Suunnittelun lähtökohdat

Liikenneväylien suunnittelu on yhdyskuntasuunnittelua, jossa liikenteen, maankäytön ja alueiden suunnittelu vaikuttavat toisiinsa. Yhteistyö suunnittelun eri osapuolten kesken on siten välttämätöntä.

 

Maanteiden suunnittelu perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Rautateiden suunnittelu perustuu ratalakiin. Suunniteltaessa uutta maantietä tai rautatietä taikka nykyisen maantien tai rautatien parantamista, tulee suunnittelun perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan.

Maanteiden ylläpitämisestä huolehtii valtio. Liikennevirasto toimii maantieverkon ylläpitäjänä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) huolehtivat alueensa tienpidon tehtävistä Liikenneviraston ohjauksen mukaisesti.  ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue teettää maanteiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon niitä tuottavilla yrityksillä.  Liikennevirasto voi ottaa vastattavakseen merkittävää tiehanketta koskevan yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen. Liikennevirasto teettää isojen kehittämisinvestointien rakentamisen.  

Rautateiden ylläpitämisestä huolehtii Liikennevirasto. Liikennevirasto teettää rautateiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon niitä tuottavilla yrityksillä.

Vesiväylien ylläpitämisestä huolehti pääosin Liikennevirasto (yli 80 % yleisistä kulkuväylistä). Lisäksi Liikennevirasto huolehtii väylästöön kuuluvista kanavista (avo- ja sulkukanavat).

Olemassa olevan liikenneväylän parantaminen on ensisijainen toimenpide uuden tien, rautatien tai vesiväylän tekemiseen verrattuna.

Suuret valtakunnalliset liikenneväylien kehittämishankkeet ohjelmoidaan eli aikataulutetaan keskitetysti, ja niiden toteuttamisesta päättää eduskunta. Muut tiehankkeet ohjelmoidaan ELY-keskuksissa. Muut kuin suuret valtakunnalliset ratahankkeet ja vesiväylähankkeet ohjelmoidaan Liikennevirastossa.

Suunnittelu ja päätöksenteko

Liikennevirasto vastaa valtion hallinnassa olevien ratojen ja vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä merkittävien tiehankkeiden toteuttamisesta.

Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) teettää maantien yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat.  Liikennevirasto voi ottaa vastattavakseen merkittävää tiehanketta koskevan yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen.

Liikennevirasto hyväksyy maanteiden, rautateiden ja vesiväylien yleissuunnitelmat sekä tiesuunnitelmat, ratasuunnitelmat ja vesiväylien rakennussuunnitelmat. Liikennevirasto voi lähettää maantietä tai rautateitä koskevan suunnitelman liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyttäväksi. Vesiväylien perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää vesilain mukaan ao. aluehallintovirasto.

Sivu päivitetty 24.09.2018