Organisationen

Trafikverkets organisation består av fyra verksamhetsområden och av funktionen Kommunikation och samhällsansvar som rapporterar direkt till generaldirektören. Verksamhetsområdena är Verksamhetsplanering, Planering och projekt, Trafikledshållning samt Trafik och information. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

$curSection.bigImageAltText.data

Verksamhetsområdet Verksamhetsstyrning svarar för styrningen av Trafikverkets verksamhet och främjar en gemensam praxis. Verksamhetsområdet betjänar hela Trafikverket och till vissa delar också anställda vid NTM-centralerna. Verksamhetsområdets uppgift är att stöda substansuppgifterna ur ekonomisk, juridisk och personaladministrativ synvinkel samt att samordna Trafikverkets säkerhets- och beredskapsärenden.

Verksamhetsområdet Planering och projekt svarar för att stora utvecklingsprojekt inom trafikledsnätet planeras och genomförs effektivt och högklassigt samt för utvecklingen av olika verksamhetsmodeller och kvalitetssäkringsmetoder.

Verksamhetsområdet Trafikledshållning svarar för drift och underhåll av trafikleder och för myndighetsuppgifter samt för styrning av NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur. Trafikverket bestämmer servicenivån för trafiklederna utgående från behoven och resurserna. Verksamhetsområdet Trafikledshållning har också hand om trafikleds- och trafiktekniska frågor, trafikledshållningens fastigheter och materialupphandling.

Verksamhetsområdet Trafik och information svarar för trafiktjänsterna, den operativa styrningen av trafiken enligt principen 24/7 i alla trafikslag samt för driften och utvecklingen av verkets informationstjänster, datalager och informationshantering. Verksamhetsområdet Trafik och information svarar också för det riksomfattande expertstödet för tillstånds- och köpverksamheten samt för hur anslagen för kollektivtrafik används.

Organisationen

Ledningsgruppen

Antti Vehviläinen, generaldirektör
 

 Virpi Anttila, överdirektör, trafik och information

Rami Metsäpelto, överdirektör, planering och projekt

Mirja Noukka, överdirektör, trafikledshållning

Sinikka Hartonen, överdirektör, verksamhetsstyrning

Miia Apukka, direktör, kommunikation och samhällsansvar

Laura Kuistio, direktör, juridik och upphandling

Petri Rönneikkö, direktör, trafikcentraler

Jarmo Joutsensaari, direktör, NTM-styrning

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 01.09.2017