Meriliikenteen ohjaus

Meriliikenteen ohjaus tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluita sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa.

Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009.

Alusliikennepalvelun perustamispäätös LVM 30.09.2015

VTS eli Vessel Traffic Service tarkoittaa alusliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.

Suomessa toimii tällä hetkellä kolme VTS-keskusta: Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa. Niiden valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän.

Suomenlahden alusliikenteen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä (GOFREP) kattaa kansainvälisen merialueen Suomenlahdella ja sitä valvovat Suomi, Viro ja Venäjä yhteistyössä.

Turku Radio huolehtii merenkulun turvallisuusradioliikenteestä, johon kuuluvat mm. merenkulkuvaroitukset sekä sää- ja jäätiedotukset merenkulkijoille.

Inspecta Sertifiointi Oy on 7.5.2018 myöntänyt Liikenneviraston meriliikenteenohjaukselle ISO 9001- laatujärjestelmäsertifikaatin. Meriliikenteenohjauksen laadunhallintajärjestelmän tarkoitus on, että aluksille annettava alusliikennepalvelu, hätä- ja turvallisuusradiotoiminta sekä operatiivisen henkilöstön pätevyydet ja muu laadunhallintajärjestelmässä määritetty toiminta täyttävät niille kansallisesti ja kansainvälisesti asetetut vaatimukset sekä ottavat huomioon muut kansainväliset koodit, suositukset ja ohjeistukset.

Näiden vaatimusten kautta meriliikenteenohjauksen tavoitteena on kaikin käytettävissä olevin keinoin parantaa meriliikenteenohjauksen valvontaan kuuluvilla vesialueilla tapahtuvan alusliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta, sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja ympäristöhaittoja.

Meriliikenteenohjauksen johto sitoutuu kehittämään toimintaansa ja arvioimaan säännöllisesti laatujärjestelmänsä vaikuttavuutta. Liikennevirasto tarjoaa henkilöstölleen miellyttävän ja turvallisen työympäristön.

 

Sivu päivitetty 10.08.2018