Vanliga frågor

Varför görs förbättringsarbeten?
Ring I är den värsta flaskhalsen för pendeltrafiken i huvudstadsregionen och därför är arbetena för att göra den smidigare verkligen nödvändiga. Störningarna i Mästartunneln minskar till exempel genom att man bygger ett tredje körfält från Esbo stads gräns till Vichtisvägen. 
 
Bullerbekämpningen förbättras, och kollektivtrafiken göras smidigare. I Reimars har vägen byggts på mjuk mark och därför måste grundkonstruktionerna och bullerskydden förnyas där.  
 
Arbetena är en del av helheten att förbättra Ring I, där sträckan i Alberga blev klar 2011. I öster färdigställs Stensbölevägen i sommar och i väster blir sträckan vid Kägeludden klar 2018. 
Varför sammanföll de kritiska entreprenadfaserna på Ring I och Tavastehusleden?

Arbetena på Ring I görs av Trafikverket och Helsingfors stad medan arbetena på Ring III görs av NTM-centralen.

Broarbeten kan inte göras på vintern och ifall arbetena hade gjorts efter varandra, hade arbetena på Ring III skjutits fram med två år. Man kan inte vänta hur länge som helst med att reparera broar, och eftersom de har byggts samtidigt uppstår också reparationsbehovet samtidigt. Man är också framdeles tvungen att reparera flera livligt trafikerade broar samtidigt i huvudstadsregionen. I år avviker inte mängden arbeten från det vanliga.

Vad ingår i projektet?
Mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen byggs nya körfält. Ramperna från Ring I norrut till Tavastehusleden och underfarterna förnyas. Den norra Murmästarbron över Tavastehusleden förnyas och andra broar breddas och iståndsätts. 
 
För cyklister och fotgängare byggs bredare rutter och hållplatsregleringarna underlättar för kollektivtrafiken. Mellan stadsgränsen och Vichtisvägen samt vid den Finsk-ryska skolan byggs bullerskydd.
Hur ser tidsplanen ut för projektet?
Arbetena startade med trädfällning i mars 2016. Konsekvenserna för trafiken började synas i april och det utförs många olika slags arbeten ända till hösten. På vintern är det lugnare på byggarbetsplatsen och då strävar man efter att hålla alla körfält öppna för trafik. På våren ökar olägenheterna igen, men allt borde vara klart på hösten 2017.
Hur påverkar arbetena trafiken?
Det kommer att förekomma trafikstockningar som är till förtret för både privatbilister och kollektivtrafiken. Broarbetena är särskilt besvärliga, framför allt vid Tavastehusleden, där det under byggnadstiden bara finns en bro för trafiken istället för två.  
 
Det lönar sig att följa med hur trafiken löper, t.ex. via vår tjänst Trafikläget eller från någon annan karttjänst som följer trafiken (Here, Bing el.dyl.).
 
Det finns just inga omvägar. Situationen blir lättare om folk väljer att samåka, använda kollektivtrafik eller resa utanför rusningstiderna. Bussarna och tågen erbjuder många alternativ, liksom även Västmetron när den öppnas. 
 
Ett smidigt körsätt har också stor betydelse. Släpp bilarna som kommer från en anslutning in i trafikströmmen. Kom också ihåg att lastbilarna behöver mera rum än en personbil.  
Varför avlägsnas inte hastighetsbegränsningarna vid byggarbetsplatsen till natten och veckoslutet?
Det är fråga om trafikanternas säkerhet. Även om man inte just då utför arbeten på byggplatsen, avviker säkerhetsarrangemangen från det normala. Smalare körfält, avvikande rutter och avlägsnade säkerhetsräcken samt andra arbetstida undantagsregleringar kräver redan i sig sänkta hastigheter.
Hurdana olägenheter innebär projektet för invånarna?
Trafiken på bostadsgatorna kan öka. Å andra sidan blir trafiken smidigare och trafiklederna bättre när projektet är klart. 
 
Byggandet av nya körfält och bullerskydd syns oundvikligen också i grönområdet, men i stället kommer nya planteringar. 
Varför väntade man inte på att Västmetron tas i bruk förrän arbetena inleddes?
När arbetena inleds på våren kan de göras under två somrar och en vinter. På sommaren löper arbetet smidigare när det finns mindre trafik. Sommaren är också tryggare för både trafikanterna och entreprenören.
Hur långt kan trafikstockningarna sträcka sig under arbetets gång?
Man simulerade effekterna på trafiken i planeringsfasen, men det är ändå svårt att veta exakt. Olägenheterna är störst på raksträckan i Alberga ända till Åboleden, och i öster från Tavastehusleden till Tusbyleden. 
Är det svårt att ta sig till idrottsparken i Britas?
Till fots och med cykel fungerar det normalt. Det är svårt längs Ring I västerifrån när broreparationerna pågår. Österifrån är det lättare. 
Varför stängdes Kånala hundpark?
Det görs pålningar i närheten av parken, och i parken flyttas också ledningar under marken. Dessutom blir parken lite mindre eftersom bullerskyddet byggs ut. Parken öppnas på nytt senast sommaren 2017.
Vilken nytta har fotgängare och cyklister av projektet?
Det blir trevligare att röra sig där när bullerolägenheterna minskar. Dessutom byggs en ny bro i Reimars skilt från körbanorna över Vichtisvägen.  Förutom att det är tryggare är det också trevligare när det inte stänker från bilarna.
Vad händer i Kägeludden i Esbo?
Trafiken på Ring I leds i tunnel i Kägeludden. De omfattande ändringarna är klara 2018. Esbo stad och Trafikverket svarar för projektet. Ytterligare information från Esbo stads projektsida
Hur förändras bussturerna?
HRT vet bäst om hållplatsregleringarna och kollektivtrafiken: www.hsl.fi.
Hur får jag ytterligare information om projektet?

Man kan följa projektets Facebook-sidan www.facebook.com/kehaykkonen

Man får information om ändrade trafikregleringar till sin egen telefon om man meddelar sitt nummer till projektets WhatsApp-sändlista. Numret är 045 8994412. Vi skickar meddelande varje vecka. 
 
Nyhetsbrevet, som skickas per e-post ungefär var sjätte vecka, fås om man skickar ett meddelande till adressen: keha1@ahjocomms.fi
 
Man kan ställa frågor eller ge respons om projektet t.ex. via e-post, Facebook-sidorna eller entreprenören Graniittirakennus Kallios arbetsplatstelefon, tfn 050 308 2156. 

Varför arbetar man inte i tre skift?

Det finns många arbeten som inte kan påskyndas med människo- eller maskinkraft. Till exempel det tar åtminstone en månad för bindemedlet som används för att stabilisera marken att hårdna. Likaså tar det sin tid för betongen i broar och pålplattor att hårdna och torka.
 
Den andra viktiga orsaken är att byggarbetsplatsen medför olägenhet för miljön. I närheten av Esbo stads gräns finns det bosättning nära Ring I och där kan man därför inte utföra bullrande arbeten dygnet runt. Många arbetsskeden måste göras när trafikmängderna är mindre för att trafiken inte ska stockas helt. Till exempel kan rivningen av bron över Tavastehusleden inte pågå dygnet runt, eftersom man måste beakta både fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafiken under bron.
 
Allmänt taget är det förnuftigt att planera arbetena så att de aktiva arbetena stöder varandra och att arbetsskedena görs så felfritt som möjligt. Å andra sidan är det så att ju flera maskiner och arbetare som finns på byggarbetsplatsen, desto mera rum behöver de. Om arbetsområdena utvidgas ytterligare skulle trafikolägenheterna öka betydligt jämfört med nuläget.
 
Man arbetar ändå tre gånger mera på sommaren än på vintern. Det finns många arbetsskeden som det inte lönar sig att göra när det är mörkt, fuktigt eller köldgrader.  

Sidan uppdaterad 27.06.2016