Yhteystiedot

Työturvallisuuspäällikkö

Risto Lappalainen

  • 029 534 3966
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Turvallisuus työmailla

Liikenneviraston työturvallisuustoiminnan tarkoituksena on edistää työturvallisuutta Liikenneviraston työmailla. Yhteistyö on kestävin tie edistää työturvallisuutta ja toisaalta työturvallisuudesta saatava hyöty on yhteistä. Vuonna 2016 pidetään tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa.

Liikenneviraston valvontastrategisen valinnan lähtökohdaksi vuosiksi 2014–2017 on valittu työturvallisuustoiminta yhteisellä työpaikalla. Näin kokonaiskuva toimialasta ja tarveharkinta valvonnan suuntaamiseksi tarkentuisi kokonaisvaltaiseksi. Työturvallisuustoiminnan suunnittelussa tulee pystyä aikaisempaa paremmin ottamaan huomioon toimialan nopeat suhdannevaihtelut ja niistä seuraavat rakennemuutokset. Vuonna 2016 työturvallisuustoimintaa kohdistetaan enemmän vesiväylätoimintoihin, sillä vesiväylätoimintojen työturvallisuuteen ei ole riittävästi panostettu.

Tapaturmavaarojen selvityksissä ja riskienarvioinnissa on Liikenneviraston työmailla edelleen vakavia puutteita, mikä korostuu erityisesti pienillä työpaikoilla. Vaikka tapaturmantorjunnan käytännön toimenpiteitä tehdään melko paljon, ne tehdään usein sattumanvaraisesti ja ilman edeltävää vaarojen tunnistamista ja toimenpiteiden suunnittelua.

Suunnannäyttäjänä ja aktiivisena toimijana Liikennevirasto panostaa työturvallisuuskulttuurinsa selvittämiseen.

Työturvallisuuskulttuurin selvittämiseen panostetaan

Liikennevirastossa ollaan käynnistämässä työturvallisuuskulttuurin kehitysvaiheen kartoitus, jossa on kohteena Liikenneviraston työntekijät, joiden työnkuvaan sisältyy säännöllinen työmailla käyminen.

Suunnannäyttäjänä ja aktiivisena toimijana Liikennevirasto panostaa työturvallisuuskulttuurinsa selvittämiseen. Työturvallisuuskulttuurin kartoitus hyödyntää avointa sekä vuorovaikutteista johtamista ja asiantuntijatyötä, jonka avulla Liikennevirasto parantaa oman työyhteisönsä hyvinvointia sekä motivoi yhteistyökumppaneitaan tekemään samoin.

Selvityksen tekeminen tukee Liikenneviraston tapaa toimia. Selvityksellä hyödynnetään tiedon ja osaamisen jakaminen tehokkaasti sekä varmistetaan parhaiden käytäntöjen hankkiminen ja jakaminen, mutta ennen kaikkea edistetään ja tuetaan toimintatapojen kehittämistä.

Omavalvonta ja turvallisuus

Omavalvonta on viraston omaa sisäistä toimintaa, jolla osaltaan varmistetaan, että tilaajat (Liikennevirasto ja ELY-keskukset) ja palveluntuottajat toimivat lainsäädännön, toimintaohjeiden, turvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden sekä muiden Liikenneviraston asettamien vaatimusten ja sopimusten mukaisesti. Omavalvonta kattaa kaikki väylänpidon vaiheet; suunnittelun, rakentamisen, hoidon ja ylläpidon. Kaikista omavalvonnoista dokumentoidaan tulokset, päätökset ja korjaavat toimenpiteet vastuutahoineen. Liikenneviraston omavalvontaa on myös tilaajan erikseen sopimuksin teettämä omavalvonta, jonka suorittaa konsultti.

Omavalvontatarkastus on yleiskäsite, johon liittyy turvallisuusdokumentaation tarkastus ja turvallisuuskierros, jotka tehdään ohjeen mukaisesti. Omavalvontatarkastus tehdään kohteissa pääasiassa kertaluonteisesti, mutta tarvittaessa omavalvontatarkastus tai sen osa voidaan tehdä samaan kohteeseen uudestaan, esimerkiksi mikäli tarkastuksessa havaitaan merkittäviä turvallisuuspuutteita.

Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen yhteinen tarkastustoiminta perustuu Liikenneviraston strategiasta johdettuun turvallisuusstrategiaan, joka antaa suuntaa myös ensisijaisille valvontakohteille. Omavalvontatarkastuksia kohdennetaan jo tehdyistä tarkastuksista saadun tiedon perusteella. Sen lisäksi tarkastuksien suunnittelussa otetaan huomioon turvallisuuspoikkeamatiedot, riskienarvioinnit, muutokset toimintaympäristössä sekä tiedossa olevat tarpeet omavalvontatarkastuksille.

$curSection.smallImageAltText.data

Turvallisuuskierroksella

Turvallisuuskierros voidaan toteuttaa rakentamisen, hoidon ja ylläpidon työmaalla sekä suunnittelun maastotöissä, rautatieliikenteenohjauksessa tai muussa Liikenneviraston toimintaan ja sen vastuulle kuuluvassa kohteessa, joka liittyy kyseiseen omavalvontatarkastukseen. Turvallisuuskierroksen kokoonpano voi vaihdella, mutta pääsääntöisesti mukava ovat Liikenneviraston edustaja, urakoiden osalta palveluntuottajan turvallisuudesta vastaava henkilö ja turvallisuuskoordinaattori. Kierroksella tarkastetaan muun muassa työmaan olosuhteita, toimintatapoja, kalustoa ja työturvallisuutta. Turvallisuuskierrosta tehtäessä täytetään pöytäkirja.

Havaittujen poikkeamien korjaavat toimenpiteet ja niiden aikataulutus sovitaan yhteistyössä omavalvontatarkastuksen osallistujien kanssa. Nämä tiedot kirjataan myös omavalvontatarkastuksen pöytäkirjaan. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan esimerkiksi sähköpostitse tai tarvittaessa pidetään uusi omavalvontatilaisuus myöhemmin, jossa tarkastetaan korjaussuunnitelman toteutuminen. Omavalvontatarkastus dokumentoidaan aina, jotta siitä saatuja tietoja voidaan analysoida myöhemmin.

Työtapaturmien syyt samantyyppisiä

Sattuneiden työtapaturmiin liittyvien syiden ja seurausten trendit ovat pysyneet pääasiassa samantyyppisenä vuodesta toiseen. Tapaturmia sattuu edelleen yleisimmin henkilön liikkumisessa, käsikäyttöisillä työkaluilla työskennellessä ja esineitä käsiteltäessä, johtuen henkilön putoamisesta, kaatumisesta tai liukastumisesta ja laitteen, työkalun tai esineen hallinnan menettämisestä. Yleisimmät vammat ovat vuodesta toiseen olleet tärähdyksiä ja ruhjeita, sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä sekä haavoja ja pinnallisia vammoja.

Turvallisuustyötä tehostetaan ja samalla tunnistetaan hankekohtaisesti työympäristöön sekä työtapoihin liittyviä vaaroja. Liikennevirastossa raportoidaan havaittuja turvallisuuspoikkeamia, joiden avulla kehitetään jatkotoimenpiteitä työtapaturmien estämiseksi tulevaisuudessa.

Sivu päivitetty 14.12.2015