Joukkoliikenne ja yhteistyö

Viranomaiset

Joukkoliikenteestä vastaavat viranomaiset haluavat varmistaa, että matkustajille on tarjolla toimiva joukkoliikenteen verkosto ja liikennepalveluja tarjoaville yrityksille hyvät liiketoimintaedellytykset ja toimivat markkinat.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa joukkoliikenteeseen liittyvän kansallisen lainsäädännön valmistelustaja joukkoliikenteen valtion rahoituksesta.

Liikennevirasto päättää suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämisestä sekä ELY-keskuksille jaettavista määrärahoista. Liikennevirasto vastaa myös joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehittämisestä ja tilanseurannasta valtakunnallisella tasolla. Liikenneviraston vastuulla on kehittää ja koordinoida joukkoliikenteen valtakunnallista palvelukokonaisuutta. Liikennevirasto koordinoi myös joukkoliikennetoimijoiden yhteistoimintaryhmää (JOUSI).

Joukkoliikennettä ovat järjestämässä toimivaltaiset viranomaiset, jotka jakautuvat yksittäisiin kaupunkeihin, kaupunkiseutuihin ja yhdeksään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukset). Niiden tehtävänä on suunnitella joukkoliikenteen palvelutaso yhteistyössä kuntien, maakuntaliittojen ja muiden viranomaisten kesken sekä järjestää joukkoliikenne palvelut alueellaan. Liikennevirasto koordinoi ELY-keskuksia ja LVM muita toimivaltaisia viranomaisia.

Kunnat voivat hankkia oman kuntansa sisäistä liikennettä. Kaikille matkustajille tarkoitetun avoimen joukkoliikenteen järjestäminen ei ole kuitenkaan kuntien lakisääteinen tehtävä, vaan kunnat voivat oman harkintansa mukaan osallistua sen rahoitukseen ja suunnitteluun. ELY-keskukset ja kunnat ovat sopineet alueensa joukkoliikenteen yhteistyöstä ja rahoitusosuuksista keskinäisin sopimuksin.

Liikenteenharjoittajat

Linja-autoliikenteen harjoittamiseen liikenteenharjoittaja tarvitsee henkilöliikenneluvan, joka haetaan Trafista. Toimivaltaiset viranomaiset järjestävät liikenteen toimivalta-alueellaan, mikäli riittävä palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti. Lisätietoa liikenteen järjestämisestä löytyy ELY-keskusten joukkoliikennesivuilta.

Liikennevirasto koordinoi liikenteen järjestämiseen liittyviä tehtäviä kuten yhtenäisten hankinta-asiakirjojen ja sopimusmallien laatimista. Joukkoliikenteen koordinoinnin ja yhteistyön tavoitteena on, että liikenteenharjoittajien olisi helppo tulla alalle ja osallistua tarjouskilpailuihin. Matkustajien kannalta tavoitteena on, että joukkoliikenteen palvelut voitaisiin tarjota helppona palvelukokonaisuutena riippumatta siitä miten palvelut tuotetaan.

 

Konsultit ja muut yhteistyökumppanit

Liikennevirasto ohjaa ja koordinoi valtakunnallisia joukkoliikennetehtäviä ja kehittämistoimia, hoitaa joukkoliikenteen valtionavustuksiin liittyviä tehtäviä sekä ylläpitää ja kehittää joukkoliikenteen tiedonhallintaa. Junaliikenteessä asemien matkustajainformaatio on Liikenneviraston vastuulla. Joukkoliikennepalvelujen tuottamisessa tehdään yhteistyötä niin kaupunkiseuduilla kuin maaseudun ja kaukoliikenteen palveluissa monien eri toimijoiden ja yritysten kanssa.

Kaupunkien yhteinen TVV Lippu ja maksujärjestelmä Osakeyhtiö toteuttaa, ylläpitää ja kehittää viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmäpalvelua. Valtio luopui omistajuudesta TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssä 1.7.2018. 

Joukkoliikenteen palveluja tuottavat bussiliikenteessä lukuisat liikenteenharjoittajat joko markkinaehtoisesti tai sopimusliikenteenä. Junaliikenteessä palvelun tuottajana on VR. Katso lisätietoa rautatieliikenteen kilpailun avautumisesta LVM:n tiedotteesta.

Tavoitteenamme on kehittää joukkoliikenteen kokonaispalvelua siten, että se mahdollistaa nykyisten hyvien palvelujen kehittymisen sekä uuden liiketoiminnan niin itse palvelutuotannossa kuin laajemmin liikkumisen palveluissa. Kahdensadan miljoonaan uuden joukkoliikennematkan syntymisessä liikenteenharjoittajat ja muut palveluntuottajat ovat avainasemassa. Liikkumisen kokonaispalvelujen palvelutaso vaikuttaa matkustajien kulkutapajakaumaan ja joukkoliikenteen houkuttelevuuteen.

Joukkoliikennettä kehitettäessä tehdään vuosittain useita konsulttiselvityksiä ja projekteja, joihin konsultit osallistuvat. Näiden tarkoituksena on parantaa matkustajapalvelua, luoda uusia toimintamahdollisuuksia liikennepalveluille ja kehittää osaltaan valtakunnallista joukkoliikennettä.

Voimassaoleva puitesopimus

Liikennevirastolla on käytössään joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden puitesopimus 1.4.2015-31.3.2019 kuuden toimittajan kanssa. Puitesopimusta käytetään pääsääntöisesti joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden hankinnassa Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti. Liikennevirasto voi tilata joukkoliikenteeseen liittyviä palveluita myös erillisillä kilpailutuksilla.

 

Sivu päivitetty 02.07.2018