Säkerheten i järnvägstrafik

Genom sin verksamhet säkerställer Trafikverket säkerheten i järnvägstrafik. Trafikverkets huvudsakliga uppgift är att se till att bannätet motsvarar de kvalitets- och säkerhetskriterier som ställs på det samt att banarbetena och styrningen av järnvägstrafiken utgår från säkerheten.

$curSection.bigImageAltText.data

Trafikverket har ett säkerhetsledningssystem för järnvägsverksamhet som fastställer hur ämbetsverket i egenskap av bannätsförvaltare säkerställer säkerheten i den operativa miljö som ämbetsverket ansvarar för. Systemet omfattar alla delområden inom järnvägssäkerhet: tågsäkerhet, säkerhet i banarbete, plankorsningssäkerhet, trafikstyrningssäkerhet och systemsäkerhet. Trafikverket har ett så kallat säkerhetstillstånd som beviljats av Trafiksäkerhetsverket Trafi, och Trafi övervakar Trafikverkets verksamhet regelbundet.

Järnvägssäkerheten regleras av många nationella bestämmelser och EU-bestämmelser. Trafikverket deltar i författningsarbetet genom att komma med finländska säkerhetssynpunkter. Trafiksäkerhetsverket Trafi ansvarar för järnvägsföreskrifterna i Finland, och Trafikverket utfärdar mer detaljerade anvisningar för verksamheten och säkerheten på statens bannät. Länk till Trafikverkets instruktionslista (på finska).

Fortlöpande uppföljning och samarbete

Trafikverket följer fortlöpande upp säkerhetsläget på järnvägarna. Inträffade tillbud och olyckor samlas i en databas, och säkerhetsanalyser utförs utifrån uppgifterna. Separata säkerhetsutredningar av incidenter som till sin karaktär antingen är allvarliga eller återkommande görs årligen. Verksamheten, rutinerna och anvisningarna utvecklas utifrån utredningarna och analyserna både vid Trafikverket och inom hela järnvägssektorn.

Trafikverket bedriver omfattande samarbete inom säkerhet och säkerhetsanalyser med olika intressenter (bl.a. tågoperatörer) och tjänsteleverantörer (bl.a. entreprenörer och underhållsutförare). Målet är att säkerställa att hela järnvägssektorn utvecklar säkerheten tillsammans. Vi har också nära samarbete med Trafiksäkerhetsverket och Olycksutredningscentralen.

Ytterligare information om säkerhetsstatistik och -analyser i årliga rapporter (på finska).

De centrala åtgärderna fastställs i den årliga planen

Trafikverket utarbetar årligen en plan för järnvägssäkerheten, där de centrala åtgärder som säkerställer och ökar säkerheten fastställs. Åtgärderna omfattar bland annat underhåll och byggande av bannätet som Trafikverket ansvarar för samt utveckling av anvisningar och rutiner. Även arbetarskyddet samt väg- och sjötrafiken beaktas i arbetet för järnvägssäkerheten för att uppnå synergier.

Förutom på säkerhetsarbetet förberer sig Trafikverket också på eventuella olyckor och andra störningar. Det finns separata anvisningar för detta vid Trafikverket. Trafikverket ordnar också egna olycksövningar på järnvägar och deltar i sådana tillsammans med andra aktörer.

Sidan uppdaterad 29.08.2017