Yhteystiedot

Liikennevirasto

Joukkoliikenneasiantuntija

Laura Langer

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Joukkoliikenteen järjestäminen

Liikenteen järjestäminen

Joukkoliikennelaki määrittelee liikenteen järjestämistavat. Erilaisia linja-autoliikenteen järjestämistapoja ja niiden soveltuvuutta erityyppisille alueille on esitelty LVM:n raportissa 12/2012. Ennen järjestämistapapäätöstä tulee joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen määritellä alueensa palvelutaso. Mikäli viranomainen katsoo, että joukkoliikennepalvelut tulee järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisemmin kuin markkinaehtoisesti syntyisi, tekee viranomainen päätöksen siitä, että joukkoliikennepalvelut järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee joukkoliikennepalvelujen kilpailuttamista.

Palvelutasomäärittely

Palvelutasomäärittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Määritelty joukkoliikenteen palvelutaso luo perustan liikenteen järjestämiselle, suunnittelulle, rahoitukselle ja toteutukselle. Palvelutasomäärittelyjä voidaan myös hyödyntää kuntien ja maakuntien maankäytön suunnittelussa.

Palvelutasomäärittely on jatkuva prosessi, sillä määrittelyt ovat voimassa yleensä 3-8 vuotta. Tämän jälkeen määrittelyt päivitetään muuttuneita olosuhteita tai kysyntää vastaaviksi. Toimivaltaisten viranomaisten vuoden 2011 palvelutasomäärittelyihin liittyviä taustaselvityksiä ja raportteja on koottu sivun vasemman laidan listaukseen. Sivulla julkaistaan myös päivitetyt määrittelyt sitä mukaa kun niistä saadaan tieto viranomaisilta.

Kaukoliikenteen palvelutasomäärittelystä vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikennevirasto on päivittänyt ohjeistustaan joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä joulukuussa 2015. Uusi ohje julkaistaan Liikenneviraston ohjeita -sarjassa. Suora linkki löytyy tämän kappaleen alta. 

Lisätietoa palvelutasomäärittelystä:

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 34/2016: Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso
Liikenneviraston ohjeita: Alueellisen joukkoliikenteen palvelutason määrittely (31/2015)
LVM: Kaukoliikenteen palvelutasolle tavoitteet
LVM: Kaukoliikenteen palvelutason nykytila ja kehittämistarpeet
LVM: Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Suomessa 

Hankinnat ja liikenteen kilpailuttaminen

Joukkoliikennepalvelut voidaan kilpailuttaa joukkoliikennelain ja PSA:n mukaisesti käyttöoikeussopimuksella tai hankintalain mukaisesti ns. bruttomallilla. Bruttomalli erilaisine sovelluksineen on käytössä pääosassa kaupunkien paikallisliikennettä ja kuntien sisäisessä liikenteessä ja reittipohjainen käyttöoikeussopimus taas ELY-keskusten liikenteessä. Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskevassa tutkimuksessa kuvataan sopimusmalleja, liikenteen kilpailutusten onnistumista vuonna 2014 sekä markkinatilannetta.

Käyttöoikeussopimusten hankinta-asiakirjamallit

Liikenneviraston joukkoliikenteen hankintaryhmä on valmistellut erityisesti ELY-keskusten tarpeisiin uusien liikenteenjärjestämistapojen mukaisia hankinta-asiakirjamalleja. Siirtymäajan jälkeiseen tilanteeseen valmisteltiin reittimäisestä käyttöoikeussopimuksesta asiakirjamallit, joihin on linkki ja esittely sivun vasemmassa laidassa. Malliasiakirjat on tarkoitettu ns. viiveajalle eli aikaan ennen viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) käyttöönottoa. Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmää koskevia malliasiakirjoja työstetään ELY-keskusten Walttiin siirtymisen aikataulussa ja ne julkaistaan valmistuessaan näillä sivuilla.

Käyttöoikeussopimusten hankinta-asiakirjamalleja on luonnosteltu myös seuraavissa raporteissa:

LVM 41/2009 Käyttöoikeussopimuksen tarjousasiakirjamallit
Liikennevirasto 2012: Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä
Liikennevirasto 2012: Käyttöoikeussopimuksen hyödyntäminen joukkoliikenteen hankinnassa, Nurmijärven pilotti
Uudenmaan ELY-keskus 2012: Nurmijärven linja-autoliikenteen järjestämismalli
Uudenmaan ELY-keskus 2012: Porvoon linja-autoliikenteen järjestämismalli

 

Seutu- ja maaseutuliikenteen kalustovaatimukset

Oheista kalustovaatimustaulukkoa on valmisteltu viranomaisten ja Paikallisliikenneliiton yhteistyönä. Se on tarkoitettu käytettäväksi soveltaen eli taulukko ei sellaisenaan käy kalustovaatimuksiksi. Taulukko toimii ohjeena toimivaltaisille viranomaisille kirjallisia kalustomäärityksiä laadittaessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä tarpeellisia muutoksia taulukossa esitettyihin vaatimuksiin. Kalustovaatimuksia on jatkossa tarkoitus edelleenkin yhtenäistää ja kehittää yhteistyössä.
Sivu päivitetty 09.05.2018