Yhteystiedot

Liikennevirasto

Suunnittelupäällikkö

Jussi Lindberg

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Anna Miettinen

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Yleisötilaisuuden materiaali

Raaseporin tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla.

Nykytila

Hyvinkää – Karjaa ja Karjaa – Hanko –rataosilla Raaseporin kaupungin alueella on tällä hetkellä 17 tasoristeystä, joista kuusi on luokiteltu vaarallisimpaan 10 prosenttiin tasoristeyksistä (seitsenportaisella asteikolla onnettomuusluokat 7 ja 6). Vuoden 2014 jälkeen alueella on poistettu kuusi tasoristeystä, joista viisi poistui Manngårdin alikulkusilta ratkaisulla.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on merkittävästi parantaa tasoristeysturvallisuutta Raaseporin alueella poistamalla tasoristeyksiä tai tekemällä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Hanke

Laadittavan ratasuunnitelman osuudessa tarkastellaan Raaseporin kaupungin tasoristeyksiä (17 kpl) sekä Lohjan kaupungin alueella sijaitsevia Kivelän ja Honkaniementien tasoristeyksiä. Ratasuunnitelman lähtökohtana käytetään 2014 tehtyä selvitystä tasoristeysten toimenpiteistä, joita nyt tutkitaan tarkemmin. Suunnitelma tehdään yhteistyössä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Liikennevirasto järjestää suunnitteluun liittyviä yleisötilaisuuksia

Raaseporin kaupungin alueen yleisötilaisuudet, joissa esitellään tämän hetkisiä suunnitelmia Raaseporin alueelta, järjestetään:

Rataosalta Karjaa-Hanko Raaseporin tasoristeykseltä Prediumiin esitellään Tammisaaressa 29.5.2018 klo 18-20 Gamla sjukvårdskolan. Raaseporintie 5, 10600 RAASEPORI

Rataosan Hyvinkää-Karjaa tasoristeykset Kivelästä Sannäsiin esitellään Mustiossa 30.5.2018 klo 18-20, Mustion Koulu. Lindnäsintie 19, 10360 MUSTIO

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

Anna palautetta suunnittelun aikana

Anna palautetta suunnittelijoille suunnittelun aikana. Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien mielipiteitä ja kommentteja yleisötilaisuudessa esitetyistä parantamistoimenpiteistä. Esitykset tullaan lisäämään näille sivuille yleisötilaisuuksien jälkeen. Palautteen voi kyselyssä liittää myös karttasijaintiin. Tämä on suunnittelun aikaista palautetta. Suunnitelman valmistuttua kaupunki asettaa sen nähtäville ja silloin siitä on mahdollista antaa virallinen kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Raaseporin tasoristeysten parantaminen, kysely

 

Sivu päivitetty 06.06.2018