Ledarskap

$curSection.bigImageAltText.data

Kommunikationsministeriets styrning

Ärenden som gäller ministeriets styrning av Trafikverket bereds tillsammans med ministeriet. Förvaltningsområdets ledningsgrupp behandlar förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplanering samt strategiska frågor och lagstiftningsplaner, sammanjämkar verksamheten vid ämbetsverk och inrättningar samt behandlar arbetsgivarpolitik, ledarskap och andra frågor som berör hela förvaltningsområdet. Trafikverkets ledningsgrupp för styrning behandlar andra än strategiska frågor gällande Trafikverkets styrning.

Styrning av NTM-centralerna

Trafikverket svarar för styrningen av verksamheten vid närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) ansvarsområde för trafik och för samordningen av väghållningen vid NTM-centralerna.

Trafikverkets interna styrning och ledarskap

Verksamheten vid Trafikverket leds av generaldirektören biträdd av en ledningsgrupp och sakkunniga. Verksamhetsområdena svarar för resultatet och utvecklingen av den egna verksamheten. Cheferna för organisationens horisontella verksamhet svarar för de egna processernas funktion och resultat och ser till att tillvägagångssätten är enhetliga.

Inom Trafikverket tillämpas resultatstyrning, och befogenheterna delegeras så nära beredningen som möjligt. Verksamheten är öppen och transparent. Inom styrningen, ledarskapet och tillvägagångssätten följs Trafikverkets värderingar och tillsammans överenskomna principer.

Ledningsgrupperna

Trafikverkets ledningsgrupp har till uppgift att utveckla trafiksystemet i Finland och ta ställning till strategiska trafikfrågor. Ledningsgruppen ska också bereda och följa upp ärenden som gäller styrningen av NTM-centralerna samt andra frågor som är viktiga för ämbetsverket. 

Ledningsgruppen består av generaldirektören, som fungerar som ordförande, och av direktörerna för verksamhetsområdena, strategidirektören samt direktören för kommunikation och samhällsansvar.

Ledningsgruppen sammanträder minst två gånger per år med utvidgad sammansättning, och består då förutom av ledningsgruppen också av avdelningsdirektörerna, ledande sakkunniga och vid behov andra personer.

Verksamhetsområdena har egna ledningsgrupper för att behandla centrala frågor.
Sidan uppdaterad 19.10.2015