Yhteystiedot ammattiliikenteelle

Suomenlahden meriliikennekeskus
(Helsinki, Kotka ja Hanko VTS, GOFREP)

Vilhonvuorenkatu 2-4
00500 Helsinki
P. 0204 48 5391
Sähköposti: supervisors.hki(at)fta.fi

Hanko VTS                        
p. 020 448 5388
Sähköposti: hanko.vts(at)fta.fi

GOFREP                           
p. 020 448 5387
Sähköposti:gofrep(at)fta.fi

Helsinki VTS Sektori 1 
p. 020 448 5385
Sähköposti: helsinki.vts(at)fta.fi

Helsinki VTS Sektori 2
p. 020 448 5389
Sähköposti: helsinki.vts(at)fta.fi

Kotka VTS 
 p. 020 448 5660
Sähköposti: kotka.vts(at)fta.fi

Saimaa VTS
Sulkuvartijankatu 15
53300 Lappeenranta
P. 0206 37 3745
Sähköposti: saimaa.vts(at)fta.fi

Länsi-Suomen meriliikennekeskus
(Archipelago VTS, Bothnia VTS, West Coast VTS ja Turku radio)

Juhana Herttuan puistokatu 21. PL 351, 20101 Turku

Archipelago VTS
P: 0204 48 6521
Sähköposti: archipelago.vts(at)fta.fi

Bothnia VTS
P. 0204 48 7356
Sähköposti: bothnia.vts(at)fta.fi

West Coast VTS
P. 0204 48 6645
Sähköposti: westcoast.vts(at)fta.fi

 

Vessel Traffic Services -alusliikennepalvelut

Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009.

Alusliikennepalveluun osallistuminen

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään 24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun. Liikkuessaan VTS -alueella on alusten ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä. Tarkemmat ohjeet vaadittavista liikenneilmoituksista ja työskentelykanavista löytyy VTS – aluekohtaisista ohjeista.
Myös muita aluksia jotka liikkuvat VTS-alueella, mutta eivät ole velvollisia osallistumaan VTS-palveluun, suositellaan kuuntelemaan kyseisen VTS-alueen tai -sektorin työskentelykanavaa.

VTS-keskusten sijainnit ja toiminta-ajat

Suomessa alusliikennepalvelua eli VTS-palvelua ylläpitää Liikennevirasto.

Suomen rannikon merialueet on jaettu kuuteen VTS alueeseen. Näitä ovat Bothnia VTS, West Coast VTS, Archipelago VTS, Hanko VTS, Helsinki VTS ja Kotka VTS. Lisäksi Saimaan alueella toimii Saimaa VTS.

Rannikolla VTS-palveluja tarjotaan 24 h/vrk ympäri vuoden. Katkoksen toimintaan saattavat aiheuttaa tekniset viat tai yllättävä henkilöstövajaus. Katkoksista toiminnassa ilmoitetaan erikseen merivaroituksin ja paikallisvaroituksin.

Saimaa VTS ei ole toiminnassa Saimaan kanavan liikennekauden ulkopuolella. Liikennekauden alkamisesta ja päättymisestä tiedotetaan erikseen.

VTS-alueen liikennekuva ja siihen liittyvä VHF-radioliikenne tallennetaan VTS-keskuksissa. Tallenteet säilytetään vähintään 30 vuorokautta.

VTS-keskuksista annettavat palvelut

Alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, navigointiapu ja alusliikenteen järjestely.

Rannikon VTS alueilla tarjotaan kaikkia kolmea palvelutasoa, alla olevan kuvauksen mukaisesti. Saimaa VTS:n alueella tarjotaan tiedotukset -palvelua.

Alusliikennepalvelua annetaan tarpeen mukaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Tiedotuksia annetaan alukselle tarvittaessa, aluksen ilmoittautuessa tai aluksen pyytäessä tietoja. Tiedotuksina aluksille kerrotaan asioita jotka vaikuttavat aluksen turvalliseen navigointiin ja sujuvaan liikennöintiin. Tällaisia tietoja ovat mm. VTS-alueen liikenne, olosuhdetiedot ja tiedot turvalaitteiden sekä väylien tilasta.

VTS seuraa alusten kulkua ja tiedottaa aluksia tarvittaessa sitä uhkaavasta vaaratilanteesta.

Tiedotukset - palvelua tarjotaan kaikilla VTS alueiden väyläosuuksilla.

Navigointiapua voidaan antaa tunnistetulle alukselle sen pyynnöstä tai VTS-keskuksen katsoessa sen tarpeelliseksi. Navigointiapu on vain päämäärähakuista ja ohjeellista, vastuu aluksen ohjailusta säilyy aluksen päälliköllä.

Navigointiapuna voidaan antaa tietoja aluksen sijainnista ja suuntimia/suuntia pohjan suhteen esimerkiksi väylän keskilinjalle tai luotsipaikalle. Suuntimia tai suuntia pohjan suhteen annetaan myös merenkulullisen vaaran, esimerkiksi matalikon turvalliseksi sivuuttamiseksi. Annetut tiedot perustuvat VTS-keskuksessa käytössä olevien tutkien ja AIS-järjestelmän tietoihin.

Navigointiapua annetaan rannikon VTS alueilla avoimilla merialueilla, mereltä luotsipaikkojen läheisyyteen sekä ulkoankkuripaikoille.

Alusliikennettä järjestellään liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on ehkäistä alusten vaarallisia kohtaamisia ja ohituksia sekä liikenteen ruuhkautumista. VTS voi porrastaa liikennettä liikennetilanteen ja olosuhteiden mukaan niin, että alusten kohtaamiset tapahtuvat turvallisella alueella.
 

Liikenteen järjestelemiseksi on VTS-alueilla lisäksi pysyviä kohtaamis- ja ohittamiskieltoalueita.
 

Eri VTS-alueilla annetut palvelut kuvataan VTS-aluekohtaisissa oppaissa (Master’s Guide).

Poikkeamatilanteet

Erityistilanteissa kuten poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, meripelastustapahtuman tai muun liikennettä rajoittavan tai vaarantavan tapahtuman aikana VTS-keskus voi tilapäisesti sulkea väylän tai väylänosan. Erityistilanteissa VTS voi myös määrätä aluksia ankkuriin tai asettaa nopeusrajoituksia.

Aluksen tulee ilmoittaa VTS-keskukselle kaikki merenkulun turvallisuuteen liittyvät poikkeamatilanteet viipymättä. Onnettomuustilanteessa tai sen uhatessa aluksen tulee ottaa ensin yhteys Meripelastuskeskukseen. Saimaan alueella yhteyttä tulee ottaa hätäkeskukseen tai VTS keskukseen.

Aluksen päällikön vastuu ja ilmoitusvelvollisuus
Aluksen osallistuminen VTS-palveluun ei vaikuta päällikön vastuuseen aluksen ohjailusta. Jos aluksen päällikkö ei aluksen turvallisuuteen liittyvästä pakottavasta syystä pysty osallistumaan VTS-palveluun tai noudattamaan VTS:n erityistilanteissa antamia määräyksiä, tulee päällikön ilmoittaa tästä välittömästi VTS-keskukseen.

Aluksen päällikön on ilmoitettava VTS-viranomaiselle seuraavista VTS-alueella tai sen läheisyydessä tapahtuneista tapauksista:

  • kaikista aluksen turvallisuuteen vaikuttavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista,
  • kaikista merenkulun turvallisuutta vaarantavista vaaratilanteista tai onnettomuuksista,
  • kaikista tilanteista, jotka saattavat aiheuttaa vesien tai rannikon pilaantumista,
  • kaikista merellä ajelehtivista ympäristöä pilaavien aineiden lautoista sekä konteista tai pakkauksista.

VTS-tallennepyynnöt
Luovutettavat tallenteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein (LVM:n asetus 653/2017 Liikenneviraston maksullisista suoritteista). Viranomaiskäyttöön luovutettavat tallenteet ovat maksuttomia. Tallenteiden julkisuudesta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Tallennepyyntölomake

Luotsaus
Jos alus käyttää linjaluotsia, erivapautta tai sille on myönnetty poikkeus luotsin käyttövelvollisuuteen, on aluksen päällikön aluksen saapuessa VTS-alueelle ilmoitettava VTS keskukselle vapautuksen numero.

Aluksen päällikkö voi tehdä ennakkoilmoituksen vapautuksen numerosta VTS-keskukselle. Ennakkoilmoituksen voi samassa yhteydessä tehdä usealle matkalle.

Luotsinkäyttövelvollisuus
Aluksen on Suomen vesialueella ja Saimaan kanavan vuokra-alueella olevilla luotsattavilla väylillä käytettävä luotsia, jos aluksen lastin vaarallisuus tai haitallisuus taikka aluksen koko sitä edellyttää.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset aluksista, joita luotsinkäyttövelvollisuus koskee.

Luotsintilaus
Luotsitilaukset tapahtuu Finnpilotin luotsinvälityksestä.

Luotsintilauslomake http://www.pilotorder.fi.

Sivu päivitetty 05.04.2018