Takaisin

Yhteistyö maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa

Yhteistyö maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa

Julkaistu 30.9.2015

Liikennejärjestelmäsuunnitelmia laaditaan ylimaakunnallisina (tavoitteena ELY-alueet), maakunnallisena, isoilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla sekä tarvittaessa erityyppisillä seudullisilla alueilla. Maakunnallisilla suunnitelmilla on kiinteä yhteys maakuntakaavoitukseen ja maakuntaohjelmiin. Vetovastuu suunnitelmien laadinnassa on maakunnalla ja vastaavasti keskuskaupungilla tai seutuyhtymällä. Liikennevirasto osallistuu aktiivisesti maakunnallisiin ja suurten kaupunkiseutujen suunnitelmien laadintaan.

$mainPictureAltText.data

Kaavojen laadinnasta vastaavat maakuntaliitot ja kunnat; ELY-keskukset ohjaavat kuntien alueidenkäytön suunnittelua. Liikennevirasto tukee maakuntakaavoitusta ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden yleiskaavojen, rakennesuunnitelmien ja vastaavien selvitysten laadintaa kannanotoilla, selvityksin ja tarvittaessa ohjaus- tai työryhmiin osallistumalla.
Niin suunnitelmissa kuin kaavoissa selkeiden tavoitteiden asettaminen on tärkeää – alueen ja valtakunnalliset tavoitteet sovitetaan yhteen. Tavoitteiden tulisi käsitellä matka- ja kuljetusketjuja, yhteiskunnan tavoitteita ja toimintamalleja alueella.

Suunnitelmassa toimenpiteinä tulee olla käytössä mahdollisimman monipuoliset keinot ja kaikki liikennemuodot. Joukkoliikenteen, kunnossapidon, liikenteen hallinnan, kävelyn ja pyöräilyn ja liikkumisen ohjauksen keinoja tulee korostaa perinteisten maankäytön suunnittelun ja investointien rinnalla.

Tavoitteiden ja esitettyjen toimenpiteiden yhteensopivuus on varmistettava. Kerrotaan selkeästi toimenpiteiden valintaperusteet – tällä tavalla varmistetaan toimenpiteiden vaikuttavuus ja tavoitteiden toteutuminen. Valintaperusteita hyödynnetään myös suunnittelun seurannassa.

Liikenneasioita koskevat lausunnot kaavojen käsittelyssä

Liikenne- ja aluehallinnon uudistuessa kaavalausuntomenettelyt muuttuivat v. 2010. Lausuntoja on aiemmin pyydetty Tiehallinnolta, Merenkulkulaitokselta tai Ratahallintokeskukselta.

Liikennevirastossa on vuoden 2011 aikana täsmennetty maankäytön suunnittelua koskevia yhteistyöverkostoja sekä muodostettu alueellisen liikennejärjestelmätyön yhteyshenkilöverkosto. ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueilla on muodostettu vastaava verkosto.

Maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat

Lausuntopyyntö toimitetaan sekä Liikennevirastoon että ELY-keskukseen. Mikäli kaava- asiakirjat eivät ole julkisessa verkossa käytettävissä, lausuntopyyntöjen mukana tulisi lähettää kaksi sarjaa asiakirjoja kummallekin.

Lentokenttiä ja ilmailua koskevia kaava-asioita käsittelevät Finavia ja Liikenteen turvallisuusvirasto.

Asemakaavat, yleiskaavat, osayleiskaavat

Yleiskaavaa, osayleiskaavaa, maanteitä sisältävää asemakaavaa tai muutoin liikenteellisesti merkittävää asemakaavaa koskeva lausuntopyyntö toimitetaan ELY-keskukseen. Lausuntopyyntöön liitetään kahdet asiakirjat.

Jos kaavassa on nykyisiä tai suunniteltuja rautateitä, vesiväyliä tai vesiliikennettä koskettavia asioita, lausunto pyydetään myös Liikennevirastolta. Jos pyyntö koskee niin rautateitä kuin vesiväyliä, asiakirjat on käsittelyn jouduttamiseksi syytä toimittaa Liikennevirastoon kahtena sarjana.