Organisationen

Trafikverkets organisation består av fyra verksamhetsområden och av funktionen Kommunikation och samhällsansvar som rapporterar direkt till generaldirektören. Verksamhetsområdena är Verksamhetsplanering, Planering och projekt, Trafikledshållning samt Trafik och information. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

Verksamhetsområdet Verksamhetsstyrning svarar för styrningen av Trafikverkets verksamhet och främjar en gemensam praxis. Verksamhetsområdet betjänar hela Trafikverket och till vissa delar också anställda vid NTM-centralerna. Verksamhetsområdets uppgift är att stöda substansuppgifterna ur ekonomisk, juridisk och personaladministrativ synvinkel samt att samordna Trafikverkets säkerhets- och beredskapsärenden.

Verksamhetsområdet Planering och projekt svarar för att stora utvecklingsprojekt inom trafikledsnätet planeras och genomförs effektivt och högklassigt samt för utvecklingen av olika verksamhetsmodeller och kvalitetssäkringsmetoder.

Verksamhetsområdet Trafikledshållning svarar för drift och underhåll av trafikleder och för myndighetsuppgifter samt för styrning av NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur. Trafikverket bestämmer servicenivån för trafiklederna utgående från behoven och resurserna. Verksamhetsområdet Trafikledshållning har också hand om trafikleds- och trafiktekniska frågor, trafikledshållningens fastigheter och materialupphandling.

Verksamhetsområdet Trafik och information svarar för trafiktjänsterna, den operativa styrningen av trafiken enligt principen 24/7 i alla trafikslag samt för driften och utvecklingen av verkets informationstjänster, datalager och informationshantering. Verksamhetsområdet Trafik och information svarar också för det riksomfattande expertstödet för tillstånds- och köpverksamheten samt för hur anslagen för kollektivtrafik används.

Organisationen

Ledningsgruppen

 

  Kari Wihlman, generaldirektör

 

Mirja Noukka, direktör för verksamhetsområdet, Planering och projekt

 

 Jukka Karjalainen, direktör för verksamhetsområdet, Trafikledshållning

 

 Anna Jokela, direktör för Kommunikation och intressegruppsrelationer

 

 Jarmo Joutsensaari, direktör för NTM-styrningLaura Kuistio, direktör för Juridik och upphandling

 

 Raimo Tapio, direktör för Utveckling

 

 Jukka Laiho, direktör för Ekonomi och resultatstyrning

 

 Heikki Hernesmaa, direktör för Säkerhet

 

 

 

Sidan uppdaterad 01.10.2018