Hangö–Hyvinge

Under planering

Kommuner längs järnvägen är Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö

Järnvägsplan för elektrifiering av banavsnittet Hangö-Hyvinge samt för förbättring av plankorsningssäkerheten, Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö

Trafikverket har tidigare inlett utarbetandet av tre järnvägsplaner enligt banlagen och underrättat om dessa i enlighet med 22 § och 9 § i banlagen: elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö 5.9.2017, ökad plankorsningssäkerhet i Nurmijärvi 25.1.2018 och ökad plankorsningssäkerhet i Raseborg 20.12.2017.

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö behandlade inte plankorsningarna i området. Vartefter järnvägsplanerna för förbättring av plankorsningssäkerheten i Raseborg och Nurmijärvi har fortskridit, har det konstaterats att plankorsningslösningarna och lösningarna gällande elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Hangö bör undersökas samtidigt, bland annat i fråga om rutterna för specialtransporter. På basis av detta har Trafikverket beslutat att slå ihop dessa tre järnvägsplaner till en övergripande järnvägsplan som omfattar både elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Hangö och förbättringen av plankorsningssäkerheten samt att utöka granskningen till att gälla plankorsningarna på hela förbindelsen Hyvinge-Hangö.

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö och för förbättring av plankorsningssäkerhet har indelats i mindre sektioner, elektrifiering av hela banavsnittet samt  plankorsningarna i Hyvinge och Vichtis, Nurmijärvi, Lojo och Hangö samt i Raseborg. Dessa sektioner har egna undersidor med mer detaljerad information om tidsplaner, möten för allmänheten och planerna.

Tidsplan

Meddelandet om hela sträckan har publicerats i maj 2018 i tidningarna i området samt på kommunernas elektroniska anslagstavlor. Banhållaren har rätt att utföra mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder på en fastighet som hör till planeringsområdet (banlagen 9 §).

Vartefter planeringen fortskrider, ordnar Trafikverket möten för allmänheten om planeringen.

Möten för allmänheten om de nuvarande planerna för plankorsningarna i Raseborgs stad hålls:

Banavsnittet Karis–Hangö från Raseborgs plankorsning till Predium presenteras i Ekenäs 29.5.2018 kl. 18–20 i Gamla sjukvårdsskolan,  Raseborgsvägen 5, 10600 RASEBORG.

Banavsnittet Hyvinge–Karis, plankorsningarna från Kivelä till Sannäs presenteras i Svartå 30.5.2018 kl. 18–20 i Mustion koulu,  Lindnäsvägen 19, 10360 SVARTÅ

Längre fram i planeringen kommer Trafikverket att skilt meddela tidpunkterna för de möten för allmänheten om planeringen som senare ordnas också i de andra städerna. När planen är färdig hålls den offentligt framlagd, varvid sakägare har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om den (banlagen 22 §). Kommunen informerar skilt om var och när planen finns offentligt framlagd.

Ge respons under planeringen

Ge respons åt planerarna under planeringen. Avsikten med denna enkät är att samla in åsikter och kommentarer om plankorsingen i Raseborg av invånarna i området och av andra intressegrupper om förbättringsåtgärderna som framställts under mötena i Raseborg för allmänheten. Framställningarna läggs upp på Raseborg sidor efter att mötena för allmänheten hållits. I enkäten kan responsen också bifogas till kartpositionen. Detta är respons som gäller planeringen. När planen är färdig hålls den offentligt framlagd och då finns det möjlighet att lämna in en officiell anmärkning enligt stadens anvisningar

 

Ökad plankorsningssäkerhet i Raseborg, enkät

 

Gå till finska sidor

Sidan uppdaterad 06.06.2018