Hankinnat ja kilpailutukset

Liikennevirasto hankkii avoimilla markkinoilla toimivilta tuottajilta ne tuotteet ja palvelut, joita ei tehdä itse. Hankintamenettelyjen kehittämisellä tähtäämme liikenteen palvelujen ja markkinoiden toimivuuden parantamiseen ja edistämme väylänpidon tuottavuutta.

Strategisena tavoitteenamme on infra-alan tuottavuuden parantaminen

Käynnissä oleviin kilpailutuksiin voit käydä tutustumassa julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa tai Käynnissä olevat kilpailutukset -sivuillamme.

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä ja edistää koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Liikennevirasto on tilaajaviranomainen, joka hankkii valtaosan tehtävänsä toteuttamiseksi tarvittavista tuotteista, palveluista ja osaamisista ulkopuolisilta toimittajamarkkinoilta. Viraston tehtävänä on tunnistaa asiakkaiden eli eri väylänkäyttäjien tarpeet, määritellä palvelut ja tuottaa palvelut hankkimalla niitä toimittajamarkkinoilta. Palveluntuottajat toteuttavat palvelut loppukäyttäjille.

Hankinnalla ja toimittajamarkkinoiden hallinnalla on keskeinen merkitys Liikenneviraston strategisten päämäärien saavuttamisessa ja strategian toteuttamisessa. Liikenneviraston hankintatoimen ja hankintojen toteuttamisen periaatteet ja päämäärät määrittelee Liikenneviraston hankinnan toimintalinjat eli hankintastrategia.

Liikenneviraston hankintojen kokonaisvolyymi on noin 1,6 mrd euroa. Tämä jakaantuu väylänpidon hankintoihin ja muihin hankintoihin.

Hankintakategoriat ryhmittelevät hankintoja

Tuotteita, palveluita ja osaamisia hankitaan hyvin erilaisilta ulkopuolisilta toimittajamarkkinoilta. Osa tuote- ja palveluryhmistä hankitaan toimittajamarkkinoilta, joissa toimijoita on paljon. Osa tuote- ja palveluryhmistä taas hankitaan sellaisilta toimittajamarkkinoilta, joissa on vain muutama tai yksi toimija.

Myös Liikenneviraston rooli tilaajana ja asiakkaana on erilainen eri toimittajamarkkinoilla. Tiettyjen hankintojen osalta Liikennevirasto on tilaajana erittäin merkittävässä asemassa, ja sen toiminta asiakkaana saattaa vaikuttaa jopa koko alan toimintaedellytyksiin. Toisaalta tiettyjen hankintojen osalta Liikenneviraston merkitys toimittajamarkkinoiden toimijoiden näkökulmasta on pieni joko kansallisella tai globaalilla tasolla.

Koska kaikkia hankintoja ei ole tarkoituksenmukaista ohjata ja kehittää samoin perustein, on Liikennevirasto ryhmitellyt hankintansa koordinoinnin ja ohjauksen näkökulmasta erilaisiin hankintakategorioihin.

Hankintaohjelmat auttavat suunnittelussa

Liikennevirasto viestii palveluntuottajille tulevista hankkeista, projekteista ja urakoista hankintaohjelmien avulla. Tavoitteena on antaa urakoitsijoille ja palveluntuottajille hankintaohjelmien avulla ennakkoon tietoa tulevista hankintakokonaisuuksista. Näin urakoitsijat ja palveluntuottajat voivat suunnitella toimintaansa. Lisäksi hankintaohjelmien tavoitteena on varmistaa urakoiden laskentakuorman tasainen jakautuminen tarjouskaudelle.

Tavoitteena alan tuottavuuden parantaminen

Liikenneviraston yhtenä strategisena tavoitteena on infra-alan tuottavuuden parantaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei kuitenkaan riitä eri toimijoiden omilla tahoillaan tekemä hankintojen kehittäminen, vaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan infra-alan eri tilaajatahojen yhteistyötä (Liikennevirasto, ELY-keskukset ja kunnat). Lisäksi tarvitaan tilaajatahojen ja palveluntuottajien eritasoisia yhteistyömuotoja (esim. yhteistyöfoorumit, toimintamallit, ohjeistukset, tietojärjestelmät jne.). Liikennevirasto toimii aktiivisesti hankintojen yhteisen kehittämisen edistämiseksi eri muodoissaan.
Sivu päivitetty 26.10.2015