Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttuu. Nykyisen joukkoliikennelain mukaisesti Liikennevirasto on ylläpitänyt joukkoliikenteen reittejä, pysäkkejä ja aikatauluja sisältävää koontitietokantaa. Joukkoliikennettä järjestävät tahot ovat toimittaneet tietoja koontikantaan lakisääteisenä tehtävänään.

Valtakunnallinen reittiopas matka.fi jatkuu Liikenneviraston tarjoamana ainakin 31.12.2018 saakka

Liikennevirasto on koontitietokannan ja siihen perustuvan Digitransit alustan kautta ylläpitänyt valtakunnallista reittiopaspalvelua osoitteessa www.matka.fi. Liikennevirasto on myös jakanut tiedot avoimena datana muiden toimijoiden käyttöön. Nyt liikennehallinnon tavoitteena on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä. Matka.fi turvaa siirtymävaiheessa reittiopaspalvelut erityisesti maaseudulla viranomaisten hankkiman liikenteen osalta vuoden 2018 loppuun saakka.

Liikennepalvelulain myötä liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palvelun kehittäjien käyttöön.

  • Tiedot rajapinnoista avataan NAP palvelun kautta (www.finap.fi). NAP ei ole koontikanta, vaan rajapintakatalogi. Lue lisää NAP-palvelusta täältä.

Liikenneviraston tehtävänä jatkossa on ylläpitää NAP palvelua, seurata henkilöliikenteen kysyntä- ja tarjontatietoja tilastointia ja raportointia varten ja yhteensovittaa liikkumispalveluiden kehittämistä. Liikennevirastolla ei ole enää lakisääteistä tehtävää varsinaisen koontikannan ylläpitämiseen eikä siten edellytyksiä myöskään valtakunnallisen reittioppaan ylläpitämiseen.

Liikennevirasto jatkaa Digitransit yhteistyössä ainakin vuoden 2020 loppuun

Digitransit on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote, joka tarjoaa alustan valtakunnallisten reittioppaiden kehittämiselle. Digitransit on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Liikenneviraston ja TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) rahoittama (www.digitransit.fi) Digitransitia hyödyntävät rahoittajien lisäksi myös ulkopuoliset palveluiden kehittäjät.

Liikennevirasto toimittaa reitti- ja aikataulutietoa Digitransit –palveluun ainakin siirtymäajalla 2020 loppuun. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä muutoksessa ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa on jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Rautatieasemien matkustajainformaatio on Liikenneviraston vastuulla. Jatkossa Liikennevirasto hyödyntää Digitransitia edelleen junaliikenteen tiedotuksessa ja pyöräilyn edistämisessä valtakunnallisesti. Digitransitilla on lisäksi mahdollisesti laajempi rooli EU:n ITS direktiivin mukaisten multimodaalitietoja koskevien velvoitteiden täyttämisessä.

Liikennevirasto kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen

Liikennevirasto viestii matka.fi ja Digitransit palvelujen tilanteesta avoimesti toimijoille, jotta ne voivat sovittaa oman toimintansa viraston tarjoamiin palveluihin ja edistää osaltaan liikennepalvelulain toimeenpanoa. Virasto pyrkii edistämään keinoja, joilla sekä koontikantatyö (tiedonkeruu, yhteensovitus ja laadunvarmistus), että valtakunnallinen reittiopaspalvelu olisi mahdollista jatkossa toteuttaa voimakkaammin markkinalähtöisenä tai jonkin tyyppisellä PPP -toteutusmallilla.

Käymme keskustelua markkinatoimijoiden ja palveluntuottajien kanssa mahdollisesta tulevaisuuden toimintamallista ja roolituksesta vuoden 2018 aikana.

 

Liikennevirasto kerää henkilöliikenteen kysyntä- ja tarjontatietoja sekä säännöllisen liikenteen muutostietoja

Liikennevirasto kokoaa jatkossa henkilöliikenteen kysyntä- ja tarjontatietoja tilastointia ja tutkimusta varten. Lisäksi Liikennevirasto kokoaa aikataulutetun joukkoliikenteen muutostiedot muita viranomaisia varten, mikäli tiedot eivät ole saatavilla rajapinnoista.

  • Toimivaltaisilla viranomaisilla on tarve saada koottua tietoa säännöllisen liikenteen muutoksista liikennepalvelujen suunnittelua varten
  • Muutos- ja markkinatilannetietojen keräämisellä viranomaisten käyttöön tuetaan myös maakuntauudistuksen valmistelua

 

Linkkejä:

Reitti- ja aikataulutiedon toimittaminen Liikennevirastolle >>
Pysäkkitiedot informaation pohjana >>
Avoin joukkoliikennetieto >>
 

Sivu päivitetty 09.05.2018