Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on yksi haasteellisimmista maailmanlaajuisista ympäristöongelmista. Ihminen voimistaa toiminnallaan luonnollista kasvihuoneilmiötä lisäämällä kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.

Kasvihuonekaasuista merkittävin on hiilidioksidi, joka syntyy polttoaineen täydellisen palamisen lopputuotteena. Liikenteessä syntyy hiilidioksidin lisäksi myös muita kasvihuonekaasuja.

Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä (pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous) noin 20 % tulee kotimaan liikenteestä. Liikenteen hiilidioksidipäästöistä valtaosa, noin 75 %, tulee tieliikenteestä, reilut 17 % vesiliikenteestä, noin 6 % ilmaliikenteestä ja vajaat 2 % rautatieliikenteestä.

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ei ole yhtä ainoaa, selkeää ratkaisua. Yleisesti energian kulutusta vähentävät keinot pienentävät hiilidioksidipäästöjä. Tehokkain, mutta haastavin keino vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä on vähentää henkilöautoliikenteen määrää esimerkiksi kehittämällä joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä ja parantamalla niiden kilpailukykyä.

Liikennevirasto on vuosina 2010-2012 selvittänyt toimintansa hiilijalanjäljen kaikille viraston vastuulla oleville väylämuodoille ja liikenteelle. Liikenne aiheuttaa merkittävästi enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin väylien rakentaminen ja kunnossapito. Maantieinfrastruktuurin osalta hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 511 000 tonnia vuodessa, kun tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat noin 8,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Rautateiden ja merenkulun osalta vastaavat päästöt ovat näitä selvästi pienemmät.

Ratojen sähköistäminen on tehokkain tapa vähentää rautatieliikenteen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä

Sähkövetoisen liikenteen osuuden kasvu lisää sähkön kokonaiskulutusta, mutta samalla se tehostaa energiankäyttöä, kun energiankulutus kuljetussuoritetta kohden vähenee. Sähkövetoisen junaliikenteen osuus koko junaliikenteestä on lähes 80 %.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös optimoimalla vaihteiden lämmityksen ja ratapihojen valaistuksen sähkönkulutusta.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä on käytössä tehokkaita liikennepoliittisia keinoja

Liikenneviraston keinojen lisäksi liikenne- ja viestintäministeriöllä on käytössään muita tehokkaita liikennepoliittisia keinoja. Esimerkiksi polttoaineen hinnan ja ajoneuvojen verotuksen säätely vaikuttavat liikkumistapoihin. Kestäviä liikennemuotoja voidaan myös tukea eri tavoin. Lisäksi tiedottamalla pystytään vaikuttamaan liikkujien valintoihin liikennemuotojen ja ajotapojen suhteen. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistui vuonna 2009 hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO), jonka toimenpiteiden toteutus on käynnissä hallinnonalan eri virastoissa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Väylänpidon yhtenä haasteena on suunnitella ilmastonmuutoksen vaikutusten johdosta tarpeellisia väyläverkon sopeuttamistoimia. Kehittämistyö lähtee liikkeelle väyläverkon rakenteellisesta varautumisesta. Se edellyttää selvityksiä nykyisten rakenteiden toimivuusrajoista ja vaurioitumisriskistä.

Lue lisää

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma ja sen toteutumisen seuranta:

LVM:n hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020 (LVM:n sivuilla)

LVM:n hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020. Seuranta 2010 (LVM:n sivuilla)

LVM:n hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020. Seuranta 2011 (LVM:n sivuilla)

LVM:n hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020. Seuranta 2012 (LVM:n sivuilla)

LVM:n hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2020. Seuranta 2014 (LVM:n sivuilla)

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen väylänpidossa:

Ilmastomuutoksen vaikutukset Merenkulkulaitoksen toimintaan ja ilmastomuutokseen sopeutumisen edellyttämät toimenpiteet (Loppuraportti 2009)

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen radanpidossa, esiselvitys (Ratahallintokeskuksen julkaisuja A16/2008)

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tienpidossa, esiselvitys (Tiehallinnon selvityksiä 4/2007)

Ilmastonmuutoksen vaikutus tiestön hoitoon ja ylläpitoon (Tiehallinnon selvityksiä 8/2009)

Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 20/2011)

Hiilijalanjälkiselvityksiä:

Tien- ja radanpidon hiilijalanjälki (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2011)

Merenkulun ja liikenteen hiilijälanjälki (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 21/2012)

Liikenteen päästöistä:

LIPASTO - Suomen liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä (VTT:n sivuilla)

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut (Tilastokeskuksen sivuilla)

Sivu päivitetty 30.09.2016