Organisationen

Trafikverkets organisation består av fyra verksamhetsområden samt av avdelningen Juridik och upphandling, funktionen Kommunikation och intressegruppsrelationer och funktionen NTM-styrning som rapporterar direkt till generaldirektören. Verksamhetsområdena är Verksamhetsstyrning, Planering och projekt, Trafikledshållning samt Trafikstyrning och -ledning. Verksamhetsområdena indelas i avdelningar och enheter.

Verksamhetsområdet Verksamhetsstyrning svarar för styrningen av Trafikverkets verksamhet och främjar en gemensam praxis. Verksamhetsområdet betjänar hela Trafikverket och till vissa delar också anställda vid NTM-centralerna. Verksamhetsområdets uppgift är att stöda substansuppgifterna ur ekonomisk och personaladministrativ synvinkel samt att koordinera Trafikverkets säkerhets- och beredskapsärenden. Verksamhetsområdet svarar också för att sköta och utveckla Trafikverkets informationstjänster, datalager och informationsförvaltning.

Verksamhetsområdet Planering och projekt svarar för att effektivt och högklassigt planera och genomföra stora investeringsprojekt inom trafikledsnätet samt för att utveckla olika genomförandemodeller och kvalitetssäkringsmetoder.

Verksamhetsområdet Trafikledshållning svarar för trafikledernas drift och underhåll och myndighetsuppgifter samt för styrning av NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur. Trafikverket bestämmer servicenivån för trafiklederna utgående från behoven och resurserna. Verksamhetsområdet Trafikledshållning har också hand om trafikleds- och trafiktekniska frågor, trafikledshållningens fastigheter och materialförvaltning.

Verksamhetsområdet Trafikstyrning och -ledning svarar för trafiktjänsterna och för den operativa styrningen av trafiken enligt principen 24/7 i alla trafikslag. Verksamhetsområdet Trafikstyrning och -ledning svarar också för det riksomfattande expertstödet för tillstånds- och köpverksamheten inom kollektivtrafik samt för användningen av anslagen för kollektivtrafik.

Organisationen

Ledningsgruppen

 

  Kari Wihlman, generaldirektör

 

Mirja Noukka, direktör för verksamhetsområdet, Planering och projekt

 

 Jukka Karjalainen, direktör för verksamhetsområdet, Trafikledshållning

 

 Anna Jokela, direktör för Kommunikation och intressegruppsrelationer

 

 Jarmo Joutsensaari, direktör för NTM-styrningLaura Kuistio, direktör för Juridik och upphandling

 

 Raimo Tapio, direktör för Utveckling

 

 Jukka Laiho, direktör för Ekonomi och resultatstyrning

 

 Heikki Hernesmaa, direktör för Säkerhet

 

 

 

Sidan uppdaterad 05.11.2018