Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttuu. Aiemman joukkoliikennelain mukaisesti Liikennevirasto on ylläpitänyt joukkoliikenteen reittejä, pysäkkejä ja aikatauluja sisältävää koontitietokantaa. Joukkoliikennettä järjestävät tahot ovat toimittaneet tietoja koontikantaan lakisääteisenä tehtävänään.

Matka.fi reittiopaspalvelu jatkuu Liikenneviraston tarjoamana toistaiseksi

Liikennevirasto on koontitietokannan ja siihen perustuvan Digitransit alustan kautta ylläpitänyt valtakunnallista reittiopaspalvelua osoitteessa www.matka.fi. Liikennevirasto on myös jakanut tiedot avoimena datana muiden toimijoiden käyttöön. Nyt liikennehallinnon tavoitteena on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä.

1.7.2018 alkaen asiakkaita on pyydetty tarkistamaan linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista, sillä nämä tiedot jäivät pois matka.fi-palvelusta. Muutoksen taustalla on edellä kuvattu tilanne ja reittiliikennelupamenettelystä luopuminen lakiuudistuksen yhteydessä. Matka.fi turvaa toistaiseksi reittiopaspalvelut erityisesti maaseudulla viranomaisten hankkiman liikenteen osalta. Nykyisen matka.fi-reittioppaan kattavuudesta löytyy lisätietoa täältä.

Liikennepalvelulain myötä liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palvelun kehittäjien käyttöön.

  • Tiedot rajapinnoista avataan NAP-palvelun kautta (www.finap.fi). NAP ei ole koontikanta, vaan rajapintakatalogi. Lue lisää NAP-palvelusta täältä.

Liikenneviraston tehtävänä on ylläpitää NAP-palvelua, seurata henkilöliikenteen kysyntä- ja tarjontatietoja tilastointia ja raportointia varten ja yhteensovittaa liikkumispalveluiden kehittämistä. 

Liikennevirasto jatkaa Digitransit yhteistyössä ainakin vuoden 2020 loppuun

Digitransit on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote, joka tarjoaa alustan valtakunnallisten reittioppaiden kehittämiselle. Digitransit on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Liikenneviraston ja TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) rahoittama palvelu (www.digitransit.fi) Digitransitia hyödyntävät rahoittajien lisäksi myös ulkopuoliset palveluiden kehittäjät.

Liikennevirasto toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun ainakin siirtymäajalla 2020 loppuun. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja Ely-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne edelleen tallentuu koontikantaan ja välittyy Digitransitiin ja matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä muutoksessa edellä kuvatun liikenteen osalta  ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voisivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa olisi jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Rautatieasemien matkustajainformaatio on Liikenneviraston vastuulla. Jatkossa Liikennevirasto hyödyntää Digitransitia edelleen junaliikenteen tiedotuksessa ja pyöräilyn edistämisessä valtakunnallisesti. Digitransitilla on lisäksi mahdollisesti laajempi rooli EU:n ITS direktiivin mukaisten multimodaalitietoja koskevien velvoitteiden täyttämisessä.

Liikennevirasto kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen

Liikennevirasto viestii matka.fi- ja Digitransit-palvelujen tilanteesta toimijoille, jotta ne voivat sovittaa oman toimintansa viraston tarjoamiin palveluihin ja edistää osaltaan liikennepalvelulain toimeenpanoa. Virasto pyrkii edistämään keinoja, joilla sekä koontikantatyö (tiedonkeruu, yhteensovitus ja laadunvarmistus), että valtakunnallinen reittiopaspalvelu olisi mahdollista jatkossa toteuttaa voimakkaammin markkinalähtöisenä.

Selvitykset valtakunnallisen kaiken kattavan palvelun aikaansaamiseksi jatkuvat eri tahojen kanssa.

 

Liikennevirasto kerää henkilöliikenteen kysyntä- ja tarjontatietoja sekä säännöllisen liikenteen muutostietoja

Liikennevirasto kokoaa jatkossa henkilöliikenteen kysyntä- ja tarjontatietoja tilastointia ja tutkimusta varten. Lisäksi Liikennevirasto kokoaa aikataulutetun joukkoliikenteen muutostiedot muita viranomaisia varten, mikäli tiedot eivät ole saatavilla rajapinnoista.

  • Toimivaltaisilla viranomaisilla on tarve saada koottua tietoa säännöllisen liikenteen muutoksista liikennepalvelujen suunnittelua varten
  • Muutos- ja markkinatilannetietojen keräämisellä viranomaisten käyttöön tuetaan myös maakuntauudistuksen valmistelua


 

Sivu päivitetty 17.10.2018