttämään kiertotietä.
 
Valtatien leventäminen ja linjauksen ja tasauksen parantaminen vähentävät onnettomuuksia ja lisäävät liikenteen sujuvuutta. Sillalle rakennetaan myös nykyistä leveämpi, 4 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä, mikä parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.
 
Syväväylän linjauksen muuttuessa navigointiolosuhteet paranevat, ja kaikki vesiliikenne pääsee viivytyksettä sillan alitse.
 
Rakennettavat melusuojaukset noin 1,7 km:n pituudella vähentävät tieliikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Rakennustyöt käynnistyivät lokakuun puolivälissä 2016. Rakennusurakan alkuvaiheessa työt keskittyvät sillan perustusten tekemiseen ja siltapenkereiden rakentamiseen. Alkusyksyn aikana tehdään valmiiksi pengerrystöiden vaatimat kiertotiejärjestelyt ja työmaa-alueiden raivausta talven töitä varten.

Uusi silta otetaan käyttöön liikenteelle elokuun 2018 loppuun mennessä, ja kokonaisuudessaan hanke valmistuu marraskuussa 2018.

Kiertotien käyttöönotto ja louhintatyöt marraskuussa 2016
Hankkeella aloitetaan louhintatyöt 15.11. Töitä tehdään kello 7-21 välisenä aikana, ruuhka-ajat pois lukien. Louhintatyöt sijoittuvat hankkeen Joensuun puoleiseen päähän, valtatien viereen Vanhatien kohdalla. Louhintatöiden aikana liikenne joudutaan pysäyttämään satunnaisesti räjäytysten ajaksi. Pysäytysten kesto on enimmillään 8 minuuttia. Louhintatyöt kestävät vuoden 2017 kevääseen.

Kiertotie otetaan käyttöön Kuopion puoleisessa päässä 21.11.2016. Kiertotie kulkee nykyisen valtatien viertä eikä siten pidennä maantieliikenteen ajoreittiä. Alueella on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus. Kevyelle liikenteelle kiertotie ei aiheuta muutoksia. Joensuun puoleinen kiertotie otetaan puolestaan käyttöön vuonna 2017.

Liikennevalo-ohjaus käyttöön tammikuussa 2017
Liikennevalo-ohjaus on otettu käyttöön sillan Joensuun puoleisessa päässä, valtatiellä 9. Liikennevalo-ohjaus parantaa liikenneturvallisuutta, kun louhintatöistä syntyviä louhekuormia joudutaan siirtämään valtatien yli. Liikennevalo-ohjauksen tuoma katkos liikenteelle on noin puoli minuuttia kerrallaan silloin, kun louhekuormia siirretään valtatien yli. Liikennevalo-ohjaus on käytössä noin vuoden ajan.

Hankkeen kustannukset
Hanke on osa liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018. Hankkeen arvioidaan toteutuvan noin 35 miljoonan euron rahoituksella. Kokonaiskustannuksista Jännevirran sillan osuus on noin kaksi kolmasosaa.

Hankkkeen pääurakoitsijana toimii Kreate Oy.