Usein kysyttyä

Mitä Vt 19 Seinäjoen hankkeessa tehdään?
Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.
Mitä hankkeessa tehdään vuonna 2017?

Lähinnä viimeistelytöitä, jotka alkavat huhtikuussa, jolloin tehdään kiveyksiä. Toukokuun alkupuolella tehdään tarvittavia päällystystöitä, kun taas vihertyöt viimeistellään pääosin touko–kesäkuussa.

Lopullinen päällystekerros Rengonkylän ja Mäki-Hakolantien väliselle osuudelle tehdään vuonna 2018.

Hanke rakennetaan kahdessa vaiheessa. Mitä nämä vaiheet ovat?
Projektin ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin noin 16 kilometriä valtatietä Ilmajoen Rengonharjulta Seinäjoen Nurmoon. Vaiheeseen sisältyivät muun muassa Kyrönjoen ylittävän sillan sekä kahden rautatiesillan rakentaminen Tampere–Seinäjoki-radan ja Haapamäen radan yli.
      Toinen vaihe sisältää välin Mäki-Hakolantie–Nurmo rakentamisen. Hankkeen toiseen vaiheeseen kuuluu muun muassa näyttävän, täysimittaisen Nurmon eritasoliittymän rakentaminen ja alueella tehtävät kevyen liikenteen väylien parantamiset. Eritasoliittymä tuo sujuvuutta Seinäjoen ja Lapuan väliseen liikenteeseen.
Mikä merkitys ohikulkutiellä on Seinäjoelle?

Ohikulkutie kohentaa elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä ja avaa uusia mahdollisuuksia maankäytölle. Lisäksi tiellä on merkittävät vaikutukset liikenneturvallisuuden parantumisen kannalta. Seinäjoen keskusta-alueen läpi kulkee päivittäin 5 600–17 500 autoa, tästä määrästä kymmenesosa on raskasta liikennettä. Ohikulkutie vie vaarallisten kemikaalien kuljetukset keskusta-alueelta pois, rauhoittaa keskusta-aluetta ja lisää asumisviihtyvyyttä. Lisäksi ohikulkutie nopeuttaa ajoaikoja noin 10 minuuttia.

Miten työmaa vaikuttaa Nurmossa?

Pohjan valtatien ja Keski-Nurmontien risteysalueen tietöiden takia liikenne on kulkenut kiertotietä pitkin syksyyn 2016 saakka. Pohjan valtatie otettiin liikenteelle 11. elokuuta. Nurmon eritasoliittymä ja Keski-Nurmontie avattiin liikenteelle marraskuun alussa.

Montako uutta siltaa hankkeeseen sisältyy?

Hankkeeseen on rakennettu kaiken kaikkiaan 25 uutta siltaa. 

Osa katutöistä on tehty yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa, mitä nämä ovat?

Routakallion ja Matalamäen eritasoliittymien yhteydessä on katutöitä, jotka on urakoitu osittain yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Routakallion eritasoliittymän ramppien päällystystöitä tehtiin kesäkuussa ja rampit avattiin liikenteelle elokuussa 2016. Samassa yhteydessä liikenteelle avattiin Seinäjoen kaupungin rakentama Rautatiekatu. Rautatiekatu ulottuu Vuoritien puoleisesta päästä itäiselle ohikulkutielle. Väylä erkanee Tampere–Seinäjoki rautatien kohdalla olevalta Routakallion eritasoliittymältä Kasperin asuinalueen suuntaan.

Matalamäen eritasoliittymä ja Rekkaväylä avattiin liikenteelle 30. kesäkuuta. Rekkaväylä on pääkatu, joka yhdistää Kapernaumin ja Roveksen teollisuusalueet suoraan itäiseen ohikulkutiehen Haapamäen radan kohdalla olevan Matalamäen eritasoliittymän kautta. Seinäjoen kaupunki rakensi omajohtoisena urakointina kadun linjaosuuden eritasoliittymään asti.

Miksi Kuortaneentien siltaa ajettaessa näyttää kuin silta olisi ajolinjaan nähden sivussa?

Silta on suunnitelmien mukaisessa paikassa. Kuortaneen puoleisessa päässä uusittiin syksyllä 2016 huonokuntoiset Ripsanluoman sillat ja samalla Kuortaneentien linjausta siirrettiin hieman pohjoisen puolelle.

 

Rakentamisessa hyödynnetään tietomallintamista, mitä sillä tarkoitetaan?

Tietomalli on rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tämän kolmiulotteisen tietokonemallin tarkoituksena on koota kaikki tarvittava tieto yhteen, jotta tiedon hyödyntäminen on helppoa. Kukin yksittäinen tieto tallennetaan vain yhteen kertaan ja sitä voi hyödyntää koko suunnittelu- ja toteutusketju aina ylläpitoon saakka. Seinäjoen itäisen ohikulkutien projektissa pyritään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa tietomallintamisen avulla.

Hankkeen kakkosvaiheessa mallinnettiin kaikki rakentamisen kannalta oleelliset pintarakenteet Takamäen eritasoliittymän kohdalta Nurmoon asti. Mallinnettaviin kohteisiin kuuluivat niin päällysrakenteiden pintojen mallintamiset, kantavien rakenteiden, massanvaihtokaivantojen ja kallioleikkauksien pintojen mallintamiset kuin Nurmon eritasoliittymän mallintamisen.


Milloin tie valmistuu?

Uusi valtatien linjaus Rengonharjulta Kuortaneentielle (Vt 18) otettiin käyttöön liikenteelle marraskuussa 2015. Koko itäinen ohikulkutie otetaan liikenteelle vuoden 2016 marraskuun lopussa. Lopullinen päällystekerros Rengonkylän ja Mäki-Hakolantien väliselle osuudelle tehdään vuonna 2018.

Mitkä ovat hankkeen kustannukset?

Koko ST- eli suunnittele ja toteuta –urakan kustannus on noin 73,4 miljoonaa euroa.

Tien rakentamisessa on käytetty uusiomateriaaleja, muun muassa renkaita meluvalleihin ja lentotuhkaa pohjarakenteisiin. Montako ympäristölupaa hankkeelle on haettu?

Hankkeelle on haettu kaikkiaan 12 ympäristölupaa; Routakallion kiviaineksen murskaus- ja louhinta, Kirveksen kiviaineksen murskaus- ja louhinta, renkaiden käyttö meluvalleissa, Avin vesilain mukainen lupa Seinäjoen ylittävän sillan rakentamiseen, vesilain mukainen lupa sillan rakentaminen Kyrkösjärjen täyttökanavan yli, liito-orava ja lepakkokohteiden seuranta, ympäristölupa tuhkien ja epäkurantin kipsin käyttöön meluvallien rakenteissa, pintavesien tarkkailuohjelma, Routakallion maa-aineksen ottolupa, lentotuhkien ympäristölupa, betonimurskeiden ympäristölupa sekä jätteenpolton pohjakuonien mineraaliaineksen hyödyntäminen maanrakentamisessa.

Mistä saan lisätietoa hankkeesta?
Tietoa saa hankkeen verkkosivuilta ja yhteystiedoista löytyviltä henkilöiltä. Kannattaa seurata myös hankkeen Facebook-sivua, kuvapäivityksiämme Flickr -palvelussa ja hankkeen YouTube-soittolistaa.
Kun tie valmistuu kokonaisuudessaan, kuka huolehtii sen ylläpidosta?

Ohitustien kunnossapito on ELY-keskuksen vastuulla, kuten muidenkin valtion teiden. Palautetta tien kunnossapidosta voi antaa tienkäyttäjän linjan kautta, p. 0200 2100.

Sivu päivitetty 07.04.2017