Seinäjoki–Uleåborg

Pågående projekt

Förbättringen av banan mellan Seinäjoki och Uleåborg innebär att restiderna förkortas, vilket möjliggör ökade tågturer och minskad störningskänslighet. Höjningen av axellasten ökar effektiviteten i godstrafiken.

Kontakt

Trafikverket

projektchef

Tommi Rosenvall

  • 029 534 3830
  • tommi.rosenvall(a)trafikverket.fi

Trafikverket

projektingenjör

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361
  • seppo.paukkeri(a)trafikverket.fi

Banprojektet Seinäjoki–Uleåborg

Projektet är betydelsefullt och lönsamt ur ett samhällsperspektiv.

Bakgrund till projektet

Den 335 kilometer långa banan mellan Seinäjoki och Uleåborg är ett av Finlands tätast trafikerade enkelspåriga banavsnitt. Största delen av järnvägstrafiken mellan södra och norra Finland använder banan, och den är en del av det europeiska järnvägsnätet (TEN). Före detta projekt utvecklades bansträckan Helsingfors-Seinäjoki.

Projektet är betydelsefullt och lönsamt ur ett samhällsperspektiv. Genom att förbättra det nuvarande enkelspåret tryggar man fortsatt tågtrafik på bansträckan.  De nya dubbelspåriga avsnitten ökar bankapaciteten, vilket gör det möjligt att öka trafiken.

Den förbättrade banförbindelsen skapar nya förutsättningar för markanvändningen och näringslivet i området mellan Seinäjoki och Uleåborg. Den kortare restiden förkortar avståndet mellan de regionala och nationella centrumen.  Detta är till nytta för hela Österbotten och särskilt för stationsorterna.

Mål

Målet med projektet är att trygga fortsatt tågtrafik genom att grundligt förbättra den nuvarande bankonstruktionen. Tack vare projektet förkortas restiderna för persontrafiken i och med att den största tillåtna hastigheten höjs på hela sträckan. Godstrafikens konkurrenskraft förbättras genom att axeltrycket höjs och en tillräcklig eleffekt säkerställs när tågvikten ökar. Säkerheten förbättras genom att plankorsningarna avlägsnas på hela sträckan.
 
Projektet innebär att hastigheten i persontrafiken höjs till 160-200 km/h beroende på tågtyp. Avsnitten med dubbelspår och förändringarna i trafikplatserna möjliggör en ökning av godstrafiken och minskar störningskänsligheten inom gods- och persontrafiken. Restiderna för persontrafiken till norra Finland förkortas tack vare den höjda hastigheten.
 
Godstrafikens konkurrenskraft förbättras genom att axeltrycken höjs på hela bansträckan till 25 ton på hastighetsnivån 80-100 km/h. Detta innebär att tågen kan transporterna tyngre laster i högre hastigheter. Koldioxidutsläppen minskar med 15 000-30 000 ton per år. En höjning av hastigheten har konstaterats vara samhällsekonomiskt lönsam. 

Hur projektet framskrider

Banprojektet Seinäjoki-Uleåborg startade 2007. Byggandet av dubbelspåret på avsnittet Karleby-Ylivieska kopplades till projektet från början av 2012. Projektet blir klart inom 2017. 

Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkningen för banprojektet i Österbotten är 880 M€

 

$curSection.bigImageAltText.data

Sidan uppdaterad 16.02.2016