Oulun meriväylä

Suunnitteilla

Hankkeessa Oulun väylä syvennetään 12,0 metrin kulkusyvyyteen ja linjataan kulkemaan uutta, pääosin luonnonsyvää linjausta pitkin. Uuden linjauksen suunnittelu on viimeistelyssä.

Nykytila

Ouluun johtaa Perämereltä 10,0 metrin kulkusyvyinen väylä, jonka pituus on noin 90 kilometriä. Oulun Sataman mukaan Oulussa käy jo nyt aluksia, joiden maksimisyväys on yli 10 metriä. Aluksia joudutaan jättämään vaajaksi varsinkin Perämeren suurten vedenkorkeusvaihteluiden vuoksi. Oulun sataman kautta kuljetettiin vuonna 2015 2,9 miljoonaa tonnia, josta ulkomaankaupan osuus oli yli 80 %. Merkittävin vientituote on paperi. Tuonnin kaksi suurinta tavararyhmää ovat nestemäiset polttoaineet ja metsäteollisuuden raaka-aineet.Hanketta perustellaan erityisesti metsäteollisuuden raaka-aineiden tuonnilla Etelä-Amerikasta, kaivosteollisuuden rikastekuljetuksilla ja Oulu Energian suunnitteleman kaukolämpövoimalan raaka-ainetarpeella (erilaisia polttoaineita).

Hanke

Hankkeessa Oulun väylä syvennetään 12,0 - 12,5 metrin kulkusyvyyteen ja linjataan kulkemaan uutta, pääosin
luonnonsyvää linjausta pitkin. Uuden linjauksen suunnittelu on viimeistelyssä.
Hankkeeseen sisältyy sataman kehittämisinvestointeja, jotka Oulun Satama suunnittelee ja rahoittaa. Näiden satamainvestointien kustannusarvio on 4 miljoonaa euroa.

Aikataulu

Yleissuunnitelma on hyväksymiskäsittelyssä
  • ·     Väylävaihtoehtojen jääolosuhteita koskeva selvtys on valmis
  • ·     Hankkeen YVA-menettely valmistuu helmikuussa 2017
  • ·     Luvitus ja jatkosuunnittelu kestävät noin vuoden.
  • ·     Rakentaminen kestää yhdestä kahteen avovesikautta.
  • ·     Käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan vuoden 2018 lopussa.

Kustannukset

Alustavien selvitysten perusteella kustannusarvio on noin 12 milj. € (MAKU 136, 2005 = 100). Kustannus-
ennuste on 14,0 milj. € (MAKU 130, 2010 = 100). Keväällä 2015 laaditun hankearvion mukainen h/k- suhde on 1,0, ja tämän arvion päivitys on käynnissä. Nyt käytettävissä olevien alustavien selvitysten perusteella on mahdollista, että kustannusarvio pienenee merkittävästi. Tämä selviää tehtävien luotausten ja lisätutkimusten jälkeen

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä 22.12.2016 saakka, ja yhteysviranomainen antaa siitä lausuntonsa 22.2.2107 mennessä. Tämän jälkeen on mahdollista jattää hankkeen toteuttamista koskeva lupahakemus aluehallintovirastolle.

 

Oulun meriväylän syventämisen YVA-selostus

 

Liite 1. Yleiskartta ja hankevaihtoehdot

Liite 2. 12 m väylän yleissuunnitelma

Liite 3. Sataman esisuunnitelma