Luonnon monimuotoisuus

Monimuotoisuuden katoa aiheuttavat pääasiassa elinympäristöjemme muuttuminen, luonnonvarojen ylikäyttö, haitalliset päästöt, haitalliset vieraslajit ja ilmastonmuutos. Liikenneviraston tavoitteena on vähentää väylänpidon ja liikenteen haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle.

Liikenneväylät pirstovat osaltaan eliömaailman elinympäristöjä ja vaikeuttavat eläinten liikkumista. Liikenteessä kuolee suuri määrä erikokoisia nisäkkäitä, matelijoita ja lintuja. Myös liikenteen päästöt ja melusaaste heikentävät eliöiden elinolosuhteita. Liikennevirasto kehittää jatkuvasti väylänpitoa sovittamalla väylänpidon ja luonnonsuojelun tavoitteita toisiinsa, samalla taaten turvallisen liikennöinnin.

$curSection.bigImageAltText.data

Väylänpidon ympäristöhaittojen minimoinnista luonnon tarjoamien palveluiden ylläpitämiseen

Haitallisten luontovaikutusten lieventämiseen ja poistamiseen ei ole olemassa yksiselitteistä teknistä keinoa. Tehokkain keino on pidättäytyä laajentamasta väyläverkkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, luonnon monimuotoisuuden tukeminen on otettava huomioon uusin väylähankkeiden suunnittelussa ja nykyisten väylien kunnossapidossa.

Väylähankkeiden suunnittelussa vähennetään luontoalueita pirstovia vaikutuksia osana maankäytön suunnittelua. Uusissa ja parantamishankkeissa otetaan huomioon luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon sekä tieverkon varsille kehittyneen uhanalaisen kasvuston säilymisen. Tiealueelta rakentamisen yhteydessä kaivettava maa-aines pyritään hyödyntämään tien rakennekerrosten lisäksi myös kasvualustamateriaaliksi tai täytöissä.

Luonnon monimuotoisuuden säilymistä turvataan ja edistetään väyläympäristöissä päivittäisen kunnossapidon toimilla ja niiden ajoituksella. Tästä esimerkkinä ovat mm. niittotöiden ajoitus ja mahdolliset niittorajoitukset. On tärkeää kiertää ja suojata luonnonoloiltaan arvokkaat ja yhtenäiset alueet.

Teiden pientareet ja rautatiealueet ovat osoittautuneet monien eläin- ja kasvilajien potentiaalisiksi elinympäristöiksi. Tie- ja rautatiealueilla tavataan myös uhanalaista lajistoa, kuten paahdeympäristöjen kasvi- ja perhoslajeja. Paahdeympäristöjen hoitotoimia suunnitellaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa ja suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa tehdään tarvittavat luontoselvitykset.

Rakentamisvaiheessa maastoon merkitsemisellä ja toimenpiteiden ajoituksella turvataan arvokkaat kohteet. Myös siirtoistutukset, siementen keruu ja kylvö sekä pintamaan talteenotto ovat keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa väyläalueilla.

Liikennevirasto torjuu myös haitallisia vieraslajeja väyläympäristöstään. Tällä hetkellä tienpitäjän järeimmät toimet kohdistuvat erityisen haitallisiin vieraslajeihin, kuten jättiputkiin sekä japanin- ja jättitattareihin. Rataympäristöön ei istuteta haitallisia ja tarkkailtavia tai paikallisesti haitallisia vieraskasvilajeja.

Liikennevirasto pyrkii omalta osaltaan edistämään ekosysteemipalvelujen turvaamista. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon ekosysteemien toimintojen tuottamia suoria tai välillisiä hyötyjä ihmiselle ja muille ekosysteemeille. Esimerkkejä palveluista ovat pohjaveden muodostuminen, hyönteisten tarjoama pölytys tai maaperän tuottavuus. Väylänpidossa ekosysteemipalvelut voidaan ottaa huomioon siten, että ekosysteemien ekologisia rakenteita ja toimintoja vahvistetaan ja niihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia minimoidaan.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta vain vähän tietoa, mutta tietoisuus kasvaa koko ajan

Liikennevirasto osallistuu aktiivisesti ympäristöministeriön vetämään monivuotiseen vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoitusprojektiin (VELMU) mahdollistamalla mm. tarkkojen merenmittaustietojen hyödyntämisen projektissa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.  Liikennevirastolla on myös merkittävä rooli projektin tuottaminen tietojen hyödyntämisen näkökulmasta, sillä se on yksi merkittävä tietojen hyödyntäjä jatkossa.

Tähän mennessä tiedot vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta ovat olleet hyvin vähäisiä ja hajanaisia eikä niitä ole kyetty hyödyntämään esimerkiksi väylien syvennysprojektin suunnittelussa.  VELMU -projektin tuottamia tietoja voidaan jatkossa hyödyntää väylien syvennysprojektien suunnittelussa väylätöiden aiheuttamien haittojen vähentämisessä ja lisäksi myös meriliikenteen onnettomuustilanteiden aiheuttamien ympäristövahinkojen pienentämisessä.

Vesiliikennettä ohjataan mahdollisuuksien mukaan pois monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmilta alueilta ja rajoitamme tarvittaessa nopeuksia yleisillä kulkuväylillä. Arvokkaat kohteet huomioidaan ruoppausten ja ruoppausjätteiden sijoittamisen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lue lisää

Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä (Liikenneviraston ohjeita 18/2014)

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiet (Liikenneviraston ohjeita 18/2012)

Ekosysteemipalvelut väylänpidossa ja liikenteessä (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 53/2011)

Kompensaation toteuttamisen reunaehdot tie- ja rautatiehankkeissa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 52/2011)

Lisätietoa vieraslajiportaalista

Sivu päivitetty 27.10.2015