Punktlighet i fjärr- och närtrafik

Trafikverket följer aktivt med punktligheten i järnvägstrafiken. Uppföljningen av punktligheten gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ska vidtas. De månatliga uppgifterna publiceras på denna sida.

Gränsvärden för punktlighet

Fjärrtrafiken anses vara punktlig om tåget är högst 5 minuter försenat. Närtågen anses vara punktliga om de är under 3 minuter försenade.

(Nedanstående punktlighetsdata har uppdaterats 13.9.2017. Ifall föregående månads uppgifter inte visas: prova att uppdatera sidan eller starta om webbläsaren.)

Punktlighet i fjärrtrafik

 

Punktlighet i fjärrtrafik beskriver den procentandel av fjärrtågen som har anlänt till sin ändstation högst 5 min försenade.

 

Punktlighet i närtrafik

 

Punktlighet i närtrafik beskriver den procentandel av närtågen i Helsingforsområdet som har avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.

 

Punktlighet i närtrafik på stadsbanorna

Närtågens punktlighet på stadsbanorna beskriver punktligheten för de närtåg som i Helsingforsregionen trafikerar på egna banor, de så kallade stadsbanorna (linjerna I, K, N, A och M). Med punktlighet anses den procentandel av tågen som avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.

 

Förseningar i fjärrtrafiken på grund av banhållning

Förseningar på grund av banhållning beskriver den procentandel av tågen i fjärrtrafik som har blivit försenade till följd av störningar och åtgärder i anknytning till banhållningen, till exempel byggande och underhåll av banan eller något fel i säkerhetsanordningar, signaler eller elektrifieringen.

 

Andelen förseningar på grund av banhållning

Andelen förseningar på grund av banhållning beskriver hur stor del av förseningarna i fjärrtrafiken har berott på störningar och åtgärder i anknytning till banhållningen, till exempel byggande och underhåll av banan eller något fel i säkerhetsanordningar, signaler eller elektrifieringen.


Tågen som ställdes in på grund av Lokmannaförbundets strejk 14–15.8.2017 redovisas som försenade tåg i persontrafikens punktlighetssiffror. Om dessa inställda tåg inte hade redovisats, skulle punktlighetsresultaten för augusti ha varit 81,9 % för fjärrtrafiken, 94,1 % för närtrafiken och 95,6 % för stadsbanorna. Andelen förseningar i fjärrtrafiken på grund av banhållning skulle ha varit 10,2 %.

På motsvarande sätt skulle punktlighetsresultatet för fjärrtrafiken i mars 2016 ha varit 92,5 %, om man inte hade statistikfört fjärrtågen som ställdes in på grund av konduktörernas strejk.

 

Sidan uppdaterad 27.09.2017