Turvallisuus rautatieliikenteessä

Liikennevirasto varmistaa omalla toiminnallaan, että rautatieliikenne on turvallista. Pääasiallisena tehtävänä Liikennevirastolla on varmistaa, että rataverkko vastaa sille asetettuja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ja että ratatyöt sekä rautatieliikenteenohjaus hoidetaan turvallisuuslähtöisesti.

$curSection.bigImageAltText.data

Liikennevirastolla on rautatietoiminnan turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka määrittelee, miten virasto rataverkon haltijana varmistaa turvallisuuden vastuullaan olevassa toimintaympäristössä. Järjestelmä kattaa kaikki rautatieturvallisuuden osa-alueet: junaturvallisuuden, ratatyöturvallisuuden, tasoristeysturvallisuuden, liikenteenohjauksen turvallisuuden ja järjestelmäturvallisuuden. Liikennevirastolla on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämä ns. turvallisuuslupa, ja Trafi valvoo Liikenneviraston toimintaa säännöllisesti.

Rautatieturvallisuutta säätelevät monet kansalliset ja EU-säädökset. Liikennevirasto on mukana säädöstyössä tuoden työhön mukaan suomalaisia turvallisuusnäkemyksiä. Rautatiemääräyksistä Suomessa vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ja Liikenneviraston vastuulla on antaa tarkemmat ohjeistukset toiminnasta ja turvallisuudesta valtion rataverkolla. Linkki ohjeluetteloon

Jatkuvaa seurantaa ja yhteistyötä

Liikennevirasto seuraa jatkuvasti rautatieturvallisuuden tilaa. Tapahtuneet vaaratilanteet ja onnettomuudet kootaan tietokantaan ja tiedoista tehdään turvallisuusanalyysiä. Vuosittain tehdään erillisiä turvallisuusselvityksiä tapahtumista, jotka ovat luonteeltaan joko vakavia tai toistuvia. Selvitysten ja analyysien tuloksena toimintaa, toimintatapoja ja ohjeistuksia kehitetään niin Liikennevirastossa kuin koko rautatiealallakin.

Liikennevirasto tekee turvallisuustyössä ja turvallisuusanalyyseissä laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien (mm. rautatieliikenteen harjoittajat) ja palvelutuottajien (mm. urakoitsijat, kunnossapitäjät) kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että koko rautatieala kehittää turvallisuutta yhteistyössä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös Liikenteen turvallisuusviraston ja Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa.

Lisätietoa turvallisuustilastoista ja analyyseistä linkki vuosittaisiin raportteihin

Vuosisuunnitelmassa määritetään keskeiset toimenpiteet

Liikennevirasto laatii vuosittain rautatieturvallisuuden vuosisuunnitelman, jossa määritetään keskeiset turvallisuutta varmistavat ja lisäävät toimenpiteet. Toimenpiteet kohdistuvat mm. Liikenneviraston vastuulla olevan radan ja sen laitteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä ohjeiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Rautatieturvallisuustyössä huomioidaan myös työturvallisuus sekä tie- ja meriliikenne yhteisten synergiahyötyjen saamiseksi.

Turvallisuustyön lisäksi Liikennevirasto varautuu myös mahdollisiin onnettomuuksiin ja muihin häiriöihin. Tätä varten Liikennevirastossa on erilliset ohjeistukset. Liikennevirasto myös pitää omia ja osallistuu muiden toimijoiden kanssa rautatieympäristöä koskeviin onnettomuusharjoituksiin.

Sivu päivitetty 06.07.2017