Henkilöliikennetutkimus 2016

Henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustiedot suomalaisten liikkumisesta

Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta saadaan yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.

Tietoja käytetään apuna muun muassa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta parannettaessa sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja.

Valtakunnallinen tutkimus ja seudulliset tutkimukset toteutetaan yhtä aikaa

Edellinen valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutettiin 2010-2011. Vuoden 2016 tutkimuksessa päivitetään tiedot suomalaisten liikkumisesta sekä kysytään joitakin uusia, ajankohtaisia asioita. Yhteensä tutkimuksen otoskoko on 65 000.

Valtakunnallisen tutkimuksen otoskoko on 21 000 henkilöä. Tutkimus koostuu kolmesta osasta: taustatiedot, yhden päivän eli tutkimuspäivän matkat, sekä pitkät matkat ja ulkomaanmatkat 3 viikon ajanjaksolta.

Valtakunnallisen tutkimuksen lisäksi toteutetaan tällä kertaa erillisiä lisäotoksia useilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseutujen tutkimusten otosten suuruus on yhteensä 44 000 henkilöä. Kaupunkiseutujen lisäotoksissa kysytään hieman vähemmän kysymyksiä, ja pitkien matkojen osio ei ole niissä mukana. Erilliset lisäotokset toteutetaan Helsingin, Joensuun, Oulun, Riihimäen, Salon, Tampereen ja Turun seuduilla, Päijät-Hämeessä sekä itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla.

Liikenneviraston tiedote tutkimuksesta ja tietoa suomalaisten liikkumisesta eri vuodenaikoina: Suomalaiset asettuvat talvikuukausiksi kotinurkilleen

Tiedonkeruu tapahtuu vuoden 2016 aikana ja tulokset valmistuvat vuoden 2018 alkupuolella

  • Vuonna 2015 suunnitellaan ja valmistellaan tutkimusta ja toteutetaan koetutkimus.
  • Vuosi 2016 on tiedonkeruun aikaa. Tietoa kerätään jokaiselta vuoden päivältä.
  • Vuoden 2017 aikana kerätyt tiedot analysoidaan ja raportoidaan. Tulokset valmistuvat vuoden 2018 helmi-maaliskuussa. Tulosten valmistumisen jälkeen aineisto on saatavissa tutkimuskäyttöön.

Tutkimusmenetelminä puhelinhaastattelu, verkkokysely ja postikysely

Tutkimusmenetelmä muuttuu aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Vuonna 2016 vastausmenetelminä ovat puhelinhaastattelu, verkkokysely ja postikysely, kun taas kolme edellistä tutkimusta on toteutettu puhelinhaastatteluina. Tutkimusmenetelmän muutoksen seurauksena aikasarjat katkeavat.

Uusia paikannusperusteisia tiedonkeruumenetelmiä tutkitaan

Mobiililaitteiden ja paikannusteknologioiden yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia liikennettä koskevien tunnuslukujen keräämiseen. Liikennevirasto on tutkinut paikannusperusteisten menetelmien käyttöä valtakunnallisissa henkilöliikennetutkimuksissa: Paikannusmenetelmät osana henkilöliikennetutkimusta (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 18/2017)

 

Muita tiedotteita tutkimuksesta:

Sivu päivitetty 22.05.2017