Joukkoliikenne ja yhteistyö

Joukkoliikennelaki (869/2009) velvoittaa viranomaisia yhteistyöhön toistensa, muiden kuntien ja maakuntien liittojen kanssa sekä palvelutason määrittelyssä että palvelujen suunnittelua valmistellessaan.

Viranomaiset

Joukkoliikenteestä vastaavat viranomaiset haluavat varmistaa, että matkustajille on tarjolla toimiva joukkoliikenteen verkosto ja liikennepalveluja tarjoaville yrityksille hyvät liiketoimintaedellytykset ja toimivat markkinat.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) vastaa joukkoliikenteeseen liittyvän kansallisen lainsäädännön valmistelusta ja kaukoliikenteen palvelutason määrittämisestä sekä joukkoliikenteen valtion rahoituksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö on toimivaltainen viranomainen junaliikenteessä.

Liikennevirasto päättää suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämisestä sekä ELY-keskuksille jaettavista määrärahoista. Liikennevirasto vastaa myös joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehittämisestä ja tilanseurannasta valtakunnallisella tasolla. Liikenneviraston vastuulla on kehittää ja koordinoida joukkoliikenteen valtakunnallista palvelukokonaisuutta. Kehittämishankkeita ohjaa toimijoiden yhteistoimintaryhmä  JOUSI.

Joukkoliikennettä ovat järjestämässä toimivaltaiset viranomaiset, jotka jakautuvat yksittäisiin kaupunkeihin, kaupunkiseutuihin ja yhdeksään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukset). Niiden tehtävänä on määritellä joukkoliikenteen palvelutaso yhteistyössä kuntien, maakuntaliittojen ja muiden viranomaisten kesken sekä järjestää joukkoliikenne palvelut alueellaan. Liikennevirasto ohjaa ELY-keskuksia ja LVM muita toimivaltaisia viranomaisia.

Kunnat voivat hankkia oman kuntansa sisäistä liikennettä. Kaikille matkustajille tarkoitetun avoimen joukkoliikenteen järjestäminen ei ole kuitenkaan kuntien lakisääteinen tehtävä, vaan kunnat voivat oman harkintansa mukaan osallistua sen rahoitukseen ja suunnitteluun. ELY-keskukset ja kunnat ovat sopineet alueensa joukkoliikenteen yhteistyöstä ja rahoitusosuuksista keskinäisin sopimuksin.

Liikenteenharjoittajat

Linja-autoliikenteen harjoittamiseen liikenteenharjoittaja tarvitsee joukkoliikenneluvan, joka haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Toimivaltaiset viranomaiset järjestävät liikenteen toimivalta-alueellaan, mikäli riittävä palvelutaso ei synny markkinaehtoisesti. Lisätietoa liikenteen järjestämisestä löytyy ELY-keskusten joukkoliikennesivuilta.

Liikennevirasto koordinoi liikenteen järjestämiseen liittyviä tehtäviä kuten yhtenäisten hankinta-asiakirjojen ja sopimusmallien laatimista. Joukkoliikenteen koordinoinnin ja yhteistyön tavoitteena on, että liikenteenharjoittajien olisi helppo tulla alalle ja osallistua tarjouskilpailuihin. Matkustajien kannalta tavoitteena on, että joukkoliikenteen palvelut voitaisiin tarjota helppona palvelukokonaisuutena riippumatta siitä miten palvelut tuotetaan.

Joukkoliikennelaki (§57) velvoittaa liikenteenharjoittajia luovuttamaan ajantasaiset liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot toimivaltaisille viranomaisille ja Liikennevirastolle liikennepalveluista tiedottamista varten. Kehitämme helpot tiedonvälityskanavat reitti- ja aikataulutiedon toimittamiseen.
Tiedot toimitetaan Liikennevirastolle sähköisesti valtakunnalliseen koontitietokantaan (Ohjeet).

Liikenneviraston koontitietokannan sisältö käytetään matka.fi -palvelussa ja julkaistaan avoimen datan lisenssillä tässä: http://developer.matka.fi/. Tavoitteena on, että kaikista Suomen pysäkeistä luodaan pysäkkikohtaiset aikataulut, jotka näkyvät matka.fi -palvelussa. Suomen kaikki joukkoliikenne ei ole vielä mukana palvelussa, mutta Liikenneviraston tavoitteena on saada sisältö kattavaksi.

Liikennevirasto tarjoaa karttapohjaisen työkalun (RAE-työkalu), jonka kautta voi syöttää reitti- ja aikataulutietoa, jos liikenteenharjoittaja tai kunta ei voi toimittaa tarvittavia tietoja Liikennevirastolle tai Ely-keskukselle suoraan omista tietojärjestelmistään sähköisessä muodossa. Lisätietoa RAE-työkalusta.

Linja-autoreittien tallentamisessa käytetään Digiroadin pysäkkitunnisteita. Vallu-lupajärjestelmän linja-autovuorojen tiedot löytyvät täältä.

Konsultit ja muut yhteistyökumppanit

Liikennevirasto ohjaa ja koordinoi valtakunnallisia joukkoliikennetehtäviä ja kehittämistoimia, hoitaa joukkoliikenteen valtionavustuksiin liittyviä tehtäviä sekä ylläpitää ja kehittää joukkoliikenteen tiedonhallintaa. Junaliikenteessä asemien matkustajainformaatio on Liikenneviraston vastuulla. Joukkoliikennepalvelujen tuottamisessa tehdään yhteistyötä niin kaupunkiseuduilla kuin maaseudun ja kaukoliikenteen palveluissa monien eri toimijoiden ja yritysten kanssa.

Kaupunkien ja valtion yhteinen TVV Lippu ja maksujärjestelmä Osakeyhtiö toteuttaa, ylläpitää ja kehittää viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmäpalvelua. Valtio luopuu omistajuudesta TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssä 1. heinäkuuta 2018.

Joukkoliikenteen palveluja tuottavat bussiliikenteessä lukuisat liikenteenharjoittajat joko markkinaehtoisesti tai sopimusliikenteenä. Junaliikenteessä palvelun tuottajana on VR.

Tavoitteenamme on kehittää joukkoliikenteen kokonaispalvelua siten, että se mahdollistaa nykyisten hyvien palvelujen kehittymisen sekä uuden liiketoiminnan niin itse palvelutuotannossa kuin laajemmin liikkumisen palveluissa. Kahdensadan miljoonaan uuden joukkoliikennematkan syntymisessä liikenteenharjoittajat ja muut palveluntuottajat ovat avainasemassa. Liikkumisen kokonaispalvelujen palvelutaso vaikuttaa matkustajien kulkutapajakaumaan ja joukkoliikenteen houkuttelevuuteen.

Joukkoliikennettä kehitettäessä tehdään vuosittain useita konsulttiselvityksiä ja projekteja, joihin konsultit osallistuvat. Näiden tarkoituksena on parantaa matkustajapalvelua, luoda uusia toimintamahdollisuuksia liikennepalveluille ja kehittää osaltaan valtakunnallista joukkoliikennettä.

Voimassaoleva puitesopimus

Liikennevirastolla on käytössään joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden puitesopimus 1.4.2015-1.4.2018 kuuden toimittajan kanssa. Puitesopimusta käytetään pääsääntöisesti joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden hankinnassa Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti. Liikennevirasto voi tilata joukkoliikenteeseen liittyviä palveluita myös erillisillä kilpailutuksilla.

 

Sivu päivitetty 06.11.2017