Espoon kaupunkirata

Suunnitteilla

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen, Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. 

Leppävaara-Kauklahti

Hankkeen sisältö

Ratasuunnitelmassa on esitetty kahden lisäraiteen rakentaminen nykyisten raiteiden viereen välille Leppävaara - Kauklahti. Lopputilanteessa kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta nopeamman lähiliikenteen ja Turun suunnan kaukoliikenteen käytössä. Suunnitelmassa on esitetty Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden liikennepaikkojen kehittäminen, yhteydet muuhun maankäyttöön sekä liityntäpysäköinti.

Ratasuunnitelman yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusselvitys, jossa on käsitelty mm. vaikutukset maisemaan, luontoon ja ihmisiin sekä tutkittu melun ja tärinän vaikutusalueet. Erillisessä väyläarkkitehtuuriraportissa on esitetty alustava suunnitelma kaupunkiradan yhtenäisestä ilmeestä ja mm. laiturikatosten muodosta ja väreistä. Ratasuunnitelman ohessa on suunniteltu myös nk. pyöräilyn laatukäytävä radan läheisyyteen. 

Kaupunkiradan hankearvioinnissa on esitetty hankkeen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Kaupunkiradan kustannukset vuoden 2014 hintatasossa on Kauklahteen saakka 238 miljoonaa euroa ja Espoon keskukseen saakka 185 miljoonaa euroa. Kannattavuuslaskelman perusteella Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehdon hyöty-kustannussuhde on 1,0 ja Kauklahteen päättyvän vaihtoehdon 0,6.

Aikataulu ja kustannukset

Ratasuunnitelma on hallinnollisessa käsittelyssä, jonka jälkeen on mahdollista tehdä toteutuspäätös. Toteutuspäätöksen jälkeen hanke jatkuu rakentamissuunnittelulla ja rakentamisella. Rakentaminen kestää noin 3–5 vuotta.Käyttöönotto on mahdollista vaiheittain 2018–2022.

Kaupunkiradan kustannusennuste välille Leppävaara - Kauklahti on 265 milj. €, joka jakautuu välille Leppävaara–Espoon keskus 225 milj. € ja Espoon keskus–
Kauklahti 40 milj. €. Kahdessa osassa toteutettuna kustannukset ovat arviolta 5 milj. € suuremmat ja liikenteelle aiheutuu enemmän haittaa. (MAKU 130, 2010=100).
Ratarakentamisen yhteydessä Espoon kaupunki toteuttaa erillisiä katu- ja siltahankkeita 40 milj € ja Espoon ja Kauniaisten kaupunki yhdessä toteuttavat pyöräilyn laatukäytävän 15 milj € (MAKU 130, 2010=100)