Materiaalit ja jätteet

Liikennevirasto ottaa toiminnassaan huomioon elinkaaren aikaisen kestävän ja luonnonvaroja säästävän materiaalien käytön. Tavoitteena on vähentää luonnonmateriaalien käyttöä väylänpidossa. Jätteiden syntyä pyritään ehkäisemään ennalta ja edistämään niiden hyötykäyttöä. Kestäviä materiaaliratkaisuja tutkitaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja niiden käyttöönottoa edistetään. Uusiomateriaalien käyttö on resurssitehokkuutta.

$curSection.bigImageAltText.data

Kivituhkan käyttöä Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa. Kuva:Jani Luhtanen, Skanska Infra Oy

Väylänpito ja liikenne käyttävät huomattavasti luonnonvaroja. Luonnonvaroja kuluu sekä infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon että itse liikenteeseen. Radanpidon suurimmat ainemäärät muodostuvat ratapölkyistä, ratakiskoista, sepelistä, sorasta ja muista maa-aineksista. Tienpidon suurimmat ainemäärät muodostuvat päällysteistä sekä maa- ja kiviaineksista. Ongelmia aiheuttavat myös ajoneuvojen metalliromu, renkaat, öljyt ja akut.

Uusiomateriaalien käytön tulee olla teknisesti tarkoituksenmukaista, taloudellista ja ympäristön kannalta kestävää.

Väylänpidossa kierrätetään suuri osa käytetyistä materiaaleista. Tiepäällysteistä suuri osa on nykyisin uusiopäällysteitä. Ratakiskot ja -vaihteet kunnostetaan uudelleen käytettäviksi tai käytetään uusioteräksen raaka-aineena. Puiset ratapölkyt, joita ei voida käyttää uudelleen, hyödynnetään energiana asianmukaisen ympäristöluvan saaneilla polttolaitoksilla.

Maarakentamisessa tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä ja vähentää rakennushankkeiden ulkopuolelta kuljetettavien luonnonmateriaalien määrää. Maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja saadaan esimerkiksi ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista tai vanhojen rakennettujen maarakenteiden materiaaleista. Esimerkiksi Kivikon eritasoliittymän rakentamisessa on hyödynnetty merkittäviä määriä betonimursketta, joka on valmistettu rakennusten purkujätteestä ja betoniteollisuuden ylijäämämateriaaleista.

Erilaisten materiaalien käyttö ei saa haitata materiaalien uusiokäyttöä. Esimerkiksi päällysteisiin käytettävien lisäaineiden käyttö ei saa haitata päällysteen uusiokäyttöä eikä heikentää myöhemmin uusiokäsitellyn päällysteen ominaisuuksia.

Cleantech tuo tehokkuutta ja avaa uusia mahdollisuuksia väylänpitoon

Väyläpidossa cleantech tarkoittaa esimerkiksi materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä, energiatehokkaampia liikennemuotoja tai älyliikenneratkaisuja. Cleantech on tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden vaihtoehdoista.

Cleantechillä pyritään tuomaan lisäarvoa ja ratkaisuja ympäristöhaasteisiin, lisäämään energia- ja resurssitehokkuutta sekä luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Lue lisää

Uusiomaarakentaminen.fi

Liikenneviraston uusiomateriaaliopas (luonnos 28.2.2014, koekäytössä)

Cleantechillä tehokkuutta väylänpitoon (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 14/2015)

Tien- ja radanpidon hiilijalanjälki (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2011)

Sivu päivitetty 27.03.2018