Vinterunderhåll av vägar

Underhåll av trafikleder är särskilt krävande under vintertid. Trafikverket och NTM-centralerna ser till att trafiklederna är framkomliga året om.

Vinterförhållanden

Snöröjning

I vinterväghållningen plogas vanligen snön bort först och sedan vidtas halkbekämpningsåtgärder. De livligast trafikerade vägarna plogas först. Målet är att det får finnas högst några centimeter snö på livligt trafikerade vägar samt gång- och cykelvägar. När snöfallet har upphört, avlägsnas snön från huvudvägarna inom 2-3 timmar och från gång- och cykelvägarna inom högst fyra timmar. På lågtrafikerade vägar kan det tidvis finnas tio centimeter snö och snön borde plogas inom sex timmar.

Halkbekämpning

Med hjälp av vädertjänsten kan man förutse vägytans tillfrysning. På livligt trafikerade vägar sker halkbekämpningen med salt och på andra vägar med sand eller genom att den packade snön görs skrovligare. På livligt trafikerade huvudvägar görs halkbekämpningen huvudsakligen på förhand men senast inom 2-3 timmar från att halkan observerades. På gång- och cykelvägarna säkerställs ett tillräckligt gott skick särskilt för morgontrafiken. På vägar av lägre klass strävar man efter att halkbekämpningen sker inom 6-8 timmar från att halkan observerades, men i de allra svåraste väderförhållandena kan lindrig halka förekomma också längre. 

Tjällossning är ett återkommande problem på grusvägarna på vårarna, men skador kan också förekomma på hösten.

Det förekommer tjällossning både på vägytan och i vägkroppen Tjällossningen börjar vanligen i mars och slutar före midsommaren. På vägar med tjällossning i vägkroppen införs viktbegränsningar vanligen i mitten av april. Under varma och regniga höstar förekommer särskilt ytliga skador och man kan vara tvungen att införa viktbegränsningar också på hösten.

 

Underhållsklasser

Trafikverket bestämmer underhållsnivån på vägarna. Eftersom man inte till skäliga kostnader kan sköta om alla vägar genast, har vägarna indelats i olika underhållsklasser.

Underhållsklass Is (3 500 kilometer, 46 % av trafiken, 45 % av den tunga trafiken)

Vägen är huvudsakligen bar. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. I mellersta och norra Finland samt under kalla perioder också i de södra delarna av landet kan det finnas längsgående tunna strängar av packad snö på vägarna, vilka dock inte har någon särskild inverkan på körningen. Under långa köldperioder när det inte är möjligt att salta, kan vägytan vara delvis isig. Halkbekämpningen sker huvudsakligen med förebyggande åtgärder.

Underhållsklass I (4 799 kilometer, 19 % av trafiken, 22 % av den tunga trafiken)

Vägen är bar största delen av tiden. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Det kan finnas låga, smala strängar av packad snö mellan körfälten och körspåren. Under långa köldperioder när det inte är möjligt att salta, kan vägytan vara delvis isig. Man strävar efter att förhindra problem till följd av halka genom förebyggande halkbekämpning.

Underhållsklass Ib (+TIb: 11 019 kilometer, 19 % av trafiken, 19 % av den tunga trafiken)

Vägen sköts ganska högklassigt men huvudsakligen utan salt. Vägytan är delvis bar beroende på trafikmängden och vädret, det finns ställvis strängar av packad snö på vägen eller vägen kan vara helt täckt av packad snö.
Med undantag av problemsituationer råder det bra vinterväglag på vägen, som inte är jämförbar med bar asfalt, men ändå är tillräckligt säkert om trafikanterna beaktar de rådande förhållandena.  Spåren och ytan med packad snö jämnas så bra som möjligt. Halkbekämpningen sker med salt bara vid höst- och vårhalka eller i speciella problemsituationer.

Vinterunderhållsklass TIb (vissa tätortsvägar)

Under midvintern består vägytan av packad snö. Kvaliteten motsvarar kvaliteten på Ib-vägarna, men spåren i den packade snön kan vara djupare och medför inte problem för trafiken på grund av den låga hastighetsbegränsningen.

Underhållsklass II (19 062 kilometer, 11 % av trafiken, 10 % av den tunga trafiken)

Vägytan består huvudsakligen av packad snö och det kan finnas spår i den packade snön.  Friktionen och jämnheten är tillräckliga på vägen i normala situationer om man kör försiktigt. Korsningsområden, backar och kurvor sandas så att det är tryggt att röra sig i normala situationer.

Vägytan görs skrovlig och i problemsituationer sandas vägen helt och hållet. Under svåra väderförhållanden, t.ex. när kölden avtar snabbt eller genast efter snöfall, förutsätts att trafikanterna iakttar särskild försiktighet.

Underhållsklass III (39 626 kilometer, 5 % av trafiken, 4 % av den tunga trafiken)

Vägytan är största delen av tiden täckt av packad snö och ställvis kan det förekomma spår. Kvaliteten är huvudsakligen densamma som på vägar av klass II, men plogningen och halkbekämpningen kan räcka två timmar längre. Vid väderomslag kan väglaget vara problematiskt under flera timmar, och man måste köra mycket försiktigt.

 

Se också

Vinterunderhållsklasser för riks- och stamvägar på kartan

Vinterunderhållsklasser för riks-, stam- och regionvägar på kartan

Sidan uppdaterad 08.02.2017