Data

Data som ingår i Digiroad är trafiknätverkets mittlinjesgeometri, egenskapsdata som gäller trafik och andra objekt i trafiksystemet.

Mittlinjesgeometrin innefattar vägar som är farbara med bil, färjförbindelser som är avsedda för bilar, järnvägar samt separata lätta trafikleder. Digiroads trafikrelaterade egenskapsdata är egenskapsdata för trafikelement, trafikbegränsningar i väg- och gatunätet samt andra egenskaper. Övriga objekt i trafiksystemet är bl.a. tjänster.

Leveransformat

Digiroad-materialet kan laddas här.

Materialets leveransformat är:

  • Digiroad R, som innefattar dynamiskt segmenterade egenskapsdata i referenskedjor. Levereras i formatet ESRI shape.
  • Digiroad K, där trafikelementen har brutits till enhetliga delar när det gäller egenskapsdata. Digiroad K levereras i formatet ESRI shape och lämpar sig bland annat för MapInfo-användning.

Båda versioner kan laddas i ETRS-TM35FIN-koordinatsystem. 

För tillfället publiceras en del av dataslag i Trafikverkets beta WFS-gränssnitten, men antalet publicerade data ökar hela tiden. Vi ber data användare ta hänsyn till att format till data som publiceras genom beta-gränssnitten kan fortfarande ändra. Gränssnitt: https://extranet.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/beta/wfs

Utnyttjande av TN-ITS -gränssnitt i Digiroad datauppdatering 

Förändringar som sker i Digiroad publiceras dagliden i TN-ITS -gränssnitt. Förändringar kan hämtas här:  
http://tn-its.herokuapp.com/rosattedownload/download/queryDataSets

Material är skapat med hjälp av OpenLR-programbibliotek. Tils vidare innehåller data också mindre ändringar i geometrin, alltså inte bara de äkta förändringar som har gjorts i länkarnas attributdata. I gränssnitt publiceras hittills förändringar gällande hastighetsbegränsningar och största tillåtna (7 kpl) begränsningar

Aineiston muodostamisessa hyödynnetään OpenLR-kirjastoa. Toistaiseksi aineisto sisältää myös geometrian vähäiset muutokset, eikä ainoastaan linkkien ominaisuustiedoissa tapahtuneita aitoja muutoksia. Rajapinnassa julkaistaan toistaiseksi nopeusrajoitusten ja suurin sallittu rajoitusten (7 kpl) muutokset.

Användning av Digiroad data 

Digiroad är öppna data, så det tas inget avgift om att använda Digiroad. När man använder Digiroad data, måste villkor av "Creative Commons Erkännande 4.0" -licens följas. 

Sidan uppdaterad 19.10.2017