Suunnittelun lähtökohdat

Liikenneväylien suunnittelu on yhdyskuntasuunnittelua, jossa liikenteen, maankäytön ja alueiden suunnittelu vaikuttavat toisiinsa. Yhteistyö suunnittelun eri osapuolten kesken on siten välttämätöntä.

 

Maanteiden suunnittelu perustuu maantielakiin ja -asetukseen. Rautateiden suunnittelu perustuu ratalakiin ja -asetukseen. Suunniteltaessa uutta maantietä tai rautatietä taikka nykyisen maantien tai rautatien parantamista, tulee suunnittelun perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan.

Maanteiden ylläpitämisestä huolehtii valtio. Tienpitoviranomaisena toimii alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue teettää maanteiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon niitä tuottavilla yrityksillä.  Liikennevirasto teettää isojen kehittämisinvestointien rakentamisen.

Rautateiden ylläpitämisestä huolehtii Liikennevirasto. Liikennevirasto teettää rautateiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon niitä tuottavilla yrityksillä.

Vesiväylien ylläpitämisestä huolehti pääosin Liikennevirasto (yli 80 % yleisistä kulkuväylistä). Lisäksi Liikennevirasto huolehtii väylästöön kuuluvista kanavista (avo- ja sulkukanavat).

Olemassa olevan liikenneväylän parantaminen on ensisijainen toimenpide uuden tien, rautatien tai vesiväylän tekemiseen verrattuna.

Suuret valtakunnalliset liikenneväylien kehittämishankkeet ohjelmoidaan keskitetysti, ja niiden toteuttamisesta päättää eduskunta. Muut tiehankkeet ohjelmoidaan alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Muut kuin suuret valtakunnalliset ratahankkeet ja vesiväylähankkeet ohjelmoidaan Liikennevirastossa.

Liikenneviraston suunnitteluohjelmat muodostetaan yhteistyössä muiden yhdyskuntasuunnittelun osapuolten kanssa. Aikajänteeltään ohjelmia on kolmitasoisia:

- pitkän tähtäimen suunnitelma (10-30 vuotta),

- toiminta- ja taloussuunnitelma (4 vuotta) ja

- vuosittain tehtävä talousarvioon perustuva toteutusohjelma.

Suunnittelu ja päätöksenteko

Liikennevirasto vastaa valtion hallinnassa olevien ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä merkittävien tiehankkeiden toteuttamisesta.

Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) teettää maantien yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat.  

Liikennevirasto hyväksyy maanteiden, rautateiden ja vesiväylien yleissuunnitelmat sekä tiesuunnitelmat, ratasuunnitelmat ja vesiväylien rakennussuunnitelmat. Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyy maanteiden ja rautateiden lakkauttamista koskevat tie- ja ratasuunnitelmat. Liikennevirasto voi lähettää myös muun maantien tai rautatien suunnitelman liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi.

Vesiväylien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää vesilain mukaan ao. aluehallintovirasto.

Sivu päivitetty 01.10.2015