Kehittämishankkeet

NAP-projekti

Liikennevirasto on kehittänyt yhdessä Solitan kanssa kansallisen yhteyspisteen (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen rajapinnoistaan. NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu katalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja.

NAP:in yhteyteen on lisäksi kehitetty työkaluja, joiden avulla erityisesti pienet toimijat voivat digitoida olennaisia tietojaan. RAE-työkalun avulla voi digitoida säännöllisen joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietoja ja meriliikenteen digitointityökalulla säännöllisen henkilöliikenteen reitti- ja aikataulutietoja meri- ja sisävesiliikenteessä.

Syksyllä 2017 toteutettiin minimiversio NAP:ista, joka otettiin käyttöön 20.12.2017. Sen alkeen alkoi jatkokehitysvaihe, jonka aikana kehitetään palveluita saatujen kokemusten perusteella. Jatkokehitysvaiheen tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman helppokäyttöiset palvelut, jotka edistävät liikkumispalvelujen yhteentoimivuutta ja uusien digitaalisten liikkumispalvelujen syntymistä.

Toimijoita pyydetään osallistumaan keskusteluun yhteisistä rajapintakuvauksista google-keskustelualustalle. Kehitysprojektin teknistä etenemistä voi seurata täällä. NAP rajapintakatalogi on julkaistu osoitteessa www.finap.fi .

Selvitys Liikenneviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävästä

Liikennepalvelulain mukaan Liikennevirasto seuraa liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa ja sovittaa yhteen liikkumispalveluiden kehittämistä. Selvityksen tuloksena esitetään seurannan tavoitetila ja suunnitelma seurannan toteuttamisesta ja kehittämisestä kohden tavoitetilaa sekä ehdotus yhteensovittamistehtävän sisällöstä uudessa toimintaympäristössä. Työssä käsitellään henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa kuvaavien tietojen tilastointia ja muuta seurantaa tie- ja raideliikenteessä, merenkulussa ja ilmailussa Suomen alueella. Selvityksen on toteuttanut Strafica Oy ja WayStep Consulting Oy. Selvityksessä haastateltiin alan toimijoita loka- ja marraskuussa 2017. Linkki julkaisuun.

Henkilöliikenteen palveluiden sanasto

Henkilöliikenteen palveluiden sanasto kuvaa julkisen liikenteen järjestämisen nykytilaa ja siihen liittyvää ajankohtaista sanastoa. Julkaisu tuo esiin liikennepalvelulain mukaisen tavoitetilan ja määrittelee lain mukaisen uuden käsitteistön liikkumispalveluita koskien. (Laki liikenteen palveluista (320/2017). Julkaisu määrittää myös sanaston ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanasto on päivitetty versio vuonna 2013 julkaistusta Julkisen liikenteen sanastosta. Selvityksen on toteuttanut Strafica Oy ja WayStep Consulting Oy. Linkki julkaisuun.

Lippu-projekti

Lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapinnan määrittelyitä laaditaan Lippu-hankkeessa. Lippu-projektia vetää Viestintävirasto. Liikennevirasto on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Lisätietoa Lippu-hankkeesta sekä linkki määrittelyihin löytyy Viestintäviraston sivuilta.  

 

 

Sivu päivitetty 08.08.2018