Personal

Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen och en föregångare inom arbetshälsa.

$curSection.bigImageAltText.data

Trafikverkets mål är att vara en utomordentlig arbetsplats för kompetenta människor. För att främja detta mål har Trafikverket deltagit i utvecklingsprojektet Bästa arbetsplatsen 2014–2016. Projektet Bästa arbetsplatsen består av fyra helheter, vilka är utveckling av arbetshälsan, arbete som är oberoende av tid och plats, utveckling av klok mobilitet och utveckling av samverkan.

Case-exemplet nedan presenterar pilotprojektet Arbete oberoende av tid och plats. Det berättas mera om uppgifterna i anslutning till personalen i hållbarhetsredovisningen och i personalberättelsen (på finska).

$curSection.smallImageAltText.data

Pilotprojektet Arbete oberoende av tid och plats har fått positiv respons

Arbete oberoende av tid och plats, det vill säga försöket med distansarbete har fått utomordentligt god respons på Trafikverket. Syftet med distansarbetsprojektet var att främja flexibiliteten i arbetslivet och beakta sammanjämkningen av arbetet och privatlivet samtidigt som arbetets resultat betonas.

Försöket med arbete oberoende av tid och plats har fallit väl ut. Medarbetarna upplever att de har arbetat effektivare och att arbetskvaliteten förbättrats under försöket. De tycker att i synnerhet arbeten som kräver koncentration har varit lättare att sköta på distans. Med bättre arbetsro är det lättare att hålla koncentrationen och det blir inte lika många avbrott som på kontoret. Trots att fördelarna med distansarbete är obestridliga, lämpar det sig inte nödvändigtvis för alla uppgifter. Till exempel grupparbete fungerar i regel bättre när alla är samlade på samma ställe.

Utifrån responsen är effektivare arbete bara en av fördelarna av den ökade friheten. Många upplever att försöket har gjort det lättare att sammanjämka arbetet och privatlivet. Det gagnar medarbetarna, men också arbetsgivaren.

Arbete oberoende av tid och plats bygger på förtroende och ansvar. Utifrån de positiva erfarenheterna av försöket har vi förnyat Trafikverkets anvisningar för distansarbete och infört en ny modell för flexibelt distansarbete i ämbetsverket. Flexibelt distansarbete är möjligt i ämbetsverket för alla vilkas arbete är av sådan natur att det kan utföras på distans.

 

Sidan uppdaterad 26.04.2017