Turvallisuus

Turvallisuus on Liikenneviraston kaiken toiminnan lähtökohta. Liikenneviraston turvallisuusstrategia määrittelee viraston toiminnalle yhteisen tahtotilan ja suunnan. Turvallisuusmyönteiset arvot ja asenteet näkyvät viraston päivittäisessä toiminnassa ja johtamisessa.

$curSection.bigImageAltText.data

Liikennevirasto panostaa turvallisuuteen sekä liikennejärjestelmän että oman henkilöstön osalta. Turvallisuus on kiinteä osa johtamista ja Liikennevirasto kiinnittää huomiota työturvallisuuteen järjestämällä koulutuksia sekä Liikenneviraston omalle henkilöstölle että palveluntuottajille. Liikenneturvallisuus maanteillä, rautateillä sekä vesiväylillä on yksi kulmakivistä Liikenneviraston toiminnassa.

Alla oleva case-esimerkki kertoo alusliikennepalvelusta, jonka tarkoituksena on edistää meriliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Lisää turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä on kerrottu yhteiskuntavastuuraportissa.

$curSection.smallImageAltText.data

Tiedonvaihdolla parannetaan meriliikenteen turvallisuutta

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on tärkeää sekä ympäristönsuojelun että meriliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Suomenlahdella käy vuosittain yli 40 000 alusta, joista öljytankkereita on yli 7 000.

Matalat ja karikkoiset vesistömme yhdessä vaikeiden jääolosuhteiden ja vilkkaan risteävän liikenteen kanssa tekevät Suomen merialueesta yhden maailman vaikeimmin navigoitavan ja riskialtteimman merialueen. Ajantasaisella ja luotettavalla navigointi- ja merikartoitustiedolla sekä ennakoivalla liikenteenhallinnalla on keskeinen rooli meriliikenteen turvallisuuden varmistamisessa.

VTS eli Vessel Traffic Service tarkoittaa alusliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. Alusliikenneohjaajat valvovat ja ohjaavat ympärivuorokautisesti VTS-alueiden liikennettä ja antavat aluksille tarvittaessa navigointiapua. VTS puuttuu vuosittain tuhansien alusten kulkuun ja ennaltaehkäisee kymmeniä karille ajoja.

Testikäyttöön otetun ENSI-palvelun (Enhanced Navigation Support Information) ansiosta alusten tarkat reittisuunnitelmat voidaan saada meriliikenteenohjauksen käyttöön ja aluksille tarjotaan navigointia helpottavaa tietoa sähköisessä muodossa. Näin meriliikenteen turvallisuus paranee ja öljyonnettomuuksien riski pienenee.

Palvelun ovat suunnitelleet John Nurmisen Säätiö ja Liikennevirasto yhteistyössä merenkulun avaintoimijoiden kanssa.

Sivu päivitetty 26.04.2017