Johtaminen

Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ministeriön tulosohjauksessa. Eduskunta päättää Liikennevirastoa koskevan rahoituksen, säädökset ja tulostavoitteet. LVM ja Liikennevirasto toteuttavat osaltaan valtioneuvoston hallitusohjelmaa. Liikennevirasto ohjaa ja koordinoi ELY-keskusten liikenne ja infrastrukstuuri -vastuualueiden toimintaa sekä tienpidon ja joukkoliikenteen rahoitusta. Organisaatiot toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa sekä toistensa että asiakas- ja sidosryhmiensä kanssa.

$curSection.bigImageAltText.data

LVM:n ohjaus

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjausta koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä ministeriön kanssa. Hallinnonalan johtoryhmässä käsitellään hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua, strategisia kysymyksiä ja lainsäädäntösuunnitelmia, sovitetaan yhteen virastojen ja laitosten toimintaa sekä käsitellään työnantajapolitiikkaa, johtamista ja muita koko hallinnonalaa koskevia asioita. Liikenneviraston ohjauksen johtoryhmässä (LYHTY) käsitellään Liikenneviraston ohjausta koskevia muita kuin strategisia asioita.

ELY-keskusten ohjaus

Liikennevirasto vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) liikenteen vastuualueen toimialaohjauksesta ja tienpidon yhteensovittamisesta ELY-keskuksissa.

Liikenneviraston sisäinen ohjaus ja johtaminen

Liikenneviraston toimintaa johtaa pääjohtaja apunaan johtoryhmä ja asiantuntijat. Toimialat vastaavat oman toimintansa tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Organisaation läpi menevien horisontaalisten toimintojen vetäjät vastaavat omien prosessiensa toimivuudesta, tuloksellisuudesta ja toimintotapojen yhtenäisyydestä.

Liikennevirastossa sovelletaan tulosohjausta ja toimivallan delegointia mahdollisimman lähelle asian valmistelua. Toiminta on avointa ja vuorovaikutteista. Ohjauksessa, johtamisessa ja toimintatavoissa toteutetaan Liikenneviraston arvoja sekä yhdessä sovittuja periaatteita.

Johtoryhmät

Liikenneviraston johtoryhmän tehtäviin kuuluu Suomen liikennejärjestelmän kehittämistä, liikenteen strategisia kysymyksiä ja ELY-keskusten ohjausta koskevien sekä muiden viraston kannalta merkittävien asioiden valmistelu ja toteutuksen seuranta.  

Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana pääjohtaja ja jäseninä toimialojen johtajat sekä viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa laajennetussa kokoonpanossa, johon kuuluu johtoryhmän lisäksi osastonjohtajat, johtavia asiantuntijoita ja muita osallistujia tarvittaessa.

Toimialoilla on omat johtoryhmänsä keskeisten asioiden käsittelyä varten.

Liikenneviraston organisaatio ja johtoryhmä

Sivu päivitetty 08.11.2016