CEF-finansieringsinstrumentet

I förordningen om fonden för ett sammanlänkat Europa fastställs förutsättningarna, metoderna och förfarandena enligt vilka unionens finansieringsstöd beviljas för infrastrukturprojekt inom trafik, energi och telekommunikation för transeuropeiska nät. Budgeten för trafiksektorn för finansieringsperioden 2014–2020 är 26,250 miljarder euro, varav 11,305 miljarder euro har öronmärkts för kohesionsländer.

INEA (Innovation and networks executive agency), som är underställs kommissionen, ordnade den första ansökan om CEF-finansiering. Efter bedömningen av ansökningarna offentliggjorde kommissionen sin framställan om understödda projekt 29.6.2015. Europeiska kommissionens meddelande och finansieringsförslag.

Kommittén för ett sammanlänkat Europa (CEF committee) fastställde vid sitt möte 10.7.2015 projektbesluten enligt kommissionens framställan.

EU stöder 276 europeiska trafikprojekt med ca 12 miljarder euro. Av finansieringen riktas 4 miljarder euro till kohesionsländer och 1 miljard euro till forskning. Stödprocenten varierar mellan 20 och 85 % beroende på typ av projekt. Trafikinvesteringarna ökar sysselsättningen och tillväxten. Tillsammans med den strategiska investeringsfonden (EFSI) skapar TEN-T-programmet sammanlagt 10 miljoner arbetsplatser och ökar EU-områdets BNP med 1,8 %.

Vid CEF-kommitténs möte 10.7.2015 i Bryssel fattades beslut om att dela ut hälften av TEN-T-budgeten för finansieringsperioden 2014–2020. Antalet TEN-T-ansökningar var tre gånger fler än det stödbelopp som kunde delas ut.

Grunden för beviljande av finansiering var

  • projekt som ger EU mervärde
  • kärnnätskorridorer och
  • projekt som förenar medlemsstater.

Finland deltar i 17 projekt (de totala kostnaderna är 670 mn euro), vars stödandel är ca 300 miljoner euro. Trafikverkets TEN-T-stöd är ca 83 miljoner euro. Med tanke på Finland är det viktigt att Rail Baltica framskrider till genomförandefasen.

Sidan uppdaterad 26.10.2015