Vårt arbetssätt

Trafikverket är en expertorganisation som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för utvecklingen av trafiksystemet. Vi hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Trafikverket är en expertorganisation som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för utvecklingen av trafiksystemet. Vi hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 

Vi verkar ansvarsfullt, effektivt och innovativt. Genom vår verksamhet främjar vi trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten och en balanserad regional utveckling. Vi utvecklar tjänster som underlättar mobiliteten och transporterna och främjar således det finska samhällets funktionalitet och utveckling. Vi ansvarar för Finlands högklassiga trafikinfrastruktur, som möjliggör mobilitetstjänster samt utnyttjande av robotisering och digitalisering.

Trafikverket

 • upprätthåller och utvecklar trafiksystemet i samarbete med andra aktörer
 • svarar för statens väg- och bannät och för de farleder som vi förvaltar samt samordnar de åtgärder som vidtas på dem. Därtill styr och övervakar vi farledshållningen i hela landet
 • svarar för att stora vägprojekt genomförs samt för planering, underhåll och byggande av järnvägar och farleder
 • svarar för den funktionella styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde för trafik i fråga om väghållningen
 • deltar i sammanjämkningen av trafiken och markanvändningen
 • sköter trafikledningen och dess utveckling på statens trafikleder och inom sjötrafiken
 • tryggar förutsättningarna för vintersjöfarten
 • utvecklar och främjar trafiktjänster och deras marknader
 • främjar produktiviteten inom trafikledshållningen
 • utvecklar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken samt beviljar understöd som är avsedda för att främja sjöfarten och andra trafikformer
 • ser till att sjökartläggningen underhålls och utvecklas
 • förbereder sig för att trafiksystemet fungerar i undantagsförhållanden och vid störningar under normala förhållanden
Sidan uppdaterad 07.12.2018