Henkilöliikennetutkimus 2016

Henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustiedot suomalaisten liikkumisesta

Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta saadaan yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.

Tietoja käytetään apuna muun muassa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta parannettaessa sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja.

Valtakunnallinen tutkimus ja seudulliset tutkimukset yhtä aikaa

Edellinen valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutettiin 2010-2011. Vuoden 2016 tutkimuksessa päivitettiin tiedot suomalaisten liikkumisesta sekä kysyttiin joitakin uusia, ajankohtaisia asioita. Yhteensä tutkimuksen otoskoko on 65 000.

Valtakunnallisen tutkimuksen otoskoko on 21 000 henkilöä. Tutkimus koostuu kolmesta osasta: taustatiedot, yhden päivän eli tutkimuspäivän matkat, sekä pitkät matkat ja ulkomaanmatkat 3 viikon ajanjaksolta.

Valtakunnallisen tutkimuksen lisäksi toteutettiin tällä kertaa erillisiä lisäotoksia useilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseutujen tutkimusten otosten suuruus on yhteensä 44 000 henkilöä. Kaupunkiseutujen lisäotoksissa kysyttiin hieman vähemmän kysymyksiä, ja pitkien matkojen osio ei ollut niissä mukana. Erilliset lisäotokset toteutettiin Helsingin, Joensuun, Oulun, Riihimäen, Salon, Tampereen ja Turun seuduilla, Päijät-Hämeessä sekä itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla.

Liikenneviraston tiedote tutkimuksesta ja tietoa suomalaisten liikkumisesta eri vuodenaikoina: Suomalaiset asettuvat talvikuukausiksi kotinurkilleen

Tiedonkeruu vuoden 2016 aikana - tulokset valmistuvat vuoden 2018 alkupuolella

  • Vuonna 2015 suunniteltiin ja valmisteltiin tutkimusta ja toteutettiin koetutkimus.
  • Vuosi 2016 oli tiedonkeruun aikaa. Tietoa kerättiin jokaiselta vuoden päivältä.
  • Vuoden 2017 aikana kerätyt tiedot analysoitiin ja raportoitiin. Tulokset valmistuvat vuoden 2018 maaliskuussa. Tulosten valmistumisen jälkeen aineisto on saatavissa tutkimuskäyttöön.

Tutkimusmenetelminä puhelinhaastattelu, verkkokysely ja postikysely

Tutkimusmenetelmä muuttui aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Vuonna 2016 vastausmenetelminä olivat puhelinhaastattelu, verkkokysely ja postikysely, kun taas kolme edellistä tutkimusta on toteutettu puhelinhaastatteluina. Tutkimusmenetelmän muutoksen seurauksena aikasarjat katkeavat.

Uusia paikannusperusteisia tiedonkeruumenetelmiä tutkitaan

Mobiililaitteiden ja paikannusteknologioiden yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia liikennettä koskevien tunnuslukujen keräämiseen. Liikennevirasto on tutkinut paikannusperusteisten menetelmien käyttöä valtakunnallisissa henkilöliikennetutkimuksissa: Paikannusmenetelmät osana henkilöliikennetutkimusta (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 18/2017)

 

Muita tiedotteita tutkimuksesta:

Sivu päivitetty 31.01.2018