Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä v. 2018

1/2018   Ruotsin asemanseutukehityksen toimintamallin soveltamismahdollisuudet Suomessa
2/2018   Tieliikenteen vakavat henkilövahingot - Liikenneturvallisuustyön suuntaaminen vakavat loukkaantumiset huomioon ottaen
3/2018   Maanteiden suunnitteluprosessin digitalisointi - Esiselvitys
4/2018   Liikenneviraston liikennejärjestelmätyön vaikutusten arvioinnin kehittäminen - Ilmastonmuutoksen ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista
5/2018
6/2018   Väyläsuunnittelun uusiomateriaaliselvitykset
7/2018
8/2018   Nopeusnäyttöjen nopeusvaikutukset kaupunkiympäristössä
9/2018   Vakavat loukkaantumiset Liikenneviraston vaikutusarvioinneissa
10/2018 Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat korvaavat elinympäristöt - Selvitys elinympäristöjen määrästä ja merkityksestä maantie- ja rataverkolla

11/2018  Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivitys - Esitys tavoitetilan edellyttämiksi toimenpiteiksi
12/2018  Selvitys liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä
13/2018  Alusliikenteen aaltovaikutukset
14/2018  Henkilöliikennetutkimus 2016 - Tekninen raportti
15/2018  Kehäradan hankearvioinnin jälkiarviointi 
16/2018  Rautatieliikenteen käyttövoimat tavaraliikenteessä
17/2018  Uramittausten mittaustekniikoiden vertailu - Tosimitta- ja tuotantomittaustesti
18/2018  Uusiomateriaalien käytön ohjeistus ja hankekäytännöt - Kehitystarpeet ja mahdollisuudet tierakentamisessa
19/2018  Alusten satamatoimintoihin kuluvan ajan arviointi - Ohjearvot vesiväylien hankearviointia varten
20/2018  Vedenalaisen melun hallinta - Pilottiprojekti

21/2018
22/2018  Soratien tasaisuusmittausteknologian arviointi: Digitalisaatiohanke 3 - Maanteiden ennakoiva kunnon hallinta
23/2018  Jatkoselvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla - Toimijoiden näkemykset
24/2018  Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin - Opas kestävien liikkumispalvelujen edistämiseen keskisuurilla kaupunkiseuduilla
 
              - Esittelyaineisto (pdf)
25/2017
26/2017
27/2017   Asemattomien kaupunkipyörien ohjeistus kunnille 

Sivu päivitetty 17.04.2018