Äänekosken liikenneyhteydet

Käynnissä

Hankkeessa rakennettavat entistä paremmat, laadukkaat tie- ja ratayhteydet vastaavat Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Samalla ne vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta ja teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Katso myös

Yhteystiedot

Projektijohtaja

Ari Mäkelä

  • 029 534 3567
  • ari.makela@liikennevirasto.fi

Rataosuudet, projektipäällikkö

Mikko Heiskanen

  • 029 534 3808
  • mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi

Tieosuudet, projektipäällikkö

Jarmo Niskanen

  • 029 534 3127
  • jarmo.niskanen@liikennevirasto.fi

Äänekosken liikenneyhteydet

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen liikenneyhteyksiä vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Hankkeessa parannetaan sekä rata- että tieyhteyksiä. Hankkeen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2019. Kesällä 2015 alkaneet parannustyöt valmistuvat ratatöiden osalta vuonna 2017 ja tietöiden kohdalla vuonna 2019.

Hankkeen tausta

Entistä paremmat, laadukkaat liikenneyhteydet vastaavat Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Samalla ne vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta ja teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Alueen elinkeinoelämä on vahvassa kehitysvaiheessa, sillä Metsä Group rakentaa Äänekoskelle biotuotetehtaan, joka on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Rakennustyöt on aloitettu, ja tehtaan toiminnan on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2017.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja kuntien kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu sekä rata- että tietöitä. Tavoitteena on entistä sujuvampi ja turvallisempi liikenne.

Entistä laadukkaammat liikenneyhteydet vahvistavat Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Sujuvasti valtatiellä

Valtatie 4:llä on sujuvuus- ja turvallisuushaasteita ja lähialueen alemmalla tieverkolla on kunto- ja kantavuuspuutteita. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas lisää raskaan liikenteen määrää alueella entisestään.

Välillä Myllyntaus–Äänekosken keskustan liittymä valtatie 4 muutetaan kolmen kilometrin matkalla 2 + 2 kaistaiseksi. Muilla hankkeeseen sisältyvillä osuuksilla tie muutetaan keskikaiteelliseksi 1 + 2 ja 1 + 1 kaistaiseksi tieksi.

Hankkeessa tehdään eritasoliittymät Huutomäkeen Saarijärventien risteykseen nykyisen valtatien itäpuolelle sekä Kotakennääntien ja Äänekoskentien väliin nykyisen valtatien länsipuolelle.

Huutomäen eritasoliittymä otettiin liikenteelle 2017 ja valmistuu pienien muutostöiden jälkeen 2018. Äänekosken kaupunkiin vievän eritasoliittymän rakentaminen ajoittuu vuosille 2018-2019. Kotakennään salmen ylittävän 200 metriä pitkän Tärttämäen siltaa rakennetaan 2018-2019. Uusi Vt 4 avataan liikenteelle 20.6.2019, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä vuonna 2020. 

Raskaan liikenteen lisääntyminen edellyttää myös alemman tieverkon vahvistamista ja kuivatuksen parantamista. Vuonna 2015 käynnistettiin maanteiden 627 ja 633 sekä kantatien 69 päällystyöt. Teiden 627 ja 633 huonokuntoisten osuuksien parantaminen muun muassa kantavuuden lisäämiseksi jatkuu vuosina 2016 ja 2017.

Sujuvuuden ja turvallisuuden lisääntymisen lisäksi tiehankkeet parantavat raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä ja pienentävät meluhaittoja.

Vt 4 parantaminen välillä (Hirvaskangas) Kuorejoki - Mämme

Turvallisesti taajamassa

Raskas liikenne lisääntyy myös Äänekosken taajamassa. Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavia järjestelyjä keskusta-alueella nykyisen rakennuskannan ja liikennejärjestelyjen sallimissa puitteissa.

Muun muassa Viiskulman liittymä sekä Kotakennääntien ja Tehtaankadun liittymä muutetaan kiertoliittymiksi. Lisäksi rakennetaan Asematien korvaava katuyhteys.

Luotettavasti raiteilla

Ratakuljetusten määrä kasvaa merkittävästi, kun Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas aloittaa toimintansa. Kuljetukset suuntautuvat Vuosaaren satamaan Helsinkiin.

Hankkeessa sähköistetään Jyväskylän ja Äänekosken välinen rataosuus ja peruskorjataan sen rakenteita. Tampereen ja Jyväskylän välillä parannetaan radan rakenteita, tunneliosuuksia ja turvalaitteita.

Ratatyöt keskittyvät vuosiin 2016 ja 2017. Työt tehdään pääasiassa normaalia junaliikennettä häiritsemättä, mutta tarvittaessa tavaraliikennöinti voidaan ohjata rajoitetusti kiertoreiteille.

Henkilöliikenteessä Jyväskylän ja Jämsänkosken välillä varaudutaan kesä- heinäkuussa 2017 kuusi viikkoa kestäviin korvaaviin kuljetuksiin.

Toimenpiteet parantavat rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, lisäävät niiden varmuutta ja sujuvuutta sekä pienentävät päästöjä.

Hankkeen rataosuus toteutetaan allianssimallilla. Allianssimallissa Liikennevirasto ja VR Track Oy muodostavat työryhmän, joka suunnittelee ja toteuttaa rataurakan yhteistyössä.

 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankkeen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2019. Ratatöiden osalta hanke valmistuu vuonna 2017 ja tietyöt vuonna 2019.

Koko hankkeen kustannusarvio on 168 miljoonaa euroa. Tiehankkeelle on varattu 78 miljoonaa euroa ja ratahankkeelle 90 miljoonaa euroa.

Sivu päivitetty 27.11.2018