Ajankohtaista

Investointihankkeiden ihmettelyä, päällysteiden perkaamista ja oivallisia odotuksia - Velhon toukokuu 2018 on työntäyteinen

Keväthelteet hellivät parhaillaan Suomea ja samaan aikaan myös Velhon tiimit käyvät kuumana - padassa porisee sopiva sekoitus muun muassa investointihankkeita, metatietoja, standardeja sekä päällysteiden ylläpidon tarvitsemia tiestötietoja. Kokonaisuudessaan eri muotoiseen väylien tiedonhallintaan kohdistuu iso nippu erilaisia odotuksia. Tieto on keskiössä lähes kaikissa prosesseissa: sitä syntyy jatkuvasti, sitä käytetään jatkuvasti ja se myös elää jatkuvasti - fokusointi, rajaaminen sekä järkeistetty odotuksiin vastaaminen ovat Velho-allianssin arjessa jatkuvasti läsnä.

Investointihankkeiden iholla..
Parhaillaan käynnissä olevan ensimmäisen toteutusjakson päätavoitteena on tuottaa ensimmäinen versio tiepuolen investointihankkeissa syntyvän suunnitelma- ja toteumatiedon hallintaan ja varastointiin. Kyseessä on laaja kokonaisuus, johon liittyy iso joukko erilaisia sidosryhmiä, standardeja sekä tiedonhallintaratkaisuita. Ensi vaiheen version keskeisenä päämääränä on mahdollistaa perustasoisen suunnitelmatiedon varastointi sekä tukea avoimesti jatkokehitystä. Jatkokehityksen osalta sidosryhmät ovat kehityksen ytimessä ja kommunikointi kehitystarpeista on erittäin tärkeää. Tässä toteutusjaksossa syntyvä ratkaisu toimii ennen kaikkea erinomaisena lähtökohtana tulevien kehitystarpeiden kartoitukseen ja laajentamiseen.

..päällysteiden palvelupolkua etsimässä
Toteutustiimin toteuttaessa ensimmäistä konkreettista tavoitetta, konseptointitiimi möyhentää seuraavan toteutusjakson sisältöä, joka tulee keskittymään paitsi investointihankkeiden laajentamiseen myös tiestötietojen rakennerekisterin ensimmäisen version toteutukseen. Tämän osalta toteutusta lähdetään rakentamaan päällysteiden ylläpidon prosessien kautta ja parhaillaan Velhon konseptointi tuottaa yhdessä päällystyksen asiantuntijoiden kanssa palvelupolkua, jossa kuvataan Velhon rooli, odotukset ja vastuut tähän prosessiin liittyvän tiedon hallinnassa. Konseptoinnin tulokset pureskellaan lopulta uuden toteutusjakson suunnittelussa ja konkretisoidaan toteutettaviksi kokonaisuuksiksi.

Toiveita tynnyriin vai tynnyristä tuotantoon?
Velhon kokonaisuus - eri väylämuotojen suunnitelma- ja toteuma-aineistot sekä tiestötietojen hallinta - on hyvin laaja ja vaikuttaa useisiin eri tahoihin joko suoraan tai välillisesti. Samaan aikaan digitaalinen yhteiskunta kehittyy vauhdilla ja uudet tavat tuottaa, jakaa ja käyttää tietoa ottavat jalansijaa. Tämä kaikki heijastuu voimakkaasti myös Velhon - ja muiden ydintietovarastojen - kehittämiseen ja ennen kaikkea niihin kohdistuviin odotuksiin: mitä niiden tulee sisältää, miten otetaan erilaiset näkökulmat huomioon entä miten palvellaan erilaisia sidosryhmiä?

Velhon pidemmän tähtäimen kehitystä ohjataan koko sisällön kuvaavan portfolion sekä aikajanalle hahmotetun Roadmapin kautta. Kehitystoiveet ohjaavat tekemistä, mutta samanaikaisesti on jatkuvasti tehtävä linjauksia siitä, missä järjestyksessä asioita tehdään ja mitkä asiat rajataan toteutuksen ulkopuolelle tai myöhemmin tehtäväksi. Onnistuneen lopputuloksen kannalta sidosryhmäyhteistyö ja tehokas viestintä ovat avainasemassa - kaikkea eri asioita ei voida tehdä kerralla, mutta tekemällä kunnolla ne, joihin keskitytään, mahdollistetaan entistä laajemman hyödyntäjäkunnan palvelu.

Lisätietoja:
velho@liikennevirasto.fi

 

 

Tilannekatsaus helmikuu 2018

Hankkeen ensimmäiset kolme kuukautta
Hanke käynnistyi lokakuussa 2017 ja asetimme ensimmäiseksi tavoitteeksemme hankesuunnitelman kirjoittamisen. Tarkentaaksemme kuvaa hankkeen sisällöstä ja rajauksista tutustuimme intensiivisesti olemassa oleviin selvityksiin ja materiaaleihin. Näiden lisäksi olemme syventäneet ymmärrystämme tekemällä haastatteluja eri sidosryhmien jäsenille. Tavoitteenamme on ollut ymmärtää tarkemmin millaisia tarpeita Velho-järjestelmään liittyy ja tämän myötä jäsentää hankkeen sisältöä.

Seuraavaksi hankesuunnitelman viimeistely
Hankesuunnitelma alkaa olemaan viimeistelyä vaille valmis ja tavoitteenamme on julkaista suunnitelma helmikuun lopussa. Tämän jälkeen aloitetaan allianssin toteutusvaihe (TAS). Hanke tullaan toteuttamaan ketteriä menetelmiä noudattaen, joten hankesuunnitelma sisältää kuvauksen siitä mihin hankkeen aikana keskitytään ja mitä rajataan sen ulkopuolelle, mutta Velho-järjestelmän ideointi ja määrittely jatkuvat TAS-vaiheen aikana ja tulemme osallistamaan suunnitteluun myös eri sidosryhmien jäseniä.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan näiden sivujen kautta
Hankkeen etenemisestä tulemme viestimään tämän sivuston kautta. Jos sinulla herää kommentteja tai kysymyksiä, pyydämme lähettämään ne osoitteeseen velho@liikennevirasto.fi. Tällöin viesti tavoittaa kaikki allianssin projektiryhmän jäsenet.

Sivu päivitetty 21.05.2018