Julkaisut ja raportit

Liikenneviraston tilaamat joukkoliikenteeseen liittyvät selvitykset ja kehittämisprojektien loppuraportit julkaistaan Liikenneviraston julkaisusarjassa. Julkisen liikenteen tilastot julkaistaan osana Liikenneviraston tilastopalvelua.

 

Julkaisut vuonna 2018

Jatkoselvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla

Tämä työ on jatkoa keväällä 2017 julkaistulle selvitykselle, jossa tarkasteltiin sähkö-
bussiliikennettä Suomessa kaupunkien ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten
näkökulmasta.

Tässä työssä tavoitteena oli selvittää kalusto- ja latauslaitetoimittajien, liikennöitsijöiden
sekä energia- ja sähköverkkoyhtiöiden näkökulmia sähköbussiliikenteestä. Työssä
selvitettiin sähköbussiliikenteen viranomaistahojen ulkopuolisen toimijoiden näkökulmia
muun muassa sähköbussiliikenteen käynnistämiseen, sähköbussiliikenteen kilpailutuksen
ja hankinnan järjestämiseen sekä latausjärjestelmään. Työssä selvitettiin lisäksi
toimijoiden kokemuksia sähköbussiliikenteestä Suomen markkinoiden ulkopuolella
siltä osin, kun ne olivat luonteva osa toimijan markkina-aluetta. 

Selvitys Liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä 

Työssä selvitetään liikennepalvelulaissa (320/2017) Liikennevirastolle osoitetun seuranta- ja yhteensovittamistehtävän tavoitteet ja sisältö. Selvityksen tuloksena esitetään seurannan tavoitetila ja suunnitelma seurannan toteuttamisesta ja kehittämisestä kohden tavoitetilaa sekä ehdotus yhteensovittamistehtävän sisällöstä uudessa toimintaympäristössä.

Työssä käsitellään henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa kuvaavien tietojen tilastointia ja muuta seurantaa tie- ja raideliikenteessä, merenkulussa ja ilmailussa Suomen alueella. Liikkumispalveluita käsitellään liikennepalvelulain määrittelyjen mukaisina. Seuranta- ja yhteensovittamistehtävää katsotaan koko hallinnonalan tarpeiden kannalta ottaen huomioon tehtävien siirtyminen Liikenne- ja viestintävirastoon vuonna 2019.

Julkaisut vuonna 2017

Selvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla 

Tämä työ on selvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Selvityksen tavoitteena on lisätä kaupunkien ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tietoa sähköbussiliikenteen suunnitteluun ja hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tavoitteena on edistää sähköbussien käyttöönottoa Suomessa ja tätä kautta tukea hallituspoliittisten, kansallisten ja EU-tason tavoitteiden toteutumista.

Julkaisut vuonna 2016

Joukkoliikenteen matkustajainformaation koontipalvelu - Esiselvitys

Liikennevirasto tuottaa monenlaisia palveluita joukkoliikenteen tueksi ja kehittämiseksi. Muun muassa rautatieasemien matkustajainformaatio on Liikenneviraston vastuulla. Lisäksi Liikenneviraston tehtävänä on koota ja julkaista paikkansapitävät tiedot kaikista joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista valtakunnallisesti.

Matkustajainformaation koontipalvelun esiselvityksessä on selvitetty joukkoliikenteen kehittämistä tiedonhallinnan näkökulmasta. Se on tehty matkustajainformaation nykytilan ja näköpiirissä olevien tarpeiden kartoittamiseksi. Työssä on laadittu toimenpidesuosituksia, jotka tähtäävät keskeisen joukkoliikennetiedon kokoamiseen yhteiseen koontipalveluun, josta se on saatavilla standardisti eri toimijoiden käyttöön.


Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso - Maakuntakeskusten väliset matkatketjut

Tämän selvityksen avulla joukkoliikenteessä pitkään käytössä ollut palvelutasoajattelu haluttiin laajentaa liikkumisen kokonaispalveluihin. Työssä on luotu edellytykset pitkämatkaisten liikkumisen palveluiden valtakunnallisen tavoitteellisen palvelutason määrittelyyn maakuntien välisillä pitkillä runkoyhteyksillä ja solmupisteiden kautta jatkuville matkaketjun osille. Palvelutasotavoitteissa on otettu huomioon eri käyttäjäryhmien ja alueiden erilaisuus sekä se, että palveluiden perustuessa pitkälti markkinaehtoisuuteen, on kysynnän kehityksellä merkittävä rooli palveluiden syntymisessä niin runkoyhteydellä kuin alueillakin.

Palvelutason määrittely on tarkoitettu palveluiden tarjoajien ja viranomaisten toiminnan tueksi. Työssä selkeytetään toimijoiden rooleja ja yhteistyötarpeita matkustajille tarjottavan palvelutason tuottamisessa.

Julkaisut vuonna 2015

Kehäradan kaukoliikennematkustajien palvelumuotoilupilotti - Junalipun oston palveluympäristö lentoasemalla

Tämän palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia pilotoivan työn lähtökohtana oli tähdätä joko uusien matkustajapalveluiden luomiseen tai olemassa olevien parantamiseen palvelumuotoilun keinoin Kehäradalla. Palvelumuotoilun kohteeksi oli esiselvityksen pohjalta määritelty kaukoliikenteen junamatkustajat, jotka jatkavat Kehäradan yhteydellä Tikkurilan matkakeskuksesta lentoasemalle tai päinvastoin.

Tältä pohjalta ohjelmoitiin palvelumuotoiluprosessi ja palvelumuotoilun kohde yksilöitiin. Kohteeksi valikoitui yksi palvelutuokio; junalipun ostotapahtuma automaatilla lentoasemalla. Siihen on työssä suunniteltu asiakasystävällisyyttä lisääviä parannuksia käyttäjätietoa hyödyntäen sekä laadittu jatkoehdotuksia lisätestaamista ja toteuttamista varten.

 

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta

Joukkoliikenteen valtionrahoitusta käsittelevän selvityksen tavoitteena oli tutkia valtionrahoituksen nykyisiä jakoperusteita ja niiden kehittämistarpeita sekä laatia ehdotus tarvittavista uudistuksista ja vaiheittaisesta etenemisestä kohti tavoiteltavaa jakomallia. Valtionrahoituksen jakoa joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille on tarkasteltu toimivalta-alueisiin perustuvan ryhmittelyn mukaisesti.

 

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely -ohje on tarkoitettu joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten käytettäväksi alueellisen, seudullisen ja paikallisen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn. Ohje korvaa aiemmat Liikenneviraston ohjeet Ohje joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn (Liikenneviraston ohjeita 7/2010) ja Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit (Liikenneviraston ohjeita 15/2011).

Julkaisua laadittaessa on hyödynnetty aiempia kokemuksia ja tutkimuksia palvelutason määrittelystä. Ohjetta on päivitetty mm. lisäämällä palvelutasoluokkia huomioiden paremmin kaupunkimaisen joukkoliikenteen palvelutasoluokat, tarkennettu luokkarajoja ja lisätty pysäkkien palvelutasoluokituksen sisällyttäminen ohjeistukseen.

 

Julkisen liikenteen suoritetilasto 2013

Julkisen liikenteen suoritetilastoinnin tarkoituksena on tuottaa liikennepoliittista päätöksentekoa varten tietoa sekä kotimaan henkilöliikenteen tarjonnan ja kysynnän volyymeista että julkisen vallan rahoituspanosten vaikutuksesta. Tilastoinnissa on mukana kotimaan henkilöliikenteestä raide-, linja-auto-, taksi- ja lentoliikenne. Rahoituksen osalta tarkastelu on rajattu puhtaasti liikennöinnin rahoitukseen.

Tilastoitavia suoritteita ovat liikennepalveluiden tarjonta ajoneuvo- ja paikkakilometreinä ja liikennepalvelujen kysyntä matkustajamäärinä ja henkilökilometreinä. Julkisen liikenteen rahoituksesta on tilastoitu rahan lähteet, liikenteen suoran rahoituksen kohdentaminen liikenteen tarjonnan lisäämiseksi ja kustannustason alentamiseksi sekä välillisen rahoituksen (matkakustannusten korvausten) kohdentuminen eri liikennetyypeille.

 

Public Transport Performance Statistics 2013

The purpose of these statistics is to generate data on the volumes of domestic passenger traffic supply and demand and the impact of the financial investments made by public authorities, which are useful as a basis for transport policy decisions. The statistics cover domestic rail transport, buses and coaches, taxis and air transport. Funding will be discussed solely with reference to financing of transport services.

The statistics comprise the following items: the supply of transport services in terms of vehicle and place kilometres and demand as indicated by passenger numbers and passenger kilometres. Statistical data are provided on the sources of public funding, the allocation of direct transport funding to increasing the supply of transport and reducing costs, and the distribution of indirect funding (reimbursement of travel expenses) between different types of transport.

 

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014: hyvää joukkoliikennettä kohtuullisin kustannuksin

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, miten tarjouskilpailuista ja joukkoliikennemarkkinoista saadaan entistä toimivampia. Tutkimuksessa on tarkasteltu 11 kaupunkiseudun ja 3 ELY-keskuksen vuosien 2013–2014 kilpailutuksia. Kilpailutuksia on kartoitettu kysely- ja aineistotutkimuksen avulla ja saatua tietoa on syvennetty toimivaltaisten viranomaisten, liikenteenharjoittajien ja kalustovalmistajien haastatteluilla. Näitä tietoja on analysoitu yhdessä linja-autoyritysten taloudellisen tilan kanssa.

Joukkoliikenteen kilpailutuksen päätavoitteeksi voidaan asettaa hyvän joukkoliikennepalvelun tarjoaminen kohtuullisin kustannuksin. Päätavoite on jaettu neljään tarkentavaan tavoitteeseen, joiden saavuttamiseksi on esitetty keinoja ja suosituksia sekä tunnuslukuja suositusten toteutumisen arviointiin ja seurantaan.

Julkaisut vuonna 2014

Valtakunnallinen pysäkkiselvitys – pysäkkiverkot ja pysäkkien palvelutaso

Pysäkkien kehittämisellä pyritään osaltaan tukemaan joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantamistavoitteita. Selvityksen tavoitteena on selkeyttää ja ratkaista pysäkkien hallinnointiin, palveluihin ja kunnossapitoon liittyviä toimintamalleja ja tunnistaa näiden kehittämistarpeet.

Tässä raportissa on esitetty tulokset kahdesta eri pysäkkistrategiaan liittyvästä selvityksestä: ”Pysäkkiverkko” ja ”Pysäkkien palvelutaso”. Pysäkkiverkko-projektissa on keskitytty pysäkkiverkostokokonaisuuteen ja etsitty ratkaisuja pysäkkijärjestelmän muutoksiin ja kehittämiseen liittyviin haasteisiin. Pysäkkien palvelutaso-projektissa on keskitytty pysäkkien palvelutasoluokituksiin. Työn tuloksena on laadittu yhteenveto raportissa esitetyistä kehittämistoimista sekä esitetty vastuutahot ja aikatauluehdotukset.

 

Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin

Houkuttelevan joukkoliikennepalvelun kehittämisessä asiakaslähtöisyyttä tulee tarkastella sekä suunnittelun että palvelutapahtuman näkökulmista. Työn tuloksena on esitetty, millaista asiakastietoa matkustajilta tulisi kerätä, jotta joukkoliikennettä kehitettäisiin asiakaslähtöisesti.

Tiedonkeruuta kehittämällä valtakunnallinen tieto toimii laajana ja ajantasaisena tietopankkina, mittaa joukkoliikenteen kehitystä ja tuottaa tietoa alueellisista eroista. Valtakunnallisen tiedon lisäksi paikallinen toiminta ja alueellinen tieto ovat tärkeitä asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Paikallisen toiminnan tueksi työn tuloksena on esitetty, miten matkustajien tarpeet voidaan huomioida suunnittelussa, ja miten vuorovaikutusta palveluntuottajien kanssa tulisi edistää yhtenäisen joukkoliikenteen palvelukokonaisuuden asiakaslähtöisessä kehittämisessä.

 

Joukkoliikenteen valtakunnalliset taksavyöhykkeet (9/2014)

Joukkoliikenteen lakimuutoksen myötä kaupunkiseutuja ympäröivissä kunnissa joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat ELY-keskukset, jotka toimivat myös kaupunkien alueella kulkevan hallintorajat ylittävän seudullisen liikenteen toimivaltaisena viranomaisena. PILETTI-järjestelmä muodostaa perustan valtakunnalliselle maksujärjestelmien yhteiskäyttöisyydelle, jossa tavoitteena on saada eri joukkoliikennemuotojen ja toimivaltaisten viranomaisten lippujärjestelmät samaan järjestelmään.

Tässä selvityksessä on laadittu luonnosvaiheen taksavyöhykkeet ELY-keskusten toimivaltaisten viranomaisten alueelle valtakunnallisina lukuun ottamatta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Lapin ELY-keskuksen alueita. Keski-Suomen ELY-keskuksen alueelle on tämän työn rinnalla laadittu taksavyöhykkeet erillisessä selvityksessä. Lisäksi työssä on laadittu vyöhykekohtaisten taksojen hinnoitteluperiaatteet ja luonnos lippujen hinnoittelusta kerta-, arvo- ja kausilipulle.

Vanhemmat julkaisut löytyvät Liikenneviraston julkaisusarjasta.
Sivu päivitetty 11.04.2018