Det nya höjdsystemet N2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000) tas gradvis i bruk i sjökorten och farlederna

Trafikverket har stegvis börjat övergå till höjdsystemet N2000 i sin nautiska verksamhet. Småningom börjar detta också märkas i olika produkter och tjänster för sjöfararna och andra båtfarare.

Varför görs den här ändringen och till vilken nytta?

Ändringen innebär att man börjar meddela djup- och farledsdata i höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan i stället för de tidigare systemen som utgår ifrån medelvattenståndet och NN-systemet. Ändringen gör sjökorten och farlederna enhetligare och tydligare samt tar landhöjningen i beaktande. Samtidigt ökar säkerheten, effektiviteten och lönsamheten inom sjöfarten.

Orsaken till ändringen är förnyelsebehov som grundar sig på både bestämmelser och den praktiska verksamheten. JHS-rekommendation 163 för den offentliga förvaltningen fastställer höjdsystemet N2000 som Finlands riksomfattande höjdsystem. Systemet är förenligt med det europeiska EVRS-höjdsystemet. Sjökartläggningsmyndigheterna i Östersjöländerna har kommit överens om att övergå till det gemensamma höjdsystemet och att använda namnet Baltic Sea Chart Datum 2000. I finska sjökort används förkortningen BSCD (N2000) för höjdsystemet.

Ett gemensamt höjdsystem gör det lättare att använda samma information både på ett nationellt och ett internationellt plan.

Vad ändras och i vilken utsträckning?

Omfattningen av ändringen varierar beroende på sjöområdet. I praktiken betyder detta att sjökortens djupsiffror i vissa fall minskar med så mycket som 60–70 cm, eftersom man i samband med detta också beaktar landhöjningen. Farledernas leddjupgående minskar 0–20 cm beroende på området och farleden. På de inre vattenvägarna är ändringen inte lika stor, eftersom N2000-värdet som väljs som nollpunkt i sjökorten i stort sett motsvarar nollpunkterna i det nuvarande NN-höjdsystemet.

Hur ska man beakta ändringen? Hur märker sjöfarare och båtfolk ändringen?

De som rör sig till sjöss ska noggrannare än tidigare kontrollera Meteorologiska institutets vattenståndsobservationer i realtid och prognosen för vattenståndet vid kuststationerna. I praktiken innebär detta att det angivna vattenståndet i fortsättningen är högre i N2000-systemet. Därför ökar betydelsen av uppgifterna om vattenståndet  i det nya systemet då man funderar på om fartygets djupgående är säkert.

Då man kombinerar uppgifterna om leddjupgående och vattenstånd är resultatet samma leddjupgående som i det nuvarande systemet. Vattendjupet i farlederna är alltså oförändrat.

Det nya höjdsystemet kommer att synas i sjökorten från och med 2019 och övergångsperioden beräknas ta 6–8 år. För att underlätta övergången till det nya höjdsystemet kommer följande text om vilken referensnivå som används att läggas till på finska, svenska och engelska i nya sjökortsupplagor till vänster i övre marginalen:  ”Djup- och höjduppgifterna anges i meter utgående från referensnivån Baltic Sea Chart Datum 2000(N2000). Tidvattnet har ingen märkbar inverkan, men vattenståndet varierar beroende på vindförhållandena”):

Utöver detta finns information om det använda höjdsystemet bredvid koordinatsystemet till vänster i sjökortets nedre marginal. I sjökort där djupsiffrorna har angetts från medelvattenståndet (Mean Sea Level) används förkortningen MSL, och i sjökort där djupangivelserna följer N2000-system används förkortningen BSCD (N2000). I sjökortsserierna finns anteckningen om detta på frampärmens insida.

Ändringen förutsätter att sjökartläggnings- och farledsdata omvandlas och att nya sjökort publiceras. Mer information om hur processen framskrider ges senare.
 

Ytterligare information

Projektchef Janina Tapia Cotrino, Trafikverket
tfn 029 534 3483 eller janina.tapiacotrino(at)trafikverket.fi

Sidan uppdaterad 05.01.2018