Kt 52 Salon itäinen ohitustie

Käynnissä

Kantatie 52 parantamishankkeessa Salon läpi kulkeva kantatien liikenne ohjataan pois kaupungin keskustasta. Joulukuun lopulla 2016 avattu tieyhteys parantaa alueen maankäyttöä, elinkeinoelämän tarvitsemia yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta.

Lisätietoja

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Juha Sillanpää

  • 029 534 3608
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kuvia hankkeesta

Kt 52 Salon itäinen ohitustie

Parantamisen ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu uusi tieyhteys Salon kaupungin itäpuolelle noin 7,5 km matkalla. Hankkeessa kantatie 52 on parannettu yksiajorataiseksi maantieksi uuteen maastokäytävään välillä Perniöntie (Toravuori) – maantiet 110, Mahlakankareenkadun alikulkukäytävään saakka.

Raskas liikenne pois Salon keskustasta. Uusia yhteyksiä asukkaille ja elinkeinoelämälle.

Uusi kantatie erkanee nykyisestä Perniöntiestä noin 200 metriä Pettiläntiestä Salon keskustaan päin. Keskustaan johtava Perniöntie liittyy kantatiehen tasoliittymänä. Maantie 186 (Kiskontie) on liitetty kantatiehen porrastettuna tasoliittymänä. Kiskontien suuntainen kevyen liikenteen väylä alittaa kantatien Kiskontien liittymän pohjoispuolella.

Karjaskylänkadun (ent. Muurlantie) ja Karjaskyläntien kohdille on rakennettu risteyssillat, joissa yksityistiet alittavat kantatien.

Maantien 110 ohituskaista Mahlakankareen alikulkukäytävästä Helsingin suuntaan on purettu.

Maantien 110 ja kantatien 52 (Somerontie) sekä maantien 110 ja maantien 2401 (Inkereentien) nykyisiä liikennevalo-ohjattuja nelihaaraliittymiä on parannettu huomioiden pääliikennevirran suunnan muutokset.

Kevyen liikenteen asemaa muuttuvassa tieverkossa parannetaan Kiskontien rinnalla. Välille Karjaskyläntie – mt 110 varataan kevyen liikenteen yhteys mahdollisesti myöhemmin toteutusta varten.

Raskas tavaraliikenne siirtyy uudelle kantatielinjalle ja edelleen Helsingintien (mt 110) ja Hämeentien kautta valtatielle 1.

Hankkeen tavoitteet

  • Läpikulkuliikenteen aiheuttamat haitat Salon keskustassa poistuvat, liikenneturvallisuus ja sujuvuus paranevat. Liikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat vähentyvät.
  • Metsäjaanun, Somerontien ja Anjalan alueiden työpaikoilta paremmat yhteydet E18-tielle.
  • Erikoiskuljetukset ja muu raskas liikenne siirtyvät pois katuverkolta.
  • Ratkaisuissa huomioidaan ihmisten liikkumistarpeiden lisäksi elinkeinoelämän kuljetustarpeet sekä kevyen- ja joukkoliikenteen kehittäminen.
  • Hanke on toteutettu lähes kokonaan asemakaavoittamattomalla alueella.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Tiesuunnitelma valmistui kesäkuussa 2014 ja rakennussuunnitelma tammikuussa 2015. Rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2015 ja uusi tie avautui liikenteelle 29.12. 2016.

Talvi- ja keväkuukausina 2017 tehdään vielä maisemointi- ja viimeistelytöitä.

Hankkeen kustannukset ovat noin 11 miljoonaa euroa. Hanketta ovat rahoittamassa myös Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.