Ring I Esbogränsen - Tavastehusleden

Pågående projekt

I projektet för att förbättra Ring I byggs det nya körfält mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen, därtill förbättras Tavastehusledens planskilda anslutning. Då arbetet slutförts löper trafiken smidigare än nu och miljöolägenheterna för närmiljön minskar.

Kontakt

Trafikverket

Projektchef

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • jarmo.nirhamo@trafikverket.fi

Helsingfors stad, Byggnadskontoret

Projektdirektör

Jukka Tarkkala

  • 09 310 39 786
  • jukka.tarkkala@hel.fi

Graniittirakennnus Kallio Oy

Entreprenör/respons från byggarbetsplatsen

  • 050 308 2156

Beställa meddelanden via den här adressen:

Kommunikation

  • keha1@ahjocomms.fi

WhatsApp (på finska)

  • 045 899 4412
  • 1) Lägg numret 0458994412 till kontaktuppgifterna i din telefon och ge det t.ex. namnet Ring I. Whatsapp fungerar bara om våra kontaktuppgifter finns i din telefon. 2) Skicka ett meddelande till numret via Whatsapp, där det framgår att du vill beställa meddelandena på listan. 3) Vi för in dig på listan och du börjar få meddelanden från oss. Andra mottagare ser inte ditt nummer. Vi överlåter inte kontaktuppgifter vidare. Om du vill annullera beställningen skickar du ett meddelande om det till oss.

Ring I Esbogränsen – Tavastehusleden

Bakgrund

Ring I är en livligt trafikerad väg med långa dagliga köer i rusningstrafiken och där det ofta inträffar olyckor. På de livligast trafikerade ställena väntas trafiken öka med upp till 122 000 bilar per dygn fram till 2030. På många avsnitt är bullerskyddet otillräckligt. Trafiksmidigheten vid busshållplatserna måste förbättras och en del av vägens grundkonstruktioner och broar kräver ombyggnad.

Trafikverket har förbättrat Ring I i samarbete med städerna Helsingfors och Esbo i flera års tid. År 2007 påbörjades arbetena i Alberga med omfattande trafikarrangemang vid Åboleden och Åbovägen och bl.a. Mästartunneln byggdes. Just nu pågår förbättringen vid Stensbölevägen, där man bygger en planskild anslutning som sammanbinder Kvarnbäcken, Stensböle och Vik.

Esbo stad förbereder som bäst ombyggnaden av den västra änden av Ring I vid Kägeludden. Ombyggnaden av den östra änden av Ring I i Kvarnbäckens och Österledens anslutningar är ännu i planeringsskedet. 

$curSection.bigImageAltText.data

Mål

Målet är att göra trafiken på Ring I smidigare och att förbättra trafiksäkerheten. Senast 2018 ska man kunna köra längs den förbättrade Ring I från Kägeludden till Stensböle.

Mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen byggs nya körfält och ramperna från Ring I norrut längs Tavastehusleden förbättras. Gång- och cykellederna förbättras och en ny bro byggs över Ring I vid Vichtisvägen.

De nya hållplatsarrangemangen underlättar kollektivtrafiken. Bullerskyddet förbättras mellan stadsgränserna och Vichtisvägen samt vid den finsk-ryska skolan.

$curSection.bigImageAltText.data
Det lönar sig att välja alternativa sätt och tidpunkter för resorna under denna tid. För många resor kan man i stället för bilen välja kollektivtrafiken, såsom busstamlinjerna eller västmetron, som tas i bruk i augusti, säger trafikcentralchef Mika Jaatinen vid huvudstadsregionens trafikledningscentral.

Hur projektet framskrider

Arbetet påbörjas i mars 2016. För dem som rör sig på Ring I gäller det att beakta byggtiden i sina tidsscheman. Förbättringsarbetena leder till trafikstockningar under den livligast trafikerade tiden i omkring ett och ett halv års tid.

Projektet beräknas bli klart 2018. 

Kostnaderna för projekt

Kostnaderna för projektet uppgår till 26 miljoner euro som fördelas mellan Trafikverket och Helsingfors stad.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 25.07.2016